eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öz yeterlilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (ISAS2018-Winter_192)
Murat Çetinkaya1*
1Ordu University, Ordu, Turkey
* Corresponding author: mcetinkaya@odu.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 997-1000   |    24     6

ABSTRACT Öz yeterlilik, bireyin yapabilecekleri hakkında yetenek ve becerilerini kullanabilme inancıdır. Bu yetenek ve becerilerin
gelişimini etkileyen birçok dış faktör bulunmaktadır. Bu dış faktörlerin öz yeterlilik inancını ne derece etkilediğinin tespit
edilmesi, bireylerin öz yeterlilik düzeylerinin arttırılmasında önemli bir rol oynayabilir. Bu çalışmanın amacı, ön lisans
öğrencilerinin öz yeterliliklerinin cinsiyet, bölüm, ikamet edilen yerleşim yeri ve ailenin gelir durumu ile ilişkisini tespit etmektir.
Çalışmanın örneklemini, Ordu Üniversitesi Ünye Meslek Yüksekokulunda 2018-2019 öğretim yılında öğrenim görmekte olan
bilgisayar programcılığı (N=34), insan kaynakları yönetimi (N=34), Lojistik (N=34) ve muhasebe ve vergi uygulamaları (N=34)
programlarında öğrenim görmekte olan toplam 136 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın verilerinin toplanmasında cronba alfa
katsayısı 0.803 olan 17 maddelik öz yeterlilik ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi SPSS 22 paket programı
kullanılarak analiz edilmiştir. Öz yeterlilik düzeylerinin cinsiyet ile olan ilişkisini belirlemede bağımsız örneklemler t testi
kullanılırken bölüm, ikamet edilen yerleşim yeri ve ailenin gelir durumu ile olan ilişkisini belirlemek için tek yönlü varyans
analizi kullanılmıştır. İstatistiksel olarak anlamlılığın test edilmesinde %5’lik hata payı kullanılmıştır. Verilerin analizinden,
bağımsız örneklemler t-testi sonucuna göre cinsiyet ile öz yeterlilik arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna varılmıştır.
Ayrıca, tek yönlü varyans analizi sonuçlarından ikamet edilen yerleşim yerinin, ailenin gelir durumunun ve ailedeki en
yükseköğrenim durumunun öğrencilerin üzerinde öz yeterliliklerine yönelik etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır. Meslek
yüksekokulu öğrencilerinin öz yeterlilik düzeyleri üzerine çalışacak araştırmacıların bu sonuçları göz önüne alarak farklı
değişkenler üzerine de çalışmalar yapmaları önerilmektedir.  
KEYWORDS Öz yeterlilik, meslek yüksekokulu, cinsiyet
REFERENCES [1] A., Bandura. Self-Efficacy: The Exercise of Control, Newyork: Freeman, 1997.
[2] B. Akyüz, M. Kesen ve A. Oğrak. Örgütsel güven ve akademik özyeterlik algısının genel sinizm ve etik dışı davranışlara etkisi. Çankırı Karatekin üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 7(1):85- 106, 2016.
[3] A. Azar. Ortaöğretim fen bilimleri ve matematik öğretmeni adaylarının öz yeterlilik inançları. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 6(12), 235-252, 2010.
[4] D. H., Schunk. Öğrenme teorileri eğitimsel bir bakışla. Çeviri Edit. Muzaffer Şahin. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2009.
[5] A. Karaduman. Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile öz yeterlik algıları arasındaki ilişki. Yükseklisans tezi, Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015.
[6] MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). Fen Bilimleri (3, 4, 5, 6, 7 and 8. sınıflar) öğretim programı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara, 2018.
[7] D. Karaman, and U. Aydoğmuş. Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri Uşak Üniversitesi Eşme Myo’da bir uygulama. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 8 (1), 23-44. DOI: 10.30783/nevsosbilen.357554, 2018.
[8] Y. Kılıç ve E. Yılmaz. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin perspektifinden mesleki eğitime ilişkin bir durum çalışması. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 1-16, 2018.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology