eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde Ameliyat Sonrası Hastaların Hareketlilik Düzeyleri ve Sınıflandırılması (ISAS2018-Winter_184)
Ayfer Aksuoğlu1, Safiye Yanmış2*, Serkan Burç Deşer3
1Ondokuz Mayıs Üniversity , Samsun, Turkey
2Erzincan BinaliYıldırım Üniversity , Erzincan, Turkey
3Ondokuz Mayıs Üniversity, Samsun, Turkey
* Corresponding author: safiyeyanmis61@gmail.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 970-972   |    27     6

ABSTRACT Çalışma, kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde ameliyat sonrası hastaların hareketlilik düzeyleri ve
sınıflandırılması amacıyla yapılmıştır. Çalışma, 29.09.2018 ve 20.10.2018 tarihleri arasında koroner arter baypas, kalp kapak
replasmanı, intrakardiyak kitle çıkarılması, atrial/ventriküler defekt kapatılması vb. ameliyatları sonrasında Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesinde takip edilen 30 hasta ile
tanımlayıcı-kesitsel nitelikte yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Hasta Bilgi Formu, Hasta Hareketlilik Ölçeği,
Gözlemci Hareketlilik Ölçeği ve Fonksiyonel Ambulasyon Sınıflaması (FAS) kullanılmıştır. Hastaların %33,3’ü 50-59 yaş
aralığında, %56,7’sinin de ilkokul mezunu olduğu belirlenmiştir. Hastaların %100’ün kronik hastalığı olup, bunlardan koroner
arter hastalığı (KAH) olanların oranı % 76,7 olduğu görülmektedir. Global Gözlemci Hareketlilik toplam puan ortalamasının
7,97±3,69. Hasta Hareketlilik Ölçeği toplam puan ortalamasının 14,70±6,04, FAS skoru puan ortalamasının 2,57±1,36 olduğu
görülmektedir. Global Gözlemci Hareketlilik Ölçeği ve Hasta Hareketlilik Ölçeği ile FAS skoru puanları arasındaki korelasyon
değerlerinin tümü ters yönde p<0.05 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Sonuç olarak Global Gözlemci Hareketlilik Ölçeği
ve Hasta Hareketlilik Ölçeği puanları arttıkça FAS skoru puanlarının azalacağı söylenebilir. Hemşire hastaya ameliyattan sonra
erkenden ayağa kalkmasının önemini anlatmalıdır. Hastalar ameliyattan sonra olabildiğince yataktan çıkmaya
cesaretlendirilmelidir. Erken ayağa kalkma ile ağrı azaltılır, hastanede kalış süresi kısaltılır, bakım maliyeti azalır.  
KEYWORDS Kalp damar cerrahisi, yoğun bakım, hasta hareketlilik, hareketlilik sınıflandırılması.
REFERENCES [1] Bölükbaşı N. (2000) Kardiyak rehabilitasyon. In: Beyazova M, GökçeKutsal Y, editörler. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Ankara: Güneş Kitabevi; s.1142-58.
[2] Fleming ve ark.EA Among Hospitalized Acute HF Patients. Circ Heart Fail 2018;11:1-10.
[3] Yolcu S, Akın S, Durna Z. Ameliyat Sonrası Dönemde Hastaların Hareket Düzeyleri ve Hareket Düzeyleri ile İlişkili Faktörlerin
Değerlendirilmesi, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2016;13(2):129-138.
[4] Ayoğlu T. Cerrahi Girişim Öncesi Verilen Eğitimli Hastaların ÖzEtkililik Algısına ve İyileşme Sürecine Etkisi. İstanbul Üniversitesi: Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Doktora Tezi, İstanbul, 2011.
[5] Aydın Z. Ameliyat Sonrası Dönemde Hastaların Hemşirelik Bakımını Değerlendirmeleri, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, 2014.
[6] M Bartolo ve ark. Mobilization in Early Rehabilitation in Intensive Care Unit Patients with Severe Acquired Brain Injury: An observational study, J Rehabil Med 2017;49:715-722.
[7] Conceiçao TM, Gonzales AI, Figuerideo FC, Vieira DS. Bündchen DC. Safety Criteria to Start Early Mobilization in I ntensive Care Units. Systematic Review. Rev Bras Intensive 2017; 29(4):509-519.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology