eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Kültür Varlıklarının Sürdürülebilirliğinin Turizm Açısından Değerlendirilmesi: Altınordu (Ordu) ilçesi Örneği (ISAS2018-Winter_155)
İbrahim Sezer1*
1Giresun University, Giresun, Turkey
* Corresponding author: ibrahimsezer@mynet.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 814-822   |    35     8

ABSTRACT Karadeniz Bölgesi’nde son yıllarda kültürel turizm gelişme göstermektedir. Bu bağlamda Ordu iline bağlı Altınordu ilçesi,
dikkate değer bir kültür varlığıyla, gelişme gösteren turistik altyapı ve üst yapı unsurlarıyla dikkat çekmektedir. İlçede kaya
mezarları, kaya yerleşmeleri, tarihi kaleler, tarihi camiler, tarihi kiliseler, tarihi hamamlar, tarihi köprüler, tarihi çeşmeler,
müzeler, kültür merkezleri gibi kültür varlıkları bulunmaktadır. Bunlara ek olarak ilçede sivil mimari örnekleri, yöresel halk
oyunları, yöresel el sanatları, yöresel yemekler, yöresel festivaller gibi pek çok tarihi ve kültürel turistik çekicilikler de mevcuttur.
Çalışmamızda, Altınordu ilçesinin kültürel turizm potansiyelinin sürdürülebilir bir şekilde değerlendirilmesi ele alınmaktadır.
Yaptığımız araştırmalar neticesinde ilçedeki kültürel çekiciliklerin sürdürülebilir turizm ilkelerine bağlı kalınarak turizme
açılmasının, hem bu kültür varlıklarının korunmasına hem de turizme kazandırılarak ekonomik değer oluşturmalarına katkı
sağlayacağı kanısındayız.  
KEYWORDS Karadeniz, kültür, Altınordu, turizm, sürdürülebilirlik
REFERENCES [1] Anonim, (2010), Doğu Karadeniz Turizm Master Planı, Barlas İmar Planlama Müşavirlik Ltd. Şti. s.278, 280, Ankara. Erişim Adresi:
http://www.dokap.gov.tr/index.php/turizm-masterplani(Erişim Tarihi:18.12.2012).
[2] Anonim, (2010a), Ordu Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, Ordu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, s.2-6, Ordu.
[3] Anonim, (2012), Ordu İli Doğa Turizmi Master Planı 2013-2023, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, XI. Bölge
Müdürlüğü, Ordu Şube Müdürlüğü, s. 10,30, Ordu.
[4] Anonim, (2015), Gezi Rehberi (Oksijen Yurdu Ordu). Ordu Valiliği, Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ordu.
[5] Anonim, (2015b), Ordu Turizm Rehberi, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Kültür Yayınları 4, Matsis Matbaa, s. 61, 107,173, İstanbul.
[6] Anonim, (2018), Ordu İli 2017 Yılı Çevre Durum Raporu, Ordu İli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇED İzin ve Lisans Şube Müdürlüğü, s.1-2, Ordu.
[7] Arınç, K., (2014), Doğal, Beşeri, İktisadi ve Siyasal Yönleriyle Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri, Biyosfer Araştırmaları Merkezi Coğrafya Araştırmaları Serisi No:
105, s.279-283, Erzurum.
[8] Atalay, İ.-Mortan K., (1995), Türkiye Bölgesel Coğrafyası(Resimli ve Haritalı), İnkılap Kitabevi, s.38,108, İzmir.
[9] Demir, C. ve Çevirgen, A., (2006), Ekoturizm Yönetimi,Nobel Yayın Dağıtım, s. 16, İstanbul.
[10] Baldıran, Ş. ve Ulubay, A., (2008), Karadeniz Bölgesi (Trabzon, Rize, Artvin, Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve diğer iller), Aktaş, G. (Ed), Türkiye Turizm Coğrafyası,
Detay Yayıncılık, Ankara.
[11] Demir, N., (2007). “Ordu İlinin Eski Adı; “Kotyora” ve Tarihî Alt Yapısı”, Turkish Studies, s. 179- 184.
[12] Emekli, G., (2006), “Coğrafya, Kültür ve Turizm: Kültürel Turizm”, Ege Coğrafya Dergisi, Sayı: 15, s. 54, İzmir.
[13] Haberal, H, (2015), Turizmde Alternatif (Ekolojik Turizm, Doğa Turizmi, Kırsal Turizm, Yayla Turizmi), Detay Yayıncılık, s. 126, Ankara.
[14] Gürdal, M., (2014), Türkiye Turizm Coğrafyası (Profesyonel Turist Rehberi ve Gezi Klavuzu), Nobel Yayınevi, Ankara.
[15] HGK, (2014), İl ve İlçe Yüzölçümleri, www.hgk.msb.gov.tr (Erişim Tarihi:12.06.2018).
[16] Kılınç, İ., Özkul, E. ve Mesci, M., (2008), Karadeniz Bölgesi (Bolu ve Düzce). Aktaş, G. (Ed), Türkiye Turizm Coğrafyası, Detay Yayıncılık, s.412, Ankara.
[17] Koçman, A., (1993), Türkiye İklimi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları:72, s.77-78, İzmir.
[18] Kozak, M, (2014), Sürdürülebilir Turizm (KavramlarUygulamalar), Detay Yayıncılık, s.2-3, Ankara.
[19] Pekin, F., (2011). Çözüm: Kültür Turizmi. İletişim Yayınları, s.55-56, İstanbul.
[20] TÜİK, (2018), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, www.tuik.gov.tr. (Erişim Tarihi:18.07.2018).
[21] TÜİK, (2018a), Bitkisel Üretim İstatistikleri, www.tuik.gov.tr. (Erişim Tarihi:18.07.2018).
[22] TÜİK, (2018b), Hayvancılık İstatistikleri, www.tuik.gov.tr. (Erişim Tarihi:18.07.2018).
[23] Yediyıldız, B., (2018), Hacıemiroğulları Beyliği’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ordu Tarihinden İzler, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Başkanlığı Kültür Yayınları:19, s. 46, Ordu.
[24] http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44798/turkiyegeneli-korunmasi-gerekli-tasinmaz-kultur-varlig-.html (Erişim Tarihi: 08.08.2018).
[25] http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44973/turkiyegeneli-sit-alanlari-istatistikleri.html (Erişim Tarihi: 07.08.2018).
[26] http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44798/turkiyegeneli-korunmasi-gerekli-tasinmaz-kultur-varlig-.html (Erişim Tarihi: 06.08.2018).
[27] https://www.mgm.gov.tr (Erişim Tarihi:21.08.2018).
[28] http://www.altinordu.gov.tr/altinordu-hakkinda (Erişim Tarihi:18.08.2018).
[29] http://www.ordukulturturizm.gov.tr(Erişim Tarihi: 06.08.2018).
[30] http://www.ordu.gov.tr(Erişim Tarihi: 06.08.2018)

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology