eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

MARKA BİLİNİRLİĞİNDE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ: ARÇELİK ÖRNEĞİ (ISAS2018-Winter_102)
Gülsüm Çalışır1*, Fatih Aksoy2
1Giresun University, Giresun, Turkey
2Giresun University, Giresun, Turkey
* Corresponding author: gulsumcalisir@yahoo.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 530-537   |    41     6

ABSTRACT Günümüzde neredeyse her birey akıllı telefon ve internet kullanıcı olmuştur. Dolayısıyla bireyler artık zamanlarının
çoğunu internet ve cep telefonlarının sağladığı ortamlarda geçirmektedir. Bu ortamlardan biri de sosyal medya mecralarıdır.
Sosyal medya aracılığıyla bireyler video, fotoğraf ve kendi oluşturdukları içerikleri paylaşabilmektedir. Bu özellikleri ile
birlikte bireyler için çok cazip hale gelen sosyal medya, markalar için de cazip hale gelmiştir. Çünkü şirketlerin hedef
kitlelerini yakından takip etmeleri ve varlıklarını onlara hissettirmeleri günümüz şartlarında neredeyse zorunlu hale gelmiştir.
Bu nedenle markalar halkla ilişkiler, reklam ve pazarlama çalışmalarını sosyal medya üzerinden de yürütmek zorunda
kalmıştır. Bu bağlamda şirketlerin bireylerin zihninde marka bilinirliğini daha fazla sağlayabilmeleri için bu ortamlara göre
çalışmalar yapmaları söz konusu olmuştur.
Bu çalışmada 2018 yılının Lovemark’larından biri olan ve 11 yıl boyunca sürekli Türkiye’nin Lovemarks’ı seçilen Arçelik
inceleme kapsamına alınmıştır. Çalışmada Arçelik’in marka bilinirliği açısından sosyal medyayı nasıl kullandığını tespit etmek
amaçlanmıştır. Adı geçen bu kurumsal firmanın Instagram hesabı temel alınarak bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Marka
bilinirliğinde rolü olduğu düşünülen marka kimliği, etkileşim, içerik ve satışa teşvik etme unsurları içerik analizi yöntemiyle
incelenmiştir.  
KEYWORDS Marka, Marka Bilinirliği, Sosyal Medya, Hedef Kitle, Lovemark
REFERENCES [1] Z. Akıncı Vural, M. Ker Dinçer, N. Başok, G. Çoşkun Değirmen, M. Yalçın ve M. Erkan, “Marka Farkındalığında Sosyal Medya Kullanımı: Karşılaştırmalı Bir Analiz”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 45, , ss.663-674, Ağustos 2016.
[2] İ. Topal ve V. Temizkan, “Tüketicilerin Mobil Sosyal Medya Kullanımının Marka Farkındalığına Etkisi”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 5, ss. 1456-1473, 2016.
[3] M. Fidan, “Halkla İlişkiler Aracı Olarak İnternet ve Markaya Katkısı”, Selçuk İletişim, Cilt: 5, Sayı: 3, ss. 153-160, 2008.
[4] T. Sammut, (2015), Brand and Branding. https://www.researchgate.net/publication/272184078_Brand_and_Branding Erişim Tarihi: 23.10.2018
[5] C. Homburg, M. Klarmann, J. Schmitt, “Brand Awareness in Business Markets: When is İt Related to Firm Performance?”, Intern.J.of Research in Marketing, Issue: 27, pp. 201-212, 2010.
[6] Ö, Torlak, V. Doğan ve B. Özkara, “Marka Farkındalığı, Marka İmajı, Markadan Etkilenme ve Markaya Güvenin Marka Bağlılığı Üzerindeki Görece Etkilerinin İncelenmesi: Turkcell Örneği”, Bilgi Ekonomisi ve Yönetim Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, ss. 147-161, (2014).
[7] B. Özbucak Albar ve G. Öksüz, “Marka Farkındalığı Oluşturma Sürecinde Reklamlarda Ünlü Kişilerin Kullanılmasının Tüketicilerin Satın Alma Karar Süreçleri Üzerindeki Etkisi: Giresun İli Araştırması”, İnternational Journal of Social Science, Vol: 6, Issue: 8, pp. 417-431, 2013.
[8] Can, S. ve Koz, K. (2016), “Sosyal Medyada Tüketici Onaylı Pazarlama: Instagram Örneği”, http://www.academia.edu/36547049/SOSYAL_MEDYADA_T%C3%
9CKET%C4%B0C%C4%B0_ONAYI_%C4%B0LE_PAZARLAMA Erişim Tarihi: 24.10.2018
[9] Y. Köksal ve Ş. Özdemir, “Bir İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya'nın Tutundurma Karması İçerisindeki Yeri Üzerine Bir İnceleme”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 1, ss. 323-337, 2013.
[10] A. Çilingir, “İletişim Alanında İçerik Analizi Yöntemi Kullanılarak Yapılan Yüksek Lisans Ve Doktora Tezleri Üzerine Bir İnceleme”, Erciyes İletişim Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, ss.148-160, 2017.
[11] C. Becan ve F. Ustakara , “Diyalog Teorisi Çerçevesinde İnternet Tabanlı İletişim Üzerine Bir Değerlendirme: Halkla İlişkiler Ajanslarının Web Stratejileri Üzerine Bir İçerik Analizi”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1, ss.64-84, 2017.
[12] N. Yenıçıktı Tufan, “Hakla İlişkiler Aracı Olarak Instagram: Sosyal Medya Kullanan 50 Şirket Üzerine Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 2, ss.92-115, Ocak 2016
[13] 2018 Medicat websitesi. Erişim: https://mediacat.com/turkiyeninlovemarklari-arastirmasi-2018-sonuclari/

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology