eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Turizm Eğitimi Alan Önlisans Öğrencilerinin Sektöre Yönelik Meslek Algıları: Pamukkale Üniversitesi Örneği (ISAS2018-Winter_23)
Ahmet Çetin1, Seher Ceylan2*, Selma Özdipçiner3
1Pamukkale University, Denizli, Turkey
2Pamukkale University, Denizli, Turkey
3Pamukkale University, Denizli, Turkey
* Corresponding author: ceylans@pau.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 129-134   |    43     8

ABSTRACT Turizm, günümüzün en önemli meslek alanlarından biri olmasına rağmen, turizm eğitimi alan öğrencilerin bu mesleğe
yönelik algıları farklılık göstermektedir. Literatür incelendiğinde öğrencilerin turizm sektörüne yönelik meslek algısı konusunda
birçok çalışmaya rastlanmaktadır. Öğrenim hayatı sonunda, turizm sektöründe çalışmayı hedefleyen üniversite öğrencilerinin,
mesleklerinin onlara sunduğu çalışma koşullarını, kendilerini geliştirme imkanlarını, kariyer olanaklarını nasıl algıladıkları ve
sektörü nasıl gördükleri bu mesleğin bir parçası olmak açısından önemlidir. Bu çalışmada turizm eğitimi alan önlisans
öğrencilerinin demografik verilerine göre, turizm sektörüne yönelik algılarında farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaç
doğrultusunda, Pamukkale Üniversitesi Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda turizm eğitimi alan ön lisans
öğrencilerine yönelik bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda öğrencilerin demografik özellikleri ile
mesleğe yönelik algıları arasında farklılıklar tespit edilmiştir.  
KEYWORDS Turizm, Meslek algısı, Ön lisans öğrencileri
REFERENCES [1] H. Köşker ve K. Unur, “Turizm Lisans Öğrencilerinin Turizm Sektöründe Çalışma Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma”, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, cilt 14(2), s. 128-141, 2017.
[2] A. Grobelna, “The Perception of Job-related Motivators When Choosing a Career in the Tourism and Hospitality Industry-A Comparative Study Between Polish and Spanish Students”,
International Journal of Management and Economics, vol 53(2), pp. 84-106, 2017.
[3] F. Baltacı, E. Üngüren, H. Avsallı ve O. N. Demirel, “Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin Ve Geleceğe Yönelik Bakış Açıların Belirlemesine Yönelik Bir Araştırma”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, cilt 4(1), s. 17-25, 2012.
[4] H. Çimen, “Turizm Lisans Öğrencilerinin Mesleki Yönelimleri: Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt 19 (2), s. 194-202, 2008.
[5] E. Üngüren ve R. Ehtiyar, “Türk Ve Alman Öğrencilerin Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması Ve Umutsuzluk Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Turizm Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerinde Bir Araştırma”, Journal of Yasar University, cilt 4(14), s. 2093-2127, 2009.
[6] T. P. Üzümcü, Ö. Alyakut ve A. Günsel, “Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin, Mesleğin Geleceğine İlişkin Bakış Açıları”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 18(33), s.179- 199, 2015.
[7] W.G.S.R Wijesundara, “An Evaluation of Graduates’ Perception on Employment in Tourism and Hospitality Industry”, Tourism, Leisure and Global Change, vol. (2), pp. 172-182, 2015.
[8] A. Olcay ve Z. Çelik, “Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında Öğrenim Gören Öğrencilerin Otelcilik Mesleğine İlişkin Algıları”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 9(2), s.279-301, 2010.
[9] M. A. T. Zubaidah, B. Norhafizah, M. W. Norhidayah, A. N. Anderson, M. A. Najua, G. Norfadzliana, A. A. T. Siti, “Graduates’ Perception on the Factors Affecting Commitment to Pursue Career in the Hospitality Industry” , Procedia Social and Behavioral Sciences, vol. 224, pp. 416-420, 2016.
[10] M. Cömert, “Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Sektörde Çalışmak İstedikleri Alanlar ve Sektördeki İstihdamda Cinsiyet Ayrımcılığıyla İlgili Düşünceleri”, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, cilt (1), s.50-6, 2014
[11] T. Duman, M. Tepeci ve K. Unur, “Mersin’de Yükseköğretim ve Orta Öğretim Düzeyinde Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Sektörün Çalışma Koşullarını Algılamaları ve Sektörde Çalışma İsteklerinin Karşılaştırmalı Analizi”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt 17(1), s. 51-69, 2006
[12] N. Avcı, “Turizm Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin İş Değerleri: Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt 22 (1), s. 7-18, 2011.
[13] M. Sarıışık, “Turizm Sektöründe Meslek Sahibi Olmaya Yönelten Etkenler: Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Çalışma”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt 18 (2), s.143-160, 2007.
[14] B. Zengin ve A. Kırmızı, “Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Uygulama Eğitiminde Karşılaştıkları Sorunları Ve Çözüm Önerileri: Gazi Üniversitesi Örneği”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt 5(48), s. 564-582, 2017.
[15] S. A. Solmaz, Ö. Aksoy, S. Şengül ve M. Sarıışık, “Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Turizm Lisans Ve Ön Lisans Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt 16 (26), s.41- 55, 2014.
[16] İ. H. Çarıkçı ve S. E. Morçin, “Önlisans Turizm Öğrencilerinin Kariyer Değerleri: Sarıkamış Örneği”, Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi (EJOIR), cilt 2 (Özel Sayı), s. 67-81, 2014.
[17] Z. Aslan, Ş. Ünüvar ve A. Başoda, “Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Turizm Sektörüne Uyumu Açısından Değerlendirilmesi”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt 23 (2), s. 203-219, 2012.
[18] Ö. A. Tekin ve İ. Deniz, “Turizm Öğrencilerinin Yiyecek Ve İçecek Departmanına Yönelik Tutumları: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 14(55), s.178- 197, 2015.
[19] N. Karaman, “Öğretmenlerin Mesleklerini Algılama Biçimleri ve Gelecekten Beklentileri Nelerdir?” Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne, 2008.
[20] T. F. Yılmaz, T.H. Şen ve F. Demirkaya, “Hemşirelerin ve Ebelerin Mesleklerini Algılama Biçimleri ve Gelecekten Beklentileri”, Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, cilt 1(3), s.130-139, 2014.
[21] A. Yılmaz ve H. Tanrıverdi, “Aşçıların Meslek Uyumu ve Meslek Algısı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma”, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 7 (2), s.621- 639, 2017. J.F. Jr. Hair, R.E.Anderson, R.L. Tahtam and W.C. Black, “Multivariate Data Analysis with Readings. Prentice Hall Inc., New
Jersey, 1995.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology