eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

İŞLETMELERDE ALGILANAN KURUMSALLIK VE ÖRGÜT DÜZEYİNİN ERP KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ ÜZERİNE ETKİSİ (ISAS2018-Winter_127)
Hakan Özen1*, Bülent Sezen2
1Gebze Technical University, Gebze, Turkey
2Gebze Technical University, Gebze, Turkey
* Corresponding author: hozen@gtu.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 663-678   |    242     8

ABSTRACT Çağımızda hızla gelişen teknoloji ve bilgi sistemlerinin birbiri ile entegrasyonu, işletmelere rekabet ortamında varlıklarını
sürdürebilme ve gelişme imkanı sağlamaktadır. Bilgi teknoloji sistemlerinden yararlanma yöntemlerinden biri olan Kurumsal
Kaynak Planlama (Enterprise Resource Planning-ERP), işletmelerin tüm fonksiyonlarını ve kurumsal kaynaklarını etkin ve
verimli bir şekilde kullanan ortak veri tabanında bütünleştiren bilgi yönetim sistemidir. Tez çalışması kapsamında, işletmelerde
algılanan kurumsallık ve örgütsellik düzeylerinin ERP kritik başarı faktörlerine etkisinin olup olmadığının incelenmesi, hem
akademik anlamda hem de işletmelerin karar vericilerine yardımcı olabilecek öneriler ortaya koymaya çalışmak ve işletmelerin
iç dinamiklerine göre ERP’ye geçiş zamanını kestirimsel olarak öngörebilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
Çalışma kapsamında 107 firma yöntecisinden anket formu aracılığı ile CATI (Computer Assisted Telephone Interview)
sistemiyle veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler faktör, korelasyon ve regresyon analizi kullanılarak incelenmiştir. Analiz
sonucu elde edilen bulgular; işletmelerde algılanan kurumsallık düzeyi tutarlılık alt boyutunun kurumsal kaynak planlaması
kritik başarı faktörleri üzerine istatistiki olarak anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır. İşletmelerde algılanan kurumsallık düzeyi
esneklik, profesyonelleşme ve özerklik alt boyutlarının kurumsal kaynak planlaması yaşam döngüsünde yer alan kritik başarı
faktörleri üzerine istatistiki olarak anlamlı etkileri bulunmaktadır. İşletmelerde algılanan örgütsellik düzeyi ile kurumsal kaynak
planlaması kritik başarı faktörleri arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişki bulunmaktadır  
KEYWORDS Kurumsallık, Örgütsellik, ERP, ERP Kritik Başarı Faktörleri, Yönetim ve Organizasyon
REFERENCES [1] Davenport T. H., "Putting the Enterprise into the Enterprise System", Harvard Business Review, 76(4), pp. 121-131, 1998a.
[2] Markus M. L., Tanis C., “The Enterprise System Experience-From Adoption to Success”, R. W. Zmud & M. F. Price, Ed., “Framing the
Domains of IT-Management: Projecting the Future Through the Past”, Pinnaflex Educational Resources, 173-207, 2000.
[3] Bingi P., Sharma M. K., and Godla J. K., “Critical Issues Affecting an ERP Implementation”, Information Systems Management, 16(3), pp.7-14, 1999.
[4] Kumar A., Malik P., “Critical Success Factors in ERP Implementation in India”, International Transactions in Applied Sciences, 4(2), pp.271-280, 2011.
[5] Davenport T. H., "Living with ERP", CIO Magazine, 12(5), pp. 30-32, 1998b.
[6] Somers T. M., Nelson K. G., “A taxonomy of players and activities across the ERP project life cycle”, Information & Management, 41(3), pp. 257-278, 2004.
[7] Canpolat M., “Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) ve Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu Uygulaması”, Doktora Tezi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Ankara, Türkiye, Nisan 2014.
[8] Leyh C., “Critical Success Factors for ERP System Implementation Projects: A Literature Review”, C. Moller & S. Chaudhry Ed., “Advances in Enterprise Information System II”, CRC Press, Taylor & Francis Group, LLC, 45-56, 2012.
[9] Al-Mashari M., Al-Mudimigh A., and Zairi M., "Enterprise Resource Planning: A Taxonomy of Critical Factors", European Journal of Operational Research, 146(2), 352– 364, 2003.
[10] Halis M., Adalıoğlu Ay D., “Kurumsallaşma Düzeyinin Örgütsel Sessizlik Üzerine Etkisi: Bir Araştırma”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 18(2), pp. 43-62, 2017.
[11] Apaydın F., “Örgütlerde Kurumsallaşma ve Adaptif Yeteneklerin Pazarlama Eylemlerine ve Örgütsel Performansa Etkileri”, Doktora Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kocaeli, Türkiye, 2007.
[12] Sundu M., “Uluslararasılaşma Sürecine Kurumsallaşmanın Etkileri: Kobi’lerde Bir Araştırma”, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2013.
[13] Aylan S., Koç H., “İşletmelerin Kurumsallaşma Kriterlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), pp. 564-585, 2017.
[14] Tefek A., “Kobi’lerde Kurumsallaşma ve Örgütsel Performans İlişkisi: Konya Sanayi İşletmeleri Araştırması”, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye, 2016.
[15] Schein E. H., “Organizational Culture and Leadership”, 3rd ed., John Wiley & Sons, Inc., San Francisco, USA, 2004.
[16] Denison D. R., Mishra A. K., “Toward a Theory of Organizational Culture and Effectiveness”, Institute for Operations Research and the Management Sciences, 6(2), 204-223, 1995.
[17] Alataş E., Eyiusta M. C., “Örgüt Kültürü ve Yapısının Firmaların Kurumsal Kaynak Planlaması Başarısına Etkisi”, 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mayıs 2018.
[18] Ke W., Wei K. K., “Organizational culture and leadership in ERP implementation”, Decision Support Systems, 45(2), pp. 208-218, 2008.
[19] Ilgın Ş., “Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma ve Örgüt Kültürü İlişkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2017.
[20] Denison D. R., Janovics J., Young J., Cho H. J., “Diagnosing Organizational Cultures: Validating a Model and Method”, International Institute for Management Development, 2005.
[21] Yalım F., “Algılanan Örgüt Kültürünün Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bahçelievler Belediyesi Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”, Erciyes İletişim Dergisi, 5(1), pp. 20-38, 2017.
[22] Gök M. Ş., “ERP Sistemlerinin Başarısını Etkileyen Faktörler ve Firma Performansına Etkileri”, Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kocaeli, Türkiye, 2005.
[23] Akça Y., Özer G., “Organizasyonel Özelliklerin Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulama Başarısına ve Algılanan Organizasyonel Performansa Etkisi”, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13(1), pp. 1-23, 2014.
[24] Liang H., Nilesh Saraf., Hu Q., Xue Y., “Assimilation of Enterprise Systems: The Effect of Institutional Pressures and the Mediating Role of Top Management”, Management Information Systems Research Center, 31(1), pp. 59-87, 2007.
[25] Hui K. J., “ERP Implementation Planning: A Critical Success Factors (CSFs) Approach”, Master of Philosophy, LINGNAN University, 2005.
[26] Ifinedo, P., “Impacts of business vision, top management support, and external expertise on ERP success”, Business Proc. Manag. Journal, 14, pp. 551-568, 2008.
[27] Ram J., Corkindale D., Wu M., “Implementation critical success factors (CSFs) for ERP: Do they contribute to implementation success and post-implementation performance?”, Int. J. Production Economics, 144, pp. 157-174, 2013.
[28] Kurşunoğlu Z., “Proje Yönetiminde Başarı Kriterleri Üzerine Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye, 2017.
[29] Kassahun, A.E., Molla, A. “BPR Complementary Competence For Developing Economy Public Sector: A Construct And Measurement Instrument”, PACIS, 2011.
[30] Soler İ. S., “The measurement of the relationship between critical success factors and selection criteria of enterprise resource planning”, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2016.
[31] Chung B. Y., Skibniewski M. J., Lucas Jr. H. C., Kwak Y. H., “Analyzing Enterprise Resource Planning System Implementation Success Factors in the Engineering-Construction Industry”, Journal of Computing in Civil Engineering, 22(6), pp. 373-383, 2008.
[32] Allison P.D, “Missing Data”, California: Sage Publication, Inc, 2002.
[33] Demir E., Parlak B., “Türkiye’de Eğitim Araştırmalarında Kayıp Ve Sorunu”, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 3(1), pp. 230-241, 2012.
[34] Pallant J., “SPSS Kullanma Kılavuzu: SPSS İle Adım Adım Veri Analizi”, (Sibel Balcı ve Berat Ahi, Çev.), Anı Yayıncılık, 2017.
[35] Mitchell, V.W., “How to identify psychographic segments: Part1”, Marketing Intelligence and Planning, 12(7), pp. 4-10, 1994.
[36] Bayram N., “Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş AMOS Uygulamaları”, Ezgi Kitabevi, 2010.
[37] Kızıloğlu M., Kök S. B., “Denison Örgüt Kültürü Modeli Üzerine Bir Araştırma”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4(11), pp. 141-159, 2017.
[38] Calori R., Sarnin P., "Corporate Culture and Economic Performance: A French Study", Organization Studies, 12(1), pp. 49-74, 1991.
[39] Bayraktaroğlu S., Uluköy M., “Örgütsel Faktörlerin Kurumsal Kaynak Planlaması ve Örgütsel Performans Üzerindeki Etkisi: İMKB Şirketleri Üzerine Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), pp. 1-16, 2013.
[40] Kerimoğlu O., Başoğlu N., Daim T., “Organizational adoption of information technologies: Case of enterprise resource planning systems”, Journal of High Technology Management Research, 19(1), pp. 21–35, 2008.
[41] Loh T. C., Koh S. C. L., “Critical elements for a successful enterprise resource planning implementation in small and medium sized enterprises”, International Journal of Production Research, 42(17), pp. 3433-3455, 2004.
[42] Umble E. J., Haft R. R., Umble M. M., “Enterprise resource planning: Implementation procedures and critical success factors”, European Journal of Operational Research, 146, pp. 241-257, 2003.
[43] Boersma K., Kingma S., “Developing a cultural perspective on ERP”, Business Process Management Journal, 11(2), pp. 123-136, 2005.
[44] Nah, F.F., Lau, J.L., & Kuang, J., “Critical factors for successful implementation of enterprise systems”, Business Process Management Journal, 7(3), pp. 285-296, 2001.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology