eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Otel Çalışanlarının İş Becerikliliği ve Polikronisite Eğilimlerinin İşten Ayrılma Niyetleri Üzerine Etkisi (ISAS2018-Winter_151)
Ali Dalgıç1*, Nuray Türkoğlu2
1Mersin University, Mersin, Turkey
2Sinop University, Sinop, Turkey
* Corresponding author: alidalgic@merssin.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 787-794   |    55     5

ABSTRACT Otel işletmelerinde çalışanların kişisel özellikleri bireysel ve örgütsel çıktılarını doğrudan etkilemektedir. Çalışanların
işlerini kendi özelliklerine göre şekillendirmesi ve aynı zaman diliminde birden fazla iş yapma özelliklerinin olması iş
performanslarını ve iş tatminlerini arttırmaktadır. Otel çalışanlarının işleri kendi özelliklerine göre şekillendirmesi ve işleri
şekillendirdiği tarzda sürdürmeleri iş becerikliliği seviyelerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca, aynı zaman diliminde
birden fazla görev yapma eğilimleri de polikronik kişilik özelliğine sahip olduğunu göstermektedir. Her iki kişisel özellik de
çalışanların örgütte iyi oluş hallerini etkileyerek örgüte bağlı bir hale gelmelerini etkileyebilmektedir. Bu bağlamda bu
çalışmada otel çalışanlarının iş beceriklilikleriyle sahip oldukları polikronik kişilik özelliklerinin işten ayrılma niyetleri
üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırma kapsamında veriler, kolayda örnekleme yöntemiyle 1 Temmuz-15 Ekim 2018
tarihleri arasında Antalya’da faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmeleri çalışanlarından toplanmıştır. Veri toplama süreci
sonunda 414 geçerli anket formuna ulaşılmıştır. Verilerin analizi sonucunda, iş becerikliliğinin (β= -0.39; p<0.001) ve
polikronisitenin (β= -0.54; p<0.001) otel çalışanlarının işten ayrılma niyetlerini azalttığı bulgulanmıştır. Bulgular ışığında, otel
yöneticilerinin işe alım sürecinde bireylerin kişilik özelliklerine dikkat etmesi gerektiği, astlara yeterli seviyede işlerle ilgili
insiyatif alma yetkisi vermesi ve işlerin monotonluğunu engelleyecek önlemler alması gerektiği söylenebilir.  
KEYWORDS İş Becerikliliği, Polikronisite, İşten Ayrılma Niyeti, Otel İşletmeleri
REFERENCES [1] Yang, J. T., Wan, C. S. ve Fu, Y. J. (2012). Qualitative examination of employee turnover and retention strategies in international tourist hotels in
Taiwan. International Journal of Hospitality Management, 31(3), 837-848.
[2] Chen, C. Y., Yen, C. H. ve Tsai, F. C. (2014). Job crafting and job engagement: The mediating role of person-job fit. International Journal of
Hospitality Management, 37, 21-28.
[3] Jang, J. (2008). The impact of career motivation and polychronicity on job satisfaction and turnover intention among hotel industry employees.
University of North Texas.
[4] Jang, J. ve George, R. T. (2012). Understanding the influence of polychronicity on job satisfaction and turnover intention: A study of non-supervisory
hotel employees. International Journal of Hospitality Management, 31(2), 588-595.
[5] Ingusci, E., Callea, A., Chirumbolo, A. ve Urbini, F. (2016). Job crafting and job satisfaction in a sample of Italian teachers: the mediating role of
Perceived Organizational Support. Electronic Journal of Applied Statistical Analysis, 9(4), 675-687.
[6] Bluedorn, A. C., Kalliath, T. J., Strube, M. J. ve Martin, G. D. (1999). Polychronicity and the Inventory of Polychronic Values (IPV) The development
of an instrument to measure a fundamental dimension of organizational culture. Journal of managerial psychology, 14(3/4), 205-231.
[7] Shin, Y., Hur, W. M. ve Choi, W. H. (2018). Coworker support as a double-edged sword: a moderated mediation model of job crafting, work
engagement, and job performance. The International Journal of Human Resource Management, 1-22.
[8] Cheng, J. C. ve Yi, O. (2018). Hotel employee job crafting, burnout, and satisfaction: The moderating role of perceived organizational support.
International Journal of Hospitality Management, 72, 78-85.
[9] Karatepe, O. M., Karadas, G., Azar, A. K. ve Naderiadib, N. (2013). Does work engagement mediate the effect of polychronicity on performance
outcomes? A study in the hospitality industry in Northern Cyprus. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 12(1), 52-70.
[10] Slemp, G. R. ve Vella-Brodrick, D. A. (2013). The Job Crafting Questionnaire: A new scale to measure the extent to which employees engage in job
crafting. International Journal of Wellbeing, 3(2).
[11] Berg, J. M., Wrzesniewski, A. ve Dutton, J. E. (2010). Perceiving and responding to challenges in job crafting at different ranks: When proactivity
requires adaptivity. Journal of Organizational Behavior, 31(2‐3), 158-186.
[12] Wrzesniewski, A. ve Dutton, J. E. (2001). Crafting a job: Revisioning employees as active crafters of their work. Academy of management review,
26(2), 179-201.
[13] Niessen, C., Weseler, D. ve Kostova, P. (2016). When and why do individuals craft their jobs? The role of individual motivation and work
characteristics for job crafting. human relations, 69(6), 1287-1313.
[14] Arndt, A., Arnold, T. J. ve Landry, T. D. (2006). The effects of polychronic-orientation upon retail employee satisfaction and turnover. Journal of
Retailing, 82(4), 319-330.
[15] Hall, E. T. (1966). The hidden dimension (Vol. 609). Garden City, NY: Doubleday.
[16] Tett, R. P. ve Meyer, J. P. (1993). Job satisfaction, organizational commitment, turnover intention, and turnover: path analyses based on meta‐analytic
findings. Personnel psychology, 46(2), 259-293.
[17] Mobley, W. H. (1977). Intermediate linkages in the relationship between job satisfaction and employee turnover. Journal of Applied Psychology, 62(2),
237.
[18] Yang, J. T. (2008). Effect of new comersocialisation on organisational commitment, job satisfaction, and turnover intention in the hotel industry. The
Service Industries Journal, 28(4), 429-443.
[19] Miller, M.L. (2015). “Relationships Between Job Design, Job Crafting, Idiosyncratic Deals, and Psychological Empowerment” (Doctoral Dissertation).
Walden University, College of Management and Technology: Minneapolis.
[20] Schell, K. L. ve Conte, J. M. (2008). Associations among polychronicity, goal orientation, and error orientation. Personality and Individual
Differences, 44(1), 288-298.
[21] Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi (26. Baskı). Ankara: Nobel Yayın.
[22] Sekaran, U. ve Bougie, R. (2013). Research methods for business: A skill-building approach (Six Edition). New York: John Wiley & Sons Inc.
[23] Brislin, R. W. (1970). Back-translationforcross-culturalresearch. Journal of Cross-Cultural Psychology, 1(3), 185-216.
[24] Akgündüz, Y. ve Akdag, G. (2014). The effects of personality traits of employees on core self-evaluation and turnover intention. Çanakkale Onsekiz
Mart Univ. J. Admin. Sci. 12 (24), 295–318.
[25] Hair, J. F. Jr., Black, W. C., Babin, B. J. ve Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: PrenticeHall
[26] Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Güz(32): 470-483.
[27] Yılmaz, V. ve Çelik, H. E. (2009). Lisrel ile yapısal eşitlik modellemesi: Temel kavramlar, uygulamalar, programlama. Ankara: Pegem Akademi
Yayıncılık.
[28] Hair, J. F., Black, W. O., Babin, B. J., Anderson, R. E. ve Tatham, R. L. (2006). Multivariate data analysis a global perspective. New Jersey: Pearson.
[29] Schumacker, R. E. ve Lomax, R. G. (2004). A beginner's guide to structural equation modeling. Psychology Press.
[30] Fornell, C. ve Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing
Research, 39-50.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology