eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Mersin İlinde Şeftali Yetiştiriciliği Yapılan Bahçelerde Karşılaşılan Bitki Koruma Sorunları (ISAS2018-Winter_142)
Cemile Temur Çınar1*, Doğan Işık2
1Erciyes University, Kayseri, Turkey
2Erciyes University, Kayseri, Turkey
* Corresponding author: cemilecinar27@gmail.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 741-743   |    30     6

ABSTRACT Bu çalışma Mersin ilinde şeftali yetiştiriciliği yapan çiftçilerin yabancı ot mücadelesi ve herbisit kullanımı konusundaki
davranışlarının belirlenmesi amacıyla Mersin ili, Mezitli ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada kullanılan veriler 50
şeftali üreticisinden anket yöntemi ile elde edilmiştir. Üreticilere yetiştirdikleri şeftali hangi yabancı otların sorun olduğu,
hangi herbisitlerin bu yabancı otlara karşı kullanıldığı, hastalık ve zararlılara karşı mücadele yöntemi ile pestisit kullanımı
hakkında bazı genel sorular sorulmuştur. Anket verileri 2016-2017 üretim sezonunu kapsamaktadır. Araştırma sonucunda en
çok görülen yabancı ot : Sirken (Chenopodium album), domuz pıtrağı (Xanthium strumarium), çoban çantası (Capsella bursa
pastoris L (Medicus), kanarya otları (Senecio spp.), tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides), ayrık otu (Elytrigia repens)
olarak belirlenmiştir. Yabancı otların mücadelesinde diskaro, pulluk, kazayağı ve kültivatör kullanıldığı tespit edilmiştir.
Şeftali yetiştiricilerinin en çok karşılaştığı hastalık etmenleri ve zararlı ise Plum pox virus, Ceratitis capitata olarak
belirlenmiştir.  
KEYWORDS Yabancı otlarla mücadele, Herbisit, Hastalık etmenleri,
REFERENCES [1] Westwood, M. N., 1993. Temperate-Zone Pomology. W.H. Freeman and Company. San Francisco, USA, s. 428.
[2] Rieger, M., 2007. Peach. http://www.uga.edu/fruit/peach.html.
[3] TUİK, 2017. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, www.tüik.gov.tr.
[4] FAO, 2017. Food and Agriculture Organization of the United Nations Production Statistics, http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC.
[5] Seçmen, S., Aydın, E., Macit, İ., Soysal, D., Demirsoy, H. 2018. Şeftalilerde merkezi lider terbiye sisteminin büyüme, verim ve kalite üzerine
etkileri. Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 33
[6] Bayram, S. E., Elmacı, Ö. L., Özden, N., 2016. İzmir İli Güney Hattı Şeftali (Prunus persica L.) Bahçelerinin Beslenme Durumlarının İncelenmesi. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty. 13 (04).
[7] Yaman, M., 1995. Bursa İlinde Şeftali güvesi Anarsia lineatella Zell.(Lep.:Gelechiidae)’nin Biyolojisi Üzerinde Araştırmalar. UludağÜniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 84 s.
[8] Kılıç, M., O. Çakır, T. M. Ergüden, T. Demir, C. Zeki, L. Erkılıç, T. Günaydın, ve A. Zümreoğlu, 2001. Şeftali bahçelerinde entegre mücadele teknik talimatı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araş. Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara.
[9] Hill, D. S., 1987. Agricultural Insect Pests of Temperate Regions and Their Control. Cambridge University Pres, Cambridge, 659 pp.
[10] Anonim, 2008. Türkiye İstatistik Kurumu. www.tuik.gov.tr
[11] Hazır, A., Ulusoy, M. R., 2012. Adana ve Mersin illeri şeftali ve nektarin alanlarında saptanan zararlılar ile predatör ve parazitoit türler. Türk. biyo. müc. derg., 2012, 3 (2): 157-168.
[12] Ulubaş Serçe, U., Gazel, M., Çağlayan, K.,. Plum pox virus streynlerinin Türkiye’deki Dağılımı (Distribution of Plum pox virus strains in Turkey). Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Kahramanmaraş s72, 2011.
[13] Kansu, İ.A., 1995. Tarımsal Savaşımın Önemi. GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu (Bildiriler). 27-29 Nisan 1995, s:1-21, Şanlıurfa.
[14] Dale, M. R. T., Thomas, A. G., John, E. A. (1992). Environmental factors including management practices as correlates of weed community composition in spring seeded crops. Canadian Journal of Botany, 70: 1931-1939
[15] Özer, Z., Önen, H., Tursun, N., Uygur, F. N. (1999). Türkiye’nin Bazı Önemli Yabancı Otları (Tanımları ve Kimyasal Savaşımları). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 38, Kitap serisi No:16, 434 s. Tokat.
[16] Yirefu, F., Tana, T. (2007). Weed flora in Arable Fields of Eastern Ethiopia with emphasis on the occurrence of Parhenium hysterophorus. Depertmant of Plant Science, Alemaya University, PO Box 138, Dire Dawa, Ethiopia.
[17] Obst, A. (1981). Chemical control in intensive wheat cultivation. In: Kommedahl, T. (ed): Proceedings of Symposia IX International Congress of Plant Protection, 5-11 August 1979, Entomological Society of America, 448-451.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology