eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Müzik Biçimleri Dersi Kapsamında Bestelemeye Yönelik Bilgi ve Becerilerin Geliştirilmesinde İzlenecek Yöntemler (ISAS2018-Winter_175)
Sercan Özkeleş1*, Aynur Elhan Nayir2
1Ordu University, Ordu, Turkey
2Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey
* Corresponding author: sss@gmail.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 914-919   |    33     6

ABSTRACT İlköğretim, Ortaöğretim ve Güzel Sanatlar Lisesi’nin müzik derslerine ilişkin öğretim programlarındaki kazanımlara bağlı
olarak Müzik Biçimleri dersi, bestecilik alanında temel becerilerin kazandırılmasında, çözümlemeye dayalı iyi birer yorumcu
ve nitelikli birer dinleyici olarak kişide birçok müzikal becerinin gelişmesiyle birlikte öğreticilik alanında da -ister çalgı ister
kuram- müzik eğitiminin yapı taşlarındandır. Bu çalışmada ise Müzik Öğretmenliği Lisans Programı’nda yer alan müzik
biçimleri dersi kapsamında öğrencilerin bestecilik becerilerinin geliştirilmesinde izlenecek yöntemlerin tespit edilmesi
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda veriler görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Müzik Eğitimi
Anabilim Dalları’nda Müzik Biçimleri dersini yürütmüş ve yürütmekte olan öğretim elemanları oluşturmaktadır. Çalışma
grubunu araştırmanın odağı ve veri miktarı dikkate alınarak en az yüksek lisansını tamamlamış, 5 yıl ve üzeri mesleki
deneyime sahip olan öğretim elemanları oluşturmuştur. Araştırmada ilk olarak katılımcıların görüşlerini çarpıcı bir biçimde
yansıtmak amacıyla veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilerek doğrudan alıntılara yer verilmiş, ikinci aşamada ise
betimsel bir yaklaşımla fark edilmeyen kavram ve temalar içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışma grubundan elde edilen
veriler doğrultusunda Müzik Biçimleri dersinde bestecilik becerisi geliştirilirken motif, cümle ve dönem kapsamında yaratma
çalışmalarının yapılması ve okul şarkıları besteleyebilecek düzeye gelinmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.  
KEYWORDS Müzik Biçimleri, Besteleme, Müzikal Beceriler, Müzik Öğretmenliği Lisans Programı, Müzik Eğitimi
REFERENCES [1] A. Say, Müzik Sözlüğü (1. Baskı). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları. 2002. s. 35.
[2] A. A. Saygun, Musıki Temel Bilgisi -IV (Musiki Nazariyatı) 2. Baskı, Ankara: Devlet Konservatuvarı Yayınları. 1966. s. 139.
[3] A. Uçan, Müzik Eğitimi “Temel Kavramlar- İlkeler- Yaklaşımlar” Ankara: Evrensel Müzikevi. 2005, s. 176.
[4] N, Cangal, Müzik Formları. Ankara: Arkadaş Yayınevi. 2004. s. ix.
[5] A, Hodeir, Müzikte Türler ve Biçimler. (Çeviren: İlhan Usmanbaş). İstanbul: Pan Yayıncılık. 2003. s. 7.
[6] B. Erdal, Barok Dönemdeki Türler ve Biçimlerin Biçim Bilgisi İçindeki Yeri ve Biçim Bilgisi Dersinin Gerekliliği, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. 2003. s. 9-10.
[7] MEB Talim ve Terbiye Kurumu Başkanlığı. http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx, Erişim Tarihi: 21.10.2013.
[8] S. Özkeleş, Müzik Öğretmenliği Bölümlerinde Yürütülen Müzik Biçimleri Dersine Yönelik Öğretim Programı Modeli, Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. 2014. s. 60.
[9] N. Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi (11. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları. 2002. s. 77.
[10] A. Yıldırım, ve H Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (4. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. (2004). s. 35.
[11] M. Q. Patton, How to Use Qualitative Methods in Evaluations (1st.Edition). California: Sage Publications. 1987. s. 108.
[12] C. J Stewart ve W. B. Cash, Interviewing Principles and Practices, Dubuque IO: Wm. C. Brown Pub. 1985.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology