eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Öğretmen Olma Motivasyonu ile Geometri Öğretme Bilgisi Arasındaki Korelasyon (ISAS2018-Winter_209)
Serhat Aydın1*
1Karamanoğlu Mehmetbey Üniversity , Karaman, Turkey
* Corresponding author: saydins@kmu.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1083-1085   |    28     5

ABSTRACT Bu çalışmada 20 farklı Türk üniversitesinde okuyan birinci sınıf ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının
öğretmenlik mesleğini tercih etme nedenleri ile geometri öğretme bilgi düzeyleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Veriler birinci
sınıfın hemen başında, Aydın (2014) tarafından türkçe uyarlanmış ve geçerli ve güvenirliği yapılmış TEDS-M, öğretmenlik
mesleği için güdülenme nedenleri anketi, matematik öğretme bilgisi soruları ve demografik bilgiler anketi kullanılarak
toplanmıştır. Öğretmenlik mesleği için güdülenme nedenleri anketi iç ve dış nedenler olmak üzere iki faktörden (örtük
yapıdan) oluşmaktadır. Demografik bilgiler anketinde cinsiyet, yaş, anne ve baba eğitim durumu, lisedeki genel not düzeyi gibi
çok sayıda değişken hakkında sorular sorulmuştur. Çalışmaya gönüllü olarak 20 farklı üniversiteden 721 birinci sınıf
ilköğretim matematik öğretmeni adayı katılmıştır. Verilerin analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı
kullanılmıştır. Çalışma bulgularına göre öğretmen adaylarının geometri öğretme bilgilerinin düşük düzeyde olduğu ve bu bilgi
düzeylerinin öğretmen adaylarının hem iç hem de dış motivasyonlarından olumlu etkilendiği görülmüştür. Çalışma sonucunda
öğretmen adaylarının iç ve dış motivasyonlarını arttırmak için alınabilecek bazı tedbirler tartışılarak bazı önerilerde
bulunulmuştur.  
KEYWORDS Geometri Öğretme Bilgisi, İlköğretim Matematik Öğretmeni Adayı, Korelasyon
REFERENCES [1] A., Efklides, J., Kühl, R., M., Sorrentino, (ed.). Trends and prospects in motivation research. Kluwer Academic, 2001.
[2] A., H., Maslow, Motivation and personality (Vol. 2). 1970.
[3] S., Aydın, D., Çelik. İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının mesleği tercih için güdülenmeleri: Ölçek geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 2017, 6.2: 783.
[4] I., A. Friedman, Being a teacher: altruistic and narcissistic expectations of pre-service teachers. Teachers and Teaching, 2016, 22.5: 625-648.
[5] J., Lloyd, F., Bond, W., Frank, P., E., Flaxman, Work-related selfefficacy as a moderator of the impact of a worksite stress management training intervention: Intrinsic work motivation as a higher order condition of effect. Journal of occupational health psychology, 2017, 22.1: 115.
[6] M. T., Tatto, et al. Teacher education and development study in mathematics (TEDS-M): Conceptual framework. Dr. Lawrence Ingvarson, 2009, 150.
[7] A. Baki, . Matematik tarihi ve felsefesi. Ankara: Pegem Akademi., 2018.
[8] S., Aydın, "İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının öğretme bilgilerinin, inanışlarının ve öğrenme fırsatlarının üniversiteler ve TEDS-M sonuçlarına göre karşılaştırılması." Yayınlanmamış doktora tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Aralık, 2014.
[9] T., Bastick, Tony. Why teacher trainees choose the teaching profession: Comparing trainees in metropolitan and developing countries. International review of Education, 2000, 46.3-4: 343-349.
[10] Y., Boz, N., Boz, Kimya ve matematik öğretmen adaylarının öğretmen olma nedenleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2008, 16.1:137-144.
[11] A., Saban, A Turkish profile of prospective elementary school teachers and their views of teaching. Teaching and Teacher Education, 2003, 19.8: 829-846.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology