eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Fizik Öğretmen Adaylarının Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Eğitimde Kullanılmasına Yönelik Düşünceleri (ISAS2018-Winter_226)
Özlem Oktay1*, Ahmet İlhan Şen2
1Ankara University, Ankara, Turkey
2Hacettepe University, Ankara, Turkey
* Corresponding author: oktayozlm@gmail.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1179-1181   |    20     7

ABSTRACT Son yıllarda değişen eğitim paradigmaları ile birlikte öğrenmenin içeriği ve biçimi de farklı şekilde tanımlanmaktadır.
Eğitim artık dört duvar arasında gerçekleşemeyecek kadar farklı ortamlarda meydana gelecek bir süreç haline gelmektedir. 2023
Eğitim vizyonunda da “doğal tarihi ve kültürel mekanlar ile bilim-sanat merkezleri ve müzeler gibi okul dışı öğrenme
ortamlarının, öğretim programlarında yer alan kazanımlar doğrultusunda daha etkili kullanılması sağlanacaktır” hedefi yer
almıştır. Bu hedefin sağlanmasında öğretmenlerin büyük bir payı olacaktır. Geleceğin öğretmenleri olacak öğretmen adaylarının
görüşleri de bu bağlamda büyük bir önem kazanmaktadır. Bu çalışma ile fizik öğretmen adaylarının okul dışı ortamlarda
derslerini işleme konusunda ne düşündüklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 44 fizik öğretmen adayı katılmıştır.
Çalışma verileri açık uçlu sorulardan elde edilmiştir. Elde edilen yanıtlar içerik analizi ile çözümlenmiş, sonuçlar katılımcıların
görüşlerinden alıntılarla yüzdelikler olarak ortaya koyulmuştur. Bulgularda, okul dışı öğrenme ortamlarının genel olarak derse
destek olduğu, günlük hayat ile bağlantı kurmada faydalar sağlayacağı düşüncesi ortaya çıkmaktadır. Öğretmen adayları bunun
yanı sıra okul dışındaki ortamlarda ortaya çıkabilecek disiplin sorunlarına ve maddi imkansızlıklara vurgu yapmışlardır.  
KEYWORDS Okul dışı öğrenme, fizik öğretmen adayları, fizik öğretimi, öğretmen yetiştirme, fen öğretimi
REFERENCES [1] Eğitim 2023 Vizyonu (2018). Eğitim 2013 Vizyonu. [Çevrimiçi]. Erişim: http://2023vizyonu.meb.gov.tr/
[2] B. Thomas, Lernorte außerhalb der Schule. In: Arnold, K.-H./Sandfuchs, U./ Wiechmann, J. (Hrsg.): Handbuch Unterricht. Bad Heilbrunn. pp. 283-287, 2009.
[3] E. Zeijl, Young adolescents' leisure: A cross-cultural and crosssectional study of Dutch and German 10–15 year olds. Opladen, Germany: Leske & Budrich, 2001.
[4] M. Bois-Reymond. Schulkrise und ausserschulisches Lemen, G. Breidenstein et al. (eds.), Schulforschung und Kindheitsforschung — ein Gegensatz? VS Verlag für Sozialwissenschaften/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2005
[5] M. Bönsch, Unterrichtsmethodik für außerschulische Lernorte. In: Das Schullandheim (2), 4-10, 2003.
[6] R. Messner, R., Forschendes Lernen aus pädagogischer Sicht. In: Messner, R. (Hrsg.): Schule forscht. Ansätze und Methoden zum forschenden Lernen. Hamburg. 2009.
[7] J. Reitinger, J., Forschendes Lernen. Theorie, Evaluation und Praxis in naturwissenschaftlichen Lernarrangements. Immenhausen. 2013.
[8] A. E. Bozdoğan, A. Okur & G. Kasap, “Planlı bir alan gezisi için örnek uygulama: bir fabrikası gezisi”, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14). 2015.
[9] H. Ertaş, A.İ. Şen & A. Parmaksızoğlu, “Okul dışı bilimsel etkinliklerin 9. sınıf öğrencilerinin enerji konusunu günlük hayatla ilişkilendirme düzeyine etkisi”, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi [EFMED], 5(2), 178-198, 2011.
[10] E. Şentürk & Ö.F. Özdemir, “The effect of science centres on students' attitudes towards science”, International Journal of Science Education, Part B, 4(1), 1-24, 2014.
[11] L. H. Melber & L. M. Abraham, “Beyond the classroom: linking with informal education”, Science Activities, 36(1), 3-4.DOI:10.1080/00368129909601027, 1999.
[12] D. Simmons, “Using natural settings for environmental education: Perceived benefits and barriers”, Journal of Environmental Education, 29 (3), 23–31, 1998.
[13] A. Yıldırım & H. Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık. 2008.
[14] N. Tatar, N., K. E. Bağrıyanık, “Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Okul Dışı Eğitime Yönelik Görüşleri”, İlköğretim Online, 11(4), 883-896. 2012.
[15] G. Sontay, M. Tutar, & O. Karamustafoğlu, “Okul dışı öğrenme ortamları ile fen öğretimi” hakkında öğrenci görüşleri: Planetaryum gezisi”, İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 1(1), 1-24. 2016

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology