eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Derslerde Yardımcı Kaynak Kullanılmasının Öğretmen, Veli ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (ISAS2018-Winter_111)
Halil Taş1*, Muhammed Baki Minaz2
1Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, Turkey
2Siirt University, Siirt, Turkey
* Corresponding author: egitimcil@hotmail.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 582-589   |    37     7

ABSTRACT Derslerde yardımcı kaynak kullanılmasının öğretmen, veli ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesini amaçlayan bu
araştırma, nicel ve nitel araştırma tekniklerine uygun olarak tasarlanmış tarama modeli niteliğinde bir araştırmadır. Araştırmanın
çalışma grubunu, ilkokul 4. sınıfı okutan 112 sınıf öğretmeni, 4. sınıfta öğrenim gören 234 öğrenci ve 42 veli oluşturmaktadır.
Öğretmen ve öğrenci çalışma grubunun belirlenmesinde, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi, velilerin
seçiminde ise olasılık temelli örnekleme yöntemlerinden seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada görüşme
yapılacak 12 öğretmenin, 5 velinin ve 23 öğrencinin belirlenmesinde ise amaçlı örnekleme yöntemlerinden kartopu örnekleme
yöntemi kullanılmıştır. Araştırma için gerekli olan nicel veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen "Derslerde Yardımcı
Kaynak Kullanılmasına İlişkin Görüşler" başlıklı anketle toplanmıştır. Konuya ilişkin detaylı bilgi almak amacıyla öğretmen,
veli ve öğrencilerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada nicel verilerin analizinde frekans (f) ve yüzdelerden
(%) yararlanılmış; nitel verilerin çözümlemesinde ise betimsel analiz yaklaşımı tercih edilmiştir. Araştırma sonucunda
katılımcıların yardımcı kaynakların merkezi sınavlar için gerekli olduğunu, yardımcı kaynakların öğrenciler tarafından daha çok
sevildiğini, yardımcı kaynakların daha ilgi çekici olduğunu, yardımcı kaynaklarda konuların daha yalın ve öz olarak ele
alındığını, bu kaynakların daha fazla etkinlik yapma olanağı sağladığını ve bu kaynaklarda daha fazla soru bulunduğunu,
yardımcı kaynakların ders kitaplarının sıkıcılığını giderdiğini, yardımcı kaynakların daha kaliteli ve kullanışlı olduğunu
belirtikleri tespit edilmiştir.  
KEYWORDS Yardımcı kaynak, ders kitabı, öğretmen, veli, öğrenci
REFERENCES [1] Mazlum, Ö. ve Mazlum, S. F. (2016). İlköğretim 4. sınıf ders kitaplarının görsel tasarımına yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Sanat Eğitimi Dergisi, 4 (1), 1-18
[2] Keser, H. (2004). İlköğretim 4. sınıf bilgisayar ders kitaplarının görsel tasarım ilkelerine göre değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (3), 261-280.
[3] Alkan, C. (1992). Eğitim ortamları. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları,
[4] Oğuzkan, A. F. (1994). İlköğretim okullarında matematik öğretimi ve sorunları. Ankara: T.E.D. Yayınları
[5] Yılmaz, A., Seçken, N. ve Morgil, İ. (1998). Lise 11. sınıf, kimya 3 ders kitaplarının kimya eğitimine uygunluklarının araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (14), 73-83
[6] Katipoğlu M. ve Katipoğlu, S. N. (2016). Matematik öğretmenlerinin öğrenci ders kitabı hakkındaki görüşleri. Uluslararası Eğitim, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2 (3), 156-165
[7] Altun, M., Arslan, Ç. ve Yazgan, Y. (2004). Lise matematik ders kitaplarının kullanım şekli ve sıklığı üzerine bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 131-147.
[8] Küçükahmet, L. (2016). Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu. Ankara: Nobel Yayınları.
[9] Alkan, C. (2011). Eğitim teknolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
[10] Bircan, M. A. ve Gökbulut, Y. (2014). İlkokul 1. sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı’nın yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına uygunluk düzeyi. Cumhuriyet International Journal of Education, 3 (4), 49 – 60.
[11] Demirel, Ö. ve Kıroğlu, K. (2008). Konu alanı ders kitabı incelemesi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
[12] Garofalo, K. M. (1988). Typographic cues as aid to learning from textbooks. Visible Language, 22 (2), 273-297.
[13] Güngör, H. ve Çavuş, H. (2015). İlkokul 4. sınıf matematik dersi “kesirler” konusunun öğretiminde öğretmenin yardımcı kitap kullanımının öğrenci başarısı üzerindeki etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (2), 251-271
[14] Erdoğan, Ü. (2004). İlköğretim 4. ve 5. sınıflarda yardımcı kaynak olarak kullanılan ünite dergilerinin eğitsel yönden öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
[15] Binbaşığolu, C. (1974). Öğretim metodu ve uygulama. Ankara: Kardeş Matbaası
[16] Taşdemir, M. (1994). Okullarımızda kaynak, yardımcı kaynak (dergiler) problemi. Çağdaş Eğitim Dergisi, (203), 24-25.
[17] Aytuna, H. (1963). Orta dereceli okullarda öğretmenlik ve problemleri. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
[18] Binbaşığolu, C. (1995). Okullarda öğretim sorunları. Ankara: Eğitimciler Derneği Yayınları.
[19] Millî Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018). MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün 25.09.2018 tarih ve 17422997 sayılı yazısı
[20] Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
[21] Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
[22] Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. ve Çakmak, E. K. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi
Yayıncılık.
[23] Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çev. Ed. Bütün, M. ve Demir, S. B.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
[24] Boyatsiz, R. E. (1998). Thematic analysis and code development: transforming qualitative information. Thousands Oaks, CA: Sage Publications.
[25] Cresswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry & research design: choosing among five approaches. Thousands Oaks, CA: Sage Publications.
[26] Miles, M. B., Huberman, A. M. ve Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: a methods sourcebook. Thousands Oaks, CA: Sage Publications.
[27] Silverman, D. (2006). Interpreting qualitative data: methods for analyzing talk, text and interaction. London: Sage Publications.
[28] Gün, C. K. (2009). Ortaöğretim dokuzuncu sınıf matematik ders kitabına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın
[29] Esirgemez, M. (1995). İlkokul matematik ders kitaplarının öğrenmeyi sağlamadaki katkıları yönünden öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
[30] Dayak, E. (1998). İlköğretim 5. sınıf matematik ders kitaplarının eğitim–öğretime uygunluğunun değerlendirilmesi. Yayınlanmış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
[31] Işık, C. (2008). İlköğretim ikinci kademesinde matematik öğretmenlerinin matematik ders kitabı kullanımını etkileyen etmenler ve beklentileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (1), 163-176.
[32] Başer, N. (2012). İlköğretim öğretmenlerinin matematik ders kitaplarını kullanma yolları ve onların öğrencilerin matematik ders kitaplarını kullanma yolları ve matematik ders kitabı hakkındaki görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
[33] Alpan, G. B. (2004). Ders kitaplarındaki grafik tasarımın öğrenci başarısına ve derse ilişkin tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
[34] Şahin, M. (2012), Ders kitaplarının mesaj tasarımı ilkeleri açısından değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (3), 129 -154.
[35] Akınoğlu, O., Şahin, F., ve Gürdal, A. (2002). Fen bilgisi ders kitaplarının kavram haritası çizilerek değerlendirilmesi, V. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.
[36] Arseven, A. (2003). İlköğretim 7. sınıf matematik ders kitaplarına ilişkin öğretmen, öğrenci ve uzman görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
[37] Turan, A. C. (1994). Eğitim-öğretimde ünite dergilerinin yeri ve önemi. Çağdaş Eğitim Dergisi, (121), 24-25.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology