eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Müzik Biçimleri Dersi Kapsamında Dinlemeye Yönelik Bilgi ve Becerilerin Geliştirilmesinde İzlenecek Yöntemler (ISAS2018-Winter_176)
Sercan Özkeleş1*, Aynur Elhan Nayir2
1Ordu University, Ordu, Turkey
2Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey
* Corresponding author: sss@gmail.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 920-925   |    38     6

ABSTRACT Müzik öğretmenliği programının çıktıları, bestecilik, yorumculuk, öğreticilik, araştırıcılık ve dinleyicilik boyutlarının her birini
içerdiğinden müzik formlarının bilinmesi, müzik öğretmenleri için gerek mesleki açıdan yeterli olmaları gerekse müzikal
gelişimlerini sürdürebilmeleri açısından son derecede önemlidir. Müzik Biçimleri dersi alanına bağlı olarak belirlenen
beceriler; öğrencilerin müzikal gereksinimlerine ve mesleki yeterliliklerin düzeylerine göre düzenlenmektedir. Bu beceriler
bestecilik, yorumculuk, çözümleme ve dinleme olmak üzere dört başlık altında toplanabilir. Bu çalışmada ise Müzik
Öğretmenliği Lisans Programı’nda yer alan müzik biçimleri dersi kapsamında öğrencilerin dinlemeye yönelik bilgi ve
becerilerinin geliştirilmesinde izlenecek yöntemlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda veriler görüşme
tekniği ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’nda Müzik Biçimleri dersini yürütmüş
ve yürütmekte olan öğretim elemanları oluşturmaktadır. Çalışma grubunu araştırmanın odağı ve veri miktarı dikkate alınarak
en az yüksek lisansını tamamlamış, 5 yıl ve üzeri mesleki deneyime sahip olan öğretim elemanları oluşturmuştur. Araştırmada
ilk olarak katılımcıların görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilerek
doğrudan alıntılara yer verilmiş, ikinci aşamada ise betimsel bir yaklaşımla fark edilmeyen kavram ve temalar içerik analizine
tabi tutulmuştur. Çalışma grubundan elde edilen veriler doğrultusunda Müzik Biçimleri dersinde dinleme becerisi
geliştirilirken müziğin yapısal öğelerinin algılanarak kavrama becerilerinin kazandırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.  
KEYWORDS Müzik Biçimleri, Müzikal Dinleme, Müzikal Beceriler, Müzik Öğretmenliği Lisans Programı, Müzik Eğitimi
REFERENCES [1] A. Uçan, İnsan ve Müzik İnsan ve Sanat Eğitimi, Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları. 1994. s. 70-71.
[2] A. Uçan, Müzik Eğitimi “Temel Kavramlar- İlkeler- Yaklaşımlar” Ankara: Evrensel Müzikevi. 2005. s. 176.
[3] N. İ. Kivrak “Müzik Öğretmeni Yetiştirmede Piyano Eğitimi”. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, İnönü Üniversitesi, 30-31 Ekim, Malatya: 2003.
[4] N, Cangal, Müzik Formları. Ankara: Arkadaş Yayınevi. 2004. s. ix.
[5] S. Özkeleş, Müzik Öğretmenliği Bölümlerinde Yürütülen Müzik Biçimleri Dersine Yönelik Öğretim Programı Modeli, Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. 2014. s. 46.
[6] C. K. Madsen, & J. M. Geringer, Differential patterns of musizc listening: Focus of attention of musicians versus nonmusicians. Bulletin of yhe Council for Research in Music Education, 1990. p.105, pp. 45-47.
[7] C. Özen, Öğretmen Adaylarinin Müzik Dinleme Alişkanliklari Arasindaki Farkliliklar, Yüksek Lisans Tezi, GaziÜniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara: 2016, s. 9-10.
[8] W. T. Anderson, Mindful music listening instruction increases listening sensitivity and enjoyment. Applications of Research in Music Education, 34(3), 2016.
[9] K. Kaplan, Kültürel Müzikoloji. İstanbul: Bağlam Yayıncılık. 2008, s.31.
[10] A. Copland. What to listen for in music. New York: New Amercan Library. 2009. p. 17.
[11] B. Erdal, Barok Dönemdeki Türler ve Biçimlerin Biçim Bilgisi İçindeki Yeri ve Biçim Bilgisi Dersinin Gerekliliği, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. 2003. s. 9-10.
[12] MEB Talim ve Terbiye Kurumu Başkanlığı. http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx, Erişim Tarihi: 21.10.2013.
[13] N. Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi (11. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları. 2002. s. 77.
[14] A. Yıldırım, ve H Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (4. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. (2004). s. 35.
[15] M. Q. Patton, How to Use Qualitative Methods in Evaluations (1st.Edition). California: Sage Publications. 1987. s. 108.
[16] C. J Stewart ve W. B. Cash, Interviewing Principles and Practices, Dubuque IO: Wm. C. Brown Pub. 1985.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology