eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

ÜST YÜZEYDE ORGANİK MALZEME VE AHŞAPTA BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLER (ISAS2018-Winter_244)
Hüseyin Peker1, Hatice Ulusoy2*
1Artvin Çoruh University, Artvin, Turkey
2Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla, Turkey
* Corresponding author: haticeulusoy@mu.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1270-1273   |    23     6

ABSTRACT Yaşamış olduğumuz yüzyılda çeşitli organik malzemelerin kullanımıyla insan/çevre sağlığı büyük önem kazanmıştır. Bu nedenlerle çok çeşitli materyallerden (bitkisel, hayvansal, atıksal vb) elde edilen organik koruyucular üretilmesi devam edegelmektedir. Araştırmada atık çaydan (ISO 1574/ TS 1563) esaslarına uyularak doğal boya üretilmiştir. Üretilen organik madde (ASTM 1413-76) esaslarına göre ahşaba vakumlu emprenye işlemine tabi tutulmak suretiyle tutunma özellikleri ve içinde bulunduğu ortamın performansını belirlemek amacıyla da fiziksel özelliklerden biri olan su itici /daralmayı azaltıcı etkenlik oranı (SİO/ DAE) tespit edilmiştir. Deney sonuçlarına göre en yüksek toplam retense miktarı kayında (100.65 kg/m3), en düşük ırokoda (31.27 kg/m3) olarak belirlenmiştir. Emprenyeli çay boyasında su itici etkenlik oranı (SİO) en yüksek sarıçamda 72 saat (% 94.67), en düşük ıroko odununda 6 saat ( % -5.29); en yüksek daralmayı azaltıcı etkenlik değeri sarıçamda 72 saat (% 84.99) ,en düşük yine sarıçamda 6 saat (% -13.77) olarak belirlenmiştir.  
KEYWORDS Ahşap endüstrisi, insan sağlığı, çevre, mobilya
REFERENCES [1] Kızıl S (2005) Muhabbet Çiçeğinde (Reseda Lutea L.) Farklı Ekim Sıklıklarının Bazı Bitkisel Özellikler Üzerine Etkisi, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül,
Antalya (Araştırma Sunusu Cilt I, Sayfa 263-266.
[2] Peker H. (1998) Mobilya Üst Yüzeylerinde Kullanılan Verniklere Emprenye Maddelerinin Etkileri, K.T.Ü. Orman Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi,
Trabzon.
[3] Mert H., Başlar S., Doğan Y. (1992) Çevre Sorunları Yönünden Bitkisel Boyaların Önemi, II. Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumu Tebliğleri, Ankara.
[4] Usta H. (2010) Çay Sektörü Profil Araştırması, İstanbul Ticaret Odası İstatistik Şubesi 41.
[5] Akova Y. (2008) Siyah Çay, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,143 S.
[6] Kartal N., Engür, O, Köse, Ç (2005) Emprenye Maddeleri ve Emprenye Edilmiş Ağaç Malzeme ile İlgili çevre Problemleri, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
Dergisi, Atığın Modifikasyonu,17-23.
[7] Tomak E,D ve Yıldız Ü,C (2012) Bitkisel Yağların Ahşap Koruyucu Bir Madde Olarak Kullanılabilirliği, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 13(1):142-157.
[8] Söğütlü C., Sönmez A. (2006) The Effect Of UV Lights On Color Changes On Some Local Wood Processed With Differential Preservatives, J. Of Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi Univ. 21(1):151- 159.
[9] ISO 1573/TS 1562 (1990). Çayda Rutubet Miktarının Tayini, Ankara.
[10] ISO 1574/TS 1563 (1980) Methods of test for tea. Determination of water extract, Ankara
[11] ISO 1839/TS 1568-2948 (1980) Çay-Numune Alma, Ankara.
[12] ASTM-D 1413-76 (1976). Standart test methods of testing wood preservatives by laboratory soilblock cultures, Annual Book of Astm Standarts. USA, 452-460.
[13] Atılgan, A ,Peker, H. (2012) Çeşitli Emprenye Maddelerinin Mobilya Ve Yapı Endüstrisinde Kullanılan Odun Türlerinin Bazi Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri,
Açü Faculty Of Forestry Journal,13(1):67-78.
[14] Hafızoğlu, H., M.K. Yalınkılıç, Ü.C. Yıldız, H. Peker, E. Baysal, Z. Demirci, (1994) Türkiye Bor Kaynaklarının Odun Koruma (Emprenye) Endüstrisinde Değerlendirilmesi, TUBITAK-TOAG 875 Nolu Projesi, 377 s.
[15] Rowell RM, Banks WB (1985) Water Repellency and Dimensional Stability of Wood. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory, Gen. Tech. Rep. FPL-50, Madison, WI, U.S.
[16] Atılgan, A., Ersen, N., Peker, H. (2013) Çay Bitki Ekstraktı İle Muamele Edilen Odun Türlerinde Retensiyon Değerleri, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi
Dergisi,Cilt 13 , Sayı 2 , Ocak 2013 , Sayfalar 278 – 286
[17] Toker H., (2007) Borlu Bileşiklerin Ağaç Malzemenin Bazı Fiziksel Mekanik ve Biyolojik Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Eylül, Ankara
[18] Baysal,E.(2003) Bazı Borlu Bileşikler ve Su İtici Maddelerle Muamele Edilen Adi Duglas (Pseudotsuga Menziesii (Mirb.) Franco) Odununda Daralma Miktarları
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19 (1-2) 70-80.
[19] Yıldız, Ü.C. (1994) Hızlı Büyüyen Ağaç Türlerinden Hazırlanan Odun –Polimer Kompozitlerinin Fiziksel ve Mekanik Özellikleri, KTÜ fen Bil. Enst. Doktora Tezi,
Trabzon, 1994.
[20] Var A. (2000) Ahşap Malzemede Su Alımının Parafin Vaks / Bezir Yağı Karışımıyla Azaltılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 2, Sayfa: 97-110

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology