eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

KALKINMADA GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ VE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ (ISAS2018-Winter_105)
Ali Yılmaz Gündüz1*
1İnönü University, Malatya, Turkey
* Corresponding author: ali.gunduz@inonu.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 544-553   |    37     6

ABSTRACT Kalkınmada girişimcilik hemen her dönemde çok önemli bir fonksiyona sahip olmuştur. Küreselleşme ile
birlikte 2000’li yıllardan sonra girişimci ve girişimciliğin önemi çok daha fazla artmıştır. Gelişmiş toplumlarda
üniversiteyi bitirmiş gençlere iyi eğitim görmüş ve girişim yeteneğine sahip gençler olarak bakılmaktadır.
Girişimcilik ruhu genetik insanın doğuşundan var olabileceği gibi, çevre, eğitim ve gelir gibi faktörler de etki
etmektedir. Ülke ekonomilerinin yapı taşları olan girişimcilerin başarıları ile kalkınma arasında önemli bağlantı
bulunmaktadır. Girişimcilik faaliyetleri mikro düzeyde hanehalkı gelirlerini artırırken, makro düzeyde de ülke
ekonomisinin; üretim miktarını, istihdam düzeyini ve milli gelir gibi temel göstergelerde de büyük katkı
sağlamaktadır. Başarılı girişimciler ekonomik katkıların yanında yeniliklerin uygulanıp, yaygınlık kazanmasıyla
sosyal yapının iyileşmesinde de etkili olmaktadır. Böylece girişimcilik ekonomik ve sosyal gelişmenin temel
dinamiğini oluşturmaktadır.  
Bu çalışmada girişimciliğin gelişimi, ekonomik ve sosyal hayatta oynadığı rol ve Türkiye‘de kadın girişimciliğin
önemi vurgulanacaktır.  
KEYWORDS Girişimcilik, beşeri sermaye, kalkınma, istihdam ve kadın girişimciler
REFERENCES Acs, Z.J., (2006), How is the Enterpreneurship Good for Economic Growth? İnnovations,1(1)
Audretsch,D.B.,(2006), Enterpreneurship:A Survey of the Literature, Enterprise Directorate- General European Commission, Enterprise Papers, No:14
Anonim, 2015c, Türkiyenin Girişimcilik Haritası Yeniden Cizildi.(http//kosgeb.gov.tr).Erişim tarihi,02.08.2015
Burns, P.(2001), Enterpreneurship and Smal Business, Palgria and Macmillian
Çokgezen, M.(2012), ‘’Türkiye’de Devlet, Girişimcilik ve Yerel Kalkınma’’, Ekonomik ve Bölgesel Kalkınma Etütleri, İstanbul Ticaraet Odası Yayınları, Yayın No:2010-110,İstanbul
Dana,L.P.,(1992), ‘’Enterpreneurial Education in Europe’’, Journal of Education for Business, 68(2)
Diyarbakır Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİKASUM), 2017),Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD), DPT,9.Beş Yıllık Kalkınma Planı 2007-2013, Ankara
Feki, C. & Minf, S. (2016). Entrepreneurship, technological innovation, and economic growth: empirical analysis of panel data. Journal of Knowledge Economics, DOI 10.1007/s13132-016-0413-5,
Eren, M.,v.d.,(2012), Yerel Kalkınmada Girişimciliğin Rolü, Gaziantep Örneği,Uluslar arası Avrasya Ekonomileri Konferansı,11-13 Ekim Almaata-Kazakistan
GEM 2013, ‘’ Global Enterpreneurship Monitor 2013, Global Report, GII.2013, Küresel Yenilikçilik Endeksleri Raporu,
http//www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=GII-Home, Erişim:03.03.2018
Günday,P.D.,(2011), Ekonomik Kalkınmada Kadının Önemi ve Katkısı, Yüksek Lisans Tezi,Dokuz Eylül Üni.İzmir
İlhan,S.,(2004), ’’Girişimcilik ve Sosyo-Ekonomik Süreçteki Rolü’’, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, http//web.fırat.edu.tr/daum/doç/31/13/%20
Işık,N. Ve diğ.(2011), ‘’İktisadi Büyümede Girişimciliğin Rolü’’, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi,Cilt:6, Sayı: 1
Karluk,R.,(2002), Türkiye Ekonomisi,7.Baskı, İstanbul
Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018),Girişimciliğin Geliştirilmesi, <<<<<<<<<<özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara
Katz, J.A.,(2003), ‘’The chronology and Intellectual Trajectory of American Enterpreneurship Education, 1876-1999’’Journal of Business Venturing 8(2)
Keskin,S.,(2014), ‘’Girişimcilik ve Kalkınma’’, Journal of Enterpreneurship and Development 7.
Koppl, R. (2007). Entrepreneurial behavior as a human universal. İçinde Minniti, M. (Ed.). Entrepreneurship: The Engine of Growth (Cilt 1). (pp. 1–19). London, Praeger.
Kurt,M., ve diğ., (2006), Afyonkarahisar İli Girişimcilik Performansının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Analizi, Afyonkarahisar Üni.İİBF Dergisi, C.VIII,S.2
Miçaoğulları, Türkan,(2010), ’’ Kadının Emeğinin Değerlendirilmesi’’, Dünya Kadınlar Günü Paneli, İzmir, http//www.yeniasır.com.tr/hayatıniçinden/2010/03/05
Önce , Asım,G. Ve diğ, (2014), ‘’Ekonomik Büyüme ve Kalkınmada Girişimciliğin Rolü ve Önemi’’, International Conference on Eurasion Economies
Öztürk, İ.,(2008), ‘’2008 Girişimcilik Raporu’’, İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği, İGİAD Yayınları
Öztürk,M.,(2016),Türkiye’de Kadın Girişimcilik: Kadınları Girişimciliğe Yönelten Faktörler, Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm, Yüksek Lisans Tei, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Steveson,Louis, (1998)’’ Women and Economic Development: A Focus an Enterpreneurship’’, Journal of Development Planning, No:18
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TURKONFED), (2015), İş Dünyasında Kadın , Cilt:2, 2013
Kalkınmada Anahtar ve Verimlilik, Türkiye’de Girişimcilik ve Kadın, 15 Mart 2015
Yalman,İ ve Gündoğdu,Ö, (2014),Kadın Girişimciliği ve Bölgesel Kalkınma, TR(Kayseri, Sivas, Yozgat)
Bölgesinde Uygulama, Journal of Enterpreneurship and Development/Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi,C.(1) http//www.yok.gov.tr/content/view/527/222,
www.alierenbaliked.com/girişimcilik-economik-kalkınma ilişkisi/ erişim tarihi:03.03.2018
http://t24.com.tr/haber/mikro-kredi-bangladeste-dilenciligi-bitirdi,57284

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology