eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Topografik Özelliklerinin Zeminin Dinamik Davranışına Etkisinin Bir Boyutlu Analiz Yöntemiyle İncelenmesi (ISAS2018-Winter_255)
Mehmet Uğur Yılmazoğlu1, Oğuzhan Yavuz Bayraktar2*
1Kastamonu University, Kastamonu, Turkey
2Kastamonu University, Kastamonu, Turkey
* Corresponding author: abayraktar@kastamonu.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1311-1313   |    20     6

ABSTRACT Yapıların tasarımında karşılaşılan en önemli problem depremler sonucunda zeminde meydana gelebilecek dinamik etkiler
tam ve doğru olarak tahmin edilerek dikkate alınmasıdır. Bir sahada oluşması muhtemel deprem hareketinin özellikleri tektonik
yapı, kırılma mekanizması, doğrultu etkisi, merkez üstü uzaklığı, jeolojik yapının ve yerel zemin koşullarının etkisi gibi birçok
faktöre bağlıdır. Deprem dalgalarının yüzeye yakın yumuşak zemin tabakalarından geçerken genliklerinin artmasına zemin
büyütmesi denir. İncelenen bölgeye bağlı olarak zemin büyütmesinde meydana gelen değişimlere “yerel etkiler” adı
verilmektedir.
Yerel etkileri meydana getiren yüzey geometrisini, yüzey altı zemin tabakalarının ve ana kayanın geometrisine topoğrafik
özellikler denir. Gerçekte vadi, ova, dik yamaç ve tepeler gibi topoğrafik düzensizliklere sahip bölgelerde deprem hareketi
sırasında ikinci ve hatta üçüncü boyut dinamik davranışı etkilemektedir. Bu çalışmada inceleme alanı olarak seçilen Kastamonu
İli Merkez İlçe bölgesinin dinamik zemin davranışı bir ve iki boyutta incelenmiştir. Sahanın bir boyutlu ideal zemin profilleri ve
en kesitler ilave revizyon imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu (Modül Planlama, 2011) kullanılarak oluşturulmuştur.
Zeminin dinamik davranışının bir boyutlu analizi için DeepSoil yazılımı kullanılmış ve her bir zemin tabakası materyal özelliğine
uygun sönüm bağıntıları ile tanımlanmıştır. Deprem kaydı olarak literatürden seçilen ulusal ve uluslararası karakteristik deprem
ivme kayıtları kullanılmış ve dinamik zemin davranış analizleri yapılmıştır. Elde edilen değerler yüzey pik ivme-zaman grafikleri
şeklinde oluşturulmuştur. Ayrıca yüzey ivme değerlerinin topografya ile değişimini irdelemek için zemin kesitleri kullanılarak
her bir deprem kaydı için bulunan yüzey ivme değerleri karşılaştırılmıştır.  
KEYWORDS Tek boyutlu dinamik zemin davranış analizi, DeepSoil, Kastamonu , Topoğrafik özellikleri, Deprem
REFERENCES 1. Hashash, Y.M.A., Musgrove, M.I., Harmon, J.A., Ilhan, O., Groholski, D.R., Phillips, C.A., and Park, D. (2017) “DEEPSOIL 7.0, User Manual”.
2. Haşal M.E., 2009.Topoğrafik düzensizliklerin zemin büyütmesine etkisi, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul/Türkiye
3. İyisan R., Haşal M.E., 2007. Trapez kesitli vadi modelinde yerel zemin koşullarının Dinamik davranışa etkisi, İTÜ Mühendislik Dergisi, 6, s:3-14
4. Kramer, S.L., 1996. Geoteknik Deprem Mühendisliği, Kayabalı, K., 1. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara/Türkiye
5. Modül Planlama, 2011. Kastamonu İli Merkez İlçe Bölgesinin Dinamik Zemin Davranışı Bir ve İki Boyutta İncelenmiştir. Sahanın Bir Boyutlu İdeal Zemin
Profilleri ve En Kesitler İlave Revizyon İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu
6. http://www.kastamonu.gov.tr Alıntı tarihi:10.10.2018

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology