eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Termal Otellerin Web Siteleri İçerik Analizi (ISAS2018-Winter_22)
Seher Ceylan1*
1Pamukkale University, Denizli, Turkey
* Corresponding author: ceylans@pau.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 124-128   |    70     10

ABSTRACT Sağlık turizmi, bireylerin, koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici ve sağlığı geliştirici hizmetleri almak için yaşadıkları
ülke dışındaki bir ülkeye gerçekleştirdikleri ziyaretler olarak tanımlanabilir. Bu anlamda sağlık turizmi; medikal turizm, termal
turizm, 3. yaş turizmi ve engelli turizmini kapsamaktadır. Sağlık turizmine katılan turistlerin karar verme aşamasında, bilgi almak
için kullandıkları en önemli kaynaklardan birisi, web tabanlı bilgi sistemleridir Literatürde, internetin önemli bir dağıtım kanalı
ve bilgi elde etme aracı olarak, sağlık turizmine katılan turistlerin karar verme sürecinde oldukça etkili olduğunu vurgulayan
çeşitli araştırmalar bulunmaktadır. Bu çalışmada sağlık turizminin sadece termal kısmı ele alınmış ve Türkiye’deki 82 termal
tesisin web sayfası içerik analizi ile incelenmiştir. Literatürden elde edilen ve bir web sitesinde bulunması gereken kriterlere göre
yapılan araştırmada termal otellerin etkin bir web tasarımına sahip olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Web sitelerinin
ziyaretinden elde edilen bilgiler, içerik analizi ile incelenerek güçlü ve zayıf yönleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.  
KEYWORDS ağlık turizmi, İçerik analizi, Web sitesi
REFERENCES [1] O. Zengingönül, H. Emeç, D. E. İyilikçi ve P. Bingöl (2012), “Sağlık Turizmi Raporu: İstanbul’a Yönelik Bir Değerlendirme”,İstanbul Kalkınma Ajansı Ekonomistler
Platformu,(online),Available:https://s3.amazonaws.com/academia.edu .documents/31482001/Saglik_Turizmi_Rapor_Pdf. (erişim tarihi 26.09.2018), s. 1-75, 2012.
[2] S. Kaya, H. H. Yıldırım, S. Karsavuran ve Ö. Özer, “Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu 2013, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi DairevBaşkanlığı, s. 1-72, 2013.
[3] K. Birdir ve Z. Buzcu, “JCI Akreditasyon Belgesine Sahip Olan Sağlık Kuruluşlarının WEB Sitelerinin Medikal Turizm Açısından Değerlendirilmesi”, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 11(1), s. 1-20, 2014.
[4] B. A. Vural ve T. İbiş, “Destinasyon Markalaşmasında Termal Turizmin Rolü”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt 10(50), s.634-640, 2017.
[5] A. Soysal, “Sağlık Turizmi: Tehdit Ve Fırsatlar Bağlamında Türkiye Açısından Bir Durum Değerlendirmesi”, Çatalhöyük Uluslararası Turizm Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt (2), S.169‐187, 2017.
[6] Ö. Özer ve C. Sonğur, “Dünya Sağlık Turizmindeki Yeri ve Ekonomik Boyutu”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 4(7), s.69-81, 2012.
[7] S. H. Özsarı ve Ö. Karatana, “Sağlık Turizmi Açısından Türkiye’nin Durumu”, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, Derleme, cilt 24(2), s.136-144, 2013.
[8] S. Edinsel ve O. Adıgüzel, “Türkiye’nin Sağlık Turizmi Açısından Son Beş Yıldaki Dünya Ülkeleri İçindeki Konumu ve Gelişmeleri”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt 4 (2), s.167-190, 2014
[9] O. Aydın, “Türkiye’de Alternatif Bir Turizm; Sağlık Turizmi”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt 14 (23), s. 91-96, 2012.
[10] İ. Daştan, “Türkiye’de Sağlık Turizmi: Türkiye ve Özelinde İzmir’de Sağlık Turizminin Mevcut Durum Analizi ve Strateji Önerileri”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 6(10), s. 143-163, 2014.
[11] L. Toprak, H. H. Elsaied and S. A. Mahmood, “Turizmin Yükselen Trendi: Sağlık Turizmi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 13(50), s. 38-57, 2014.
[12] M. Akbolat ve N. G. Deniz, “Türkiye’de Medikal Turizmin Gelişimi Ve Bazı Ülkelerle Karşılaştırılması”, Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt 1(2), s.123-139, 2017.
[13] T. L. Childers, C. L. Carr, J. Peck and S. Carson, “Hedonic and Utilitarian Motivations for Online Retail Shopping Behavior”, Journal of Retailing, vol. 77(4), pp. 511-535, 2001
[14] H. Liao, R. W. Proctor and G. Salvendy, “Content Preparation for Cross-Cultural E-Commerce: A Review and A Model”, Behaviour& Information Technology, vol. 27(1), pp. 43-61, 2008.
[15] M. M. Montoya-Weiss, G. B. Voss and D. Grewal, “Determinants of Online Channel Use and Overall Satisfaction With a Relational, Multichannel Service Provider”, Journal of Academy of Marketing Science, vol. 31 (4), pp. 448-458, 2003.
[16] M. Fassnacht and I. Koese, “Quality of Electronic Services: Conceptualizing and Testing A Hierarchical Model”, Journal of Service Research, vol. 9(1), pp.19-37, 2006.
[17] I. Wen, “Factors Affecting The Online Travel Buying Decision: A Review”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, vol. 21(6), pp. 752-765, 2009
[18] A. V. Hausman and J. S. Siekpe, “The Effect of Web Interface Features on Consumer Online Purchase Intentions”, Journal of Business Research, vol. 62, pp. 5-13, 2009.
[19] R. Law and B. Bai, “How Do The Preferences of Online Buyers and Browsers Differ on The Design and Content of Travel Web Sites?”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, vol. 20 (4), pp. 388-400, 2008.
[20] V. McKinney, K. Yoon and F.M. Zahedi, “The Measurement of WebCustomer Satisfaction: An Expectation and Disconfirmation Approach”, Information Systems Research, vol. 13(3), pp. 296-316, 2002.
[21] K. Karamustafa, D. M. Biçkes ve Ş. Ulama, “Türkiye’deki Konaklama İşletmelerinin İnternet Web Sitelerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Çalışma”, Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt 19, s.51-92, 2002.
[22] U. Ateş ve M. Boz, “Konaklama İşletmelerinin Web Sitelerinin Değerlendirilmesi: Çanakkale Örneği”, JEBPIR, cilt 1(1), s. 63-84, 2015.
[23] K. Karamustafa ve M. Öz, “Türkiye’de Konaklama İşletmelerinin Web Sitelerinde Yer Verilen Faktörlerin Başarımı”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt 5(2), s. 189‐218, 2010.
[24] E. H. Ekiz ve E. Babacan, “Otel Endüstrisinde İnternet Kullanımı: Hong Kong ve KKTC Otel Endüstrilerinin Karşılaştırılması”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt 23 (1), s. 45-58, 2012.
[25] M. İ. Çubukçu, “Konaklama İşletmeleri Web Site İçeriklerinin Değerlendirilmesi”, İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, cilt (1), s. 39-59, 2010.
[26] G. Cengiz G. ve Ç. Akkuş, “Erzurum İli Turizm İşletmeleri Web Kullanımı ve Web Sitelerinin Değerlendirilmesi”, İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, cilt 29(3), s. 441-457, 2015.
[27] M. Jeong, H. Oh and M. Gregoire, “Conceptualizing Web Site Quality and Its Consequences in The Lodging Industry”, International Journal of Hospitality Management, vol. 22(2), pp. 161-175, 2003.
[28] Y. Yi and T. Gong, “The Electronic Service Quality Model: The Moderating Effect of Customer Self-Efficancy”, Psychology& Marketing, vol 25(7), pp. 587-601, 2008.
[29] H. H. Kuan, G. W. Bock and V. Vathanophas, “Comparing The Effects of Web Site Quality on Customer Initial Purchase and Continued Purchase at E-Commerce Web Sites”, Behaviour and Information Technology, vol. 27(1), pp. 3-16, 2008.
[30] R. Law and C. Cheung, “A Study of The Perceived Importance of The Overall Website Quality of Different Classes of Hotels”, International Journal of Hospitality Management, vol. 25(3), pp. 525-531, 2006.
[31] S. Schmidt, A. S. Cantallops and C. P. DosSantos, “The Characteristics of Hotel Websites and Their Implications for Website Effectiveness”, International Journal of Hospitality Management, vol 27(4), pp. 504- 516, 2008.
[32] J. Lee and A. M. Morrison, “A Comparative Study of Web Site Performance”, Journal of Hospitality and Tourism Technology, vol. 1(1), pp. 50-67, 2010.
[33] M. Bayram ve A. Yaylı, “Otel Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 8(27), s. 347-379, 2009.
[34] V. A. Crooks, P. Kingsbury, J. Snyder and R. Johnston, “What is known about the patient's experience of medical tourism? A scoping review”. BMC Health Services Research, vol. 10(1), pp. 1-12, 2010.
[35] V. C. Heung, D. Kucukusta and H. Song, “ A conceptual model of medical tourism: Implications for future research”, Journal of Travel and Tourism Marketing, vol. 27(3), pp. 236-251, 2010.
[36] D. Cormany and S. Baloglu, “Medical travel facilitator websites: An exploratory study of web page contents and services offered to the prospective medical tourist”, Tourism Management, vol. 32(4), pp. 709-716, 2011.
[37] W. N. Mohamad, A. Omar and M. S. Haron, “The moderating effect of medical travel facilitators in medical tourism”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol. 65, pp. 358-363, 2012.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology