eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Çalışan ve Çalışmayan Annelerin Emzirme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması (ISAS2018-Winter_203)
Berna Hekimoğlu1*
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Trabzon, Turkey
* Corresponding author: dr.bernasygn@gmail.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1057-1060   |    25     6

ABSTRACT Bu çalışmanın amacı çalışan ve çalışmayan annelerin anne sütü verme uygulamalarını araştırmaktır. Çalışma grubu
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniğine başvuran gönüllü 326 anneden oluşmaktadır. Gerekli veriler
literatür doğrultusunda hazırlanan anket formlarının annelerle yüz yüze görüşülüp doldurulması ile elde edildi. Bu anketlerde
annelerin sosyodemografik özellikleri, çocuk sayısı, doğum öncesi eğitim alma durumu ve anne sütü verme uygulamaları
sorgulandı. Anketlerden elde edilen veriler SPSS programıyla analiz edildi. Analizlerde istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05
olarak kabul edildi. Söz konusu analizlerden elde edilen sonuçlar çalışan annelerin %34’ünün, çalışmayan annelerin ise
%64’ünün ilk altı ay sadece anne sütü verdiğini gösterdi. Ayrıca, çalışan annelerin %52’sinin emzik, %74’ünün biberon
kullandığı, %79’unun anne sütü ve emzirme hakkında yüksek bilgi düzeyine sahip olduğu saptandı. Çalışmayan annelerin ise
%40’inin emzik, %45’sinin biberon kullandığı, %50’sinin anne sütü ve emzirme hakkında yüksek bilgi düzeyine sahip olduğu
belirlendi. Çalışan ve çalışmayan anneler ilk altı ay sadece anne sütü verme, biberon ve emzik kullanma alışkanlıkları bakımından
kıyaslandığında anlamlı fark saptandı (p<0.05). Çalışan annelerin çalışmayan annelere kıyasla, anne sütü hakkında daha fazla
bilgiye sahip olduğu ancak buna rağmen ilk 6 ay sadece anne sütü verme oranlarının düşük olduğu, emzik/biberon kullanma
alışkanlıklarının daha fazla olduğu görüldü. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar çalışmayan annelerin doğum öncesi bakım ve
anne sütünün önemi hakkında daha fazla eğitilmesi, çalışan annelerin ise ilk altı ayda sadece anne sütü vermeye daha fazla
yönlendirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur  
KEYWORDS Doğum öncesi bakım, Doğum öncesi eğitim, Anne sütü, Emzirme, Ek gıda.
REFERENCES [1] Samur G, “Anne Sütü”, Klasmat Matbaacılık, Ankara 1. Baskı, pp.7- 8, 2008.
[2] Bodur S, Yıldız H, Mermer M, Oran B, “Konya il merkezinde annenin çalışma durumuna göre emzirme süresi ve ek gıda ile ilgili tutumu ”, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.18, pp.97-101, 2002.
[3] Thulier D, Mercer JA, “Variables associated with breastfeeding duration”, J Obstet Gynecol Neonatal Nurs, vol.38, pp. 259-268, 2009.
[4] Çeçe Ö, Yenal K, “Çalışan annelerin emzirme sürelerini etkileyen faktörler”, Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, vol.1, pp.10-17,2012.
[5] Gökçay G, Baslo G, “Anne sütü ile beslenmede kanıta dayalı uygulamalar, yetersiz anne sütü, çalışan anne, ilaçlar ve hastalıklar”, Çocuk Dergisi, pp. 139-143,2002.
[6] Çalık KY, Çetin FC, Erkaya R. “Annelerin emzirme konusunda uygulamaları ve etkileyen faktörler”, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 6, pp. 80-91,2017.
[7] Cope MB, Allison DB. “Critical review of the World Health Organization’s (WHO) 2007 report on ‘evidence of the long-term effects of breastfeeding: systematic reviews and metaanalysis’ with respect to obesity”, Obes Rev, vol. 9, pp. 594-605, 2008.
[8] World Health Organization, “Global Strategy on Infant and Young Child Feeding. Report by Secretariat”, FIFTY-FIFTH World Health Assembly, Infant and Young Child Nutrition. Geneva, Agendaitem, 2002.
[9] Neyzi O, Olgun P, Kutluay T, Uzel N, Saner G, Gökçay G, et al,“An educational intervention on promotion of breastfeeding”, Paediatr Perinatal Epidemiol, vol.5, pp.286-298, 1991.
[10] Taşdelen E, Kulak K, Arvas A,“Anne sütü ile beslenmeye etki eden faktörler”, İstanbul Tıp Mecmuası, vol. 60, pp.450-539,1997.
[11] Sağlık Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, Ankara 2013.Erişim:URL:http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2013/rapor/TNSA_2013_ana_rapor.pdf.
[12] Sökücü FY, Aslan E, “Kadının çalışma durumunun emzirmeye etkisi”. İ.Ü.F.N. Hemşirelik Dergisi, vol. 20, pp. 62-68, 2012.
[13] Dalgıç N, Hızel S, Köse M,. “Ankara’nın on merkez ilçesinde anne sütü ile ilgili bilgi tutum ve davranışların incelenmesi”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, vol. 51, pp. 137-143,1998.
[14] Tunçel E, Dündar C, Pekşen Y. “Ebelerin anne sütü ile ilgili bilgi ve uygulamalarının değerlendirilmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Dergisi, vol. 6, pp. 43-48, 2005.
[15] Kondolot M, Yalçın S, Yurdakök K. “Sadece anne sütü alım durumuna etki eden faktörler”, vol.52,pp.122-127,2009.
[16] Bostancı G, Sevil İ. “Bebek dostu özel bir hastanede doğum yapan annelerin, emzirmeye ilişkin bilgi düzeylerinin ve bebeklerini emzirme durumlarının değerlendirilmesi”, Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, vol. 2, pp. 260-270, 2015.
[17] Tunçel E, Dündar C, Canbaz S, Pekşen Y. “ Bir Üniversite hastanesine başvuran 0-24 aylık çocukların anne sütü ile beslenme durumlarının saptanması”, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.10, pp.1-6, 2006.
[18] Gözükara F, Taşkın L. “Impact of breastfeeding training and consultancy services provided to parents on the breastfeeding behavior in Turkey”, International Journal of Caring Sciences, vol. 7, pp. 497-507, 2014.
[19] Arıkan D, Alp H, “Erzurum il merkezinde anne sütü verilme oranı, emzirme süresi ve bunları etkileyen faktörler”, Türk Hemşireler Dergisi, vol. 47, pp.11, 1997.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology