Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Madde Yanıt Teorisi İle Fen Bilimleri Özel Alan Yeterliklerinin İncelenmesi
Mustafa Ergun1*, Şirin Çetin2
1Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
2Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
* Corresponding author: mergun@omu.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1061-1065   |    56     9

ABSTRACT Milli Eğitim Bakanlığı tarafından en son 2017 yılında belirlenen öğretmen genel yeterlikleri, öğretmenlerin üniversite
öğrenimleri süresince aldıkları eğitimle birebir ilişkili olmalıdır. Ayrıca branş bazlı olarak bakıldığında her branşın kendine ait
yeterlikleri söz konusudur. MEB tarafından 2008 yılında belirlenen ve daha sonra güncellenmesi bulunmayan Fen Bilimleri
özel alan yeterlikleri 5 alt boyuttan ve 24 alt yeterliklerden oluşmaktadır. Eğitim fakültelerinden mezun olan Fen Bilimleri
öğretmenlerinin bu yeterlikler hakkında düşünceleri üzerine yapılan çalışmalar sınırlı sayıdadır.
Bu araştırmada madde yanıt teorisi ile Fen Bilimleri özel alan yeterliklerinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi
amaçlanmıştır. Bu çalışmada Karadeniz Bölgesinde bulunan bir devlet üniversitesindeki eğitim fakültesinin fen bilimleri
öğretmenliğinden mezun olan 170 gönüllü katılımcı öğretmene Fen Bilimleri Özel Alan Yeterlikleri Görüş Ölçeği
uygulanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Fen Bilimleri Özel Alan Yeterlikleri Görüş Anketi kullanılmıştır. Ergun ve arkadaşları
(2013) tarafından geliştirilen bu ölçek 5 alt faktör ve 24 maddeden oluşurken Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı 0.95’dir.
Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde madde yanıt teorisinden, çok sonuçlu kısmi kredi modeli kullanılmıştır. Bu modelin
analizinde SPSS 21.0 paket programı ve RUMM 2030 paket programları kullanılmıştır. Modelin uyumunun incelenmesinde
her madde ve birey için ki-kare uyum istatistikleri hesaplanmıştır.
Bu araştırmada katılımcı fen bilimleri öğretmenlerinin üniversitede almış oldukları eğitim ile MEB tarafından belirlenmiş
yeterlikler madde yanıt modeliyle analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda üç maddenin
daha fazla önem arz ettiği ve ön plana çıktığı sonucuna varılmıştır.  
KEYWORDS Madde yanıt modeli, özel alan yeterlikleri, fen bilimleri eğitimi, fen bilimleri öğretmeni
REFERENCES [1] Çelikten, M., Şanal, M., Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.
[2] Genç, S. Z. (2005). Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Meselemiz. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 86-99.
[3] Balkar, B., Özgan, H. (2010). Küreselleşmenin İlköğretim Kademesindeki Eğitim Sürecine Etkilerine İlişkin Öğretmen Görüşleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 1-22.
[4] Öztürk, N., Tezel, Ö., Acat, A.A. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin BSB Kazanma Düzeyleri ile Başarıları ve Fene Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 389-423.
[5] YÖK, (2018). Yeni Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/41807946
[6] MEB (2018). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri http://oygm.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-meslegi-genelyeterlikleri/icerik/39
[7] MEB (2008). Milli Eğitim Bakanlığı Fen ve Teknoloji Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri, 25 Temmuz 2008 tarih ve 2391 sayılı onayı.
[8] Altunçekiç, A., Yaman, S., Koray, Ö. (2005). Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnanç Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Kastamonu İli Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 93-102.
[9] Ergun, M., Yıldırım, M., & Sürmeli, H. (2013). Fen ve Teknoloji Özel Alan Yeterliklerinin Öğretmen Yetiştirme Programlarında Kazandırılmalarına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Milli Eğitim, 4(200), 46–67.
[10] Muraki, E. (1992). A generalized partial credit model: Application of an EM algorithm. Applied Psychological Measurement, 16 (2), 159-176.
[11] Ligtvoet, R. (2012). An isotonic partial credit model for ordering subjects on the basis of their sum scores. Psychometrika, 77 (3), 479-494.
[12] Uluman, M. (2015). Çok değişkenlik kaynaklı Rasch ölçme modeli ve hiyerarşik puanlayıcı modeli ile kestirilen parametrelerin karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
[13] Masters, G.N. (1982). A Rasch Model for Partial Credit Scoring. Psychometrika, 47, 149- 174.
[14] Bland, J.M. & Altman, D. (1995) Statistics notes: Multiple significance tests: the Bonferroni method, The British Medical Journal, 310 (6973):170
[15] Kaya, H. & Böyük, U. (2011). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Laboratuvar Çalışmalarına Yönelik Yeterlikleri, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, 27(1), 126-134.
[16] Morgil, F. İ., & Yılmaz, A. (1999). Fen öğretmeninin görevleri ve nitelikleri, fen öğretmeni yetiştirilmesine yönelik öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (15), 181-186.
[17] Alkan, F & Erdem, E. (2013). Kendi Kendine Öğrenmenin Laboratuvarda Başarı, Hazırbulunuşluk, Laboratuvar Becerileri Tutumu Ve Endişeye Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 15-26.
[18] Çepni, S. & Çoruhlu, T.Ş. (2011). Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine Yönelik Hazırlanan Hizmet İçi Eğitim Kursundan Öğretime Yansımalar, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (1), 117-128.
[19] Gelbal, S. & Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Hakkındaki Yeterlik Algıları ve Karşılaştıkları Sorunlar, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.
[20] Ekinci, S. & Kılıçoğlu, G. (2018). Kırsal Bir Bölgede Hizmetkâr Liderliğin Okul Toplumu Üzerindeki Yansımalarının İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma, İlköğretim Online, 17(4): s. 2075-2090.
[21] Kök, M., Çiftçi, M. & Ayık, A. (2011). Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Bir İnceleme (Okul Öncesi Öğretmenliği Örneği), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (1), 169-183.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology