eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Erciyes Üniversitesi Atık Yönetiminde Sıfır Atık Yaklaşımı için Yol Haritası (ISAS2018-Winter_190)
İbrahim Uyanık1*, Oktay Özkan2
1Erciyes University, Kayseri, Turkey
2Erciyes University, Kayseri, Turkey
* Corresponding author: iuyanik@erciyes.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 990-992   |    19     6

ABSTRACT Sıfır atık kavramı ilk kez 2000’li yıllarda ortaya çıkmış olup günümüzde atık yönetim sisteminin bir parçası haline
gelmiştir. Türkiye’de ise sıfır atık kavramı özel sektörde bazı kurumlarda bireysel girişimlerle uygulama alanı bulsa da kamuda
ve resmi olarak büyük işletmelerde zorunlu olarak uygulamaya geçilmesi önümüzdeki (2019) yıldan itibaren planlanmaktadır.
Erciyes Üniversitesi bünyesinde atık yönetimi çerçevesinde mevcut atık yönetimi ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmekte
olup bu çalışmada sıfır atık çerçevesinde oluşturulan mevcut durum değerlendirmesi, eğitim, planlama ve uygulama aşamaları
değerlendirilecektir. Erciyes Üniversitesi atık yönetimi “Green Metric (Üniversitelerin çevre sıralaması)” parametreleri
açısından Türkiye’deki üniversiteler arasında iyi bir noktada olup gelişim gösterme potansiyeline sahiptir. İdari ve akademik
personel de dâhil olmak üzere 60 bine yaklaşan nüfusu ve 68 idari birime ile büyük bir ilçe yapısındadır. Bu çalışma
kapsamında; 100’den fazla öğrencisi olan tüm eğitim kurumlarının 2019 yılında sıfır atık uygulamasına geçecek olması
nedeniyle, yol haritası oluşturulmuş olup sıfır atık yönetmeliği taslağı çerçevesinde mevcut durum değerlendirilmiştir. İlgili
taslakta belirtilen ön şartlar açısından atıkların ayrı toplanması konusunda uygulama farklılıkları belirlenmiş olup, sıfır atık
yönetim sistemine ilişkin eğitimlerin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Atık yönetim hiyerarşisine göre atık önleme, yeniden
kullanım vb. önceliklerin “Green Metric” atık kodundaki soruları tam olarak karşılamadığı, ilave değerlendirme ve puanlama
kriterlerinin gerekliliği görülmüştür.  
KEYWORDS Sıfır atık, üniversite, yol haritası
REFERENCES [1] Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Raporu (2017), [Online] Erişim:http://webdosya.csb.gov.tr/db/sifiratik/icerikler/2017-faal-yet-raporu-20180705131216.pdf. [2] Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde "Sıfır Atık" Toplantısı. [Online]. Erişim: http://csb.gov.tr/cumhurbaskanligi-kulliyesi-nde-sifiratik-toplantisi-bakanlik-faaliyetleri-23175.
[3] Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yönetmelik Taslağı (2018). [Online]. Erişim: http://cygm.csb.gov.tr/sifir-atik-yonetmelik-taslagigoruse-acilmistir.-duyuru-363881.
[4] Erciyes Üniversitesi Atık Yönergesi. (2017). [Online]. Erişim: https://www.erciyes.edu.tr/Dosyalar/Yonerge/ERCIYES _UNIVERSITESI_ATIK_YONERGESI_frps.docx
[5] Erciyes Üniversitesi, (2018). [Online]. Erişim:https://www.erciyes.edu.tr/

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology