eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Entegre Raporların İşletme Karlılığına ve Yatırımcı Davranışına Etkisi (ISAS2018-Winter_120)
Zeynep Şahin1*
1Trabzon Uinversity, Trabzon, Turkey
* Corresponding author: ktuzeynepsahin@gmail.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 631-635   |    49     6

ABSTRACT İşletmelerin uzun vadede faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için tüm paydaşlar arasında iyi bir iletişim sağlamanın yolu
hazırladıkları raporlar vasıtasıyla olmaktadır. Dünyadaki gelişmelerle birlikte finansal ve finansal olmayan raporlama
konusunda gelinen son nokta entegre raporlamadır. Entegre raporlar sadece geçmişle ilgili değil geleceği de öngörmede bilgi
verdiği için önemlidir. Kısa, orta ve uzun vadede işletmelerin gelecekte yaratacağı değeri, riski ve fırsatları entegre raporlar
göstermektedir.
Bu çalışmada entegre rapor yayınlamanın işletmelerin karlılığına ve yatırımcı davranışlarına etkisinin olup olmadığının tespit
edilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle entegre rapor yayınlayan işletmelerin rapor yayınlamadan önceki karlılık ve getiri
verileriyle rapor yayınladıktan sonraki verileri istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda karlılık ve
getiri oranları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Türkiye’deki işletmelerin entegre raporlama konusuna gereken
önemi vermediği söylenebilir. Entegre raporlama konusunda teşvikler sağlanırsa, yaptırımlar olursa ve konuyla ilgili
farkındalığı arttırmaya yönelik çalışmalar yapılırsa entegre rapor sayılarının artacağı, karlılığı ve yatırımcı davranışlarını da
zamanla olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir.  
KEYWORDS Muhasebe, Entegre Raporlama, Karlılık, Yatırımcı Davranışı, BİST
REFERENCES [1] G. Aras ve G. U. Sarıalioğlu. (2005) Kurumsal raporlamada yeni dönem: Entegre raporlama. TÜSİAD. Argüden Yönetişim Akademisi Entegre Rapor. [Online]. Available: http: //argudenacademy. org/docs/ content/ArgudenAkademi_EntegreRapor_2016.pdf.
[2] International Integrated Reporting Council (IIRC). (2013). Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi. [Online]. Available:
https:// integratedreporting.org/wp-content/upload/2015/03/13-12-08-theinternational-ir-framework-turkish.pdf.
[3] F.Yüksel, “Entegre Raporlama ve Finansal Performans İlişkisi: Türkiye ve Güney Afrika Katilim Bankaları Üzerinde Bir Araştırma”, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sayı 2 (7), ss.1-17, 2018.
[4] F.Yüksel, “Kamu Kurumlarında Entegre Raporlama ve Uygulanabilirliği: Türkiye Örneği”, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, sayı 4(2), ss.139-157, 2018.
[5] F.Yüksel, “ Kurumsal Yönetim ve Entegre Raporlama İlişkisi: BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde Yer Alan İşletmeler Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, özel sayı, ss.188-207, 2018.
[6] A. Alagöz, M. Allahverdi ve M. Ortakarpuz, “Entegre Raporlamada İçerik Analizi: Ödüllü Raporlar Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, sayı 11(3), ss.425-461, Kasım 2018.
[7] M. Coşkun Arslan ve O. Özkan, “Entegre Raporlamaya Evrilme Süreci ve Durum Tespiti – BİST”, Mali Çözüm Dergisi, ss.29-52, Temmuz Ağustos 2018.
[8] S. Kardeş Selimoğlu ve G. Yeşilçelebi, “Integrated Reporting of Global Corporations: A Content Analysis Based on Integrated Reporting Examples Database from 2011 to 2016”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, sayı 20(2), ss.316-329, Haziran 2018.
[9] B. İşgüden Kılıç, “Entegre Raporlama ve Türkiye’deki Gelişmeler: Entegre Rapor Hazırlayan İşletmeler ve BIST Kurumsal Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer Alan İşletmeler Açısından Bir İnceleme”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, sayı 20(1), ss. 28-64, Mart 2018.
[10] Ş. Sevim, A. Kestane ve N. D. Yılmaz, “Entegre Raporlamanın Yatırımcılar Açısından Analizi: Entegre Yatırım Analizi Algoritması”, International Journal of Academic Value Studies, sayı 3(14), 154-170, 2017.
[11] C. Ercan ve A. Kestane, “ Kurumsal Raporlamada Yeni Bir Yaklaşım Olarak Entegre Raporlama ve Bir Vaka Çalışması”, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, sayı 4(8), ss.13-29, 2017.
[12] C. Ercan ve A. Kestane, “Entegre Raporlama ve Türkiye’deki Uygulama Örnekleri Üzerine Bir Araştırma”, Kırklareli Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi Dergisi, sayı 6(4), ss.73-86, 2017.
[13] O. Elmacı ve Ş. Sevim, “Entegre Raporlamada Küresel Gelişmeler ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi”, Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, sayı 4(8), ss.18-36, 2017.
[14] B. Yılmaz, M.Atik ve A.Okyay, “Geleceğin Raporlama Sistemi: Entegre Raporlama”, Muhasebe ve Denetime Bakış, sayı 52, ss.95-108, 2017.
[15] T.Budeyri ve A.Kısa, “Entegre Raporlama (ER): Literatür Araştırması”, Proceedings of SOCIOINT 2016 3rd International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, ss.182- 188.
[16] G. Yeo, G. Wai ve L.K. Thiruneeran, “Integrated Reporting and Corporate Valuation”, 2014. [Online]. Available:
http://integratedreporting.org/wpcontent/uploads/2014/04/IntegratedReporting-and-corporatevaluation-Media-28-April-2014_NTU.pdf
[17] C.Churet ve R.G. Eccless, “Integrated Reporting, Quality of Management and Financial Performance”, Journal of Applied Corporate Finance, sayı 26(1), ss. 8-16, 2014.
[18] Ş.Kalaycı, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 6.Baskı, Ankara, Asil Yayınları, 2010.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology