eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN AKRAN ZORBALIĞINA MARUZ KALMA DURUMLARI İLE DUYGULARINI YÖNETME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (ISAS2018-Winter_263)
Gülümser Gültekin Akduman1, Hatice Özaslan2*
1Gazi University, Ankara, Turkey
2Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
* Corresponding author: haticedizmanozaslan@yahoo.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1370-1376   |    144     7

ABSTRACT Çocuğun sosyal ve duygusal gelişiminin en kritik noktalarından biri olan arkadaşlık ilişkileri toplumsal ilişkilerine öncülük
eder ve çocukların doğru davranışlarda bulunması açısından çok önemlidir. Akran zorbalığı; saldırgan pozisyonda olan bir birey
ile bir kurban arasında geçen ve saldırganın kurbanı bilinçli bir biçimde baskı altına alması, acı ve sıkıntı vermesiyle sonuçlanan,
zorbanın kurbana yaptıklarından haz aldığı ve dikkat edilmediği takdirde etkileri uzun süreli olabilen bir saldırganlık türüdür.
Bu araştırma, okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların akran şiddetine maruz kalma düzeyleri ile duygularını
yönetme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili Etimesgut
ilçe merkezinde bulunan bağımsız anaokullarına ve ilkokulların bünyesindeki anasınıflarına devam eden 48 ay ve üzeri 130
çocuk oluşturmuştur. Araştırmada çocuklara ilişkin demografik verileri elde etmek amacıyla “Genel Bilgi Formu”, akran
şiddetine maruz kalma düzeylerini belirlemek için “Akran Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği” ve duyguları yönetme becerilerini
belirlemek için “OSBED Öğretmen Formu” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPPS 20 paket programında, normal dağılımı
incelendikten sonra parametrik testler ile analiz edilmiştir. Bağımsız değişkenlerin kategori sayısına göre, bağımsız örneklemler
için Tek Yönlü Varyans Analizi, aradaki ilişki için ise Pearson Korelasyon Katsayısı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda
elde edilen veriler literatür ışığında tartışılmıştır.  
KEYWORDS Okul Öncesi dönem, akran zorbalığı, duygusal gelişim, duyguları yönetme becerileri, saldırganlık.
REFERENCES [1] Erwin, P. (2000). Çocuklukta ve ergenlikte arkadaşlık. (O. Akınhay, Çev). İstanbul: Alfa.
[2] Olweus, D. (1995). Bullying or peer abuse at school: Facts and intervention. Current Directions in Psychological Science, 4, 196-200.
[3] Salı, G. (2014). Okulöncesi Dönem Çocuklarında Akran İlişkilerinin ve Akran Şiddetine Maruz Kalmanın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43 (2), 195-216.
[4] Doll, B., Murphy, P. & Song, S. Y. (2003). Their relationship between children’s selfreported recess problems and peer acceptance and friendships. Journal of School Psychology, 41, 113-130.
[5] Sergin, C. & Giverts, M. (2003). Methods of social skills training and developments. Handbook of Communication and Social Interaction Skills ( Edt: John O. Grene and Brant Raney Burleson). Lawrence Erlbaum Associates: 137-138.
[6] Ladd, G. W. (2006). Peer rejection, aggressive or withdrawn behavior, and psychological maladjustment from ages 5 to 12: An Examination of four predictive models. Child Development, 77(4), 822-846.
[7] Herrera, M., Little, E. (2005). Behaviour problems across home and kindergarten in an Australian sample. Australian Journal of Educational & Development Psychology, 55, 77-90.
[8] Prinstein, M. J., Cheah, C. S. L. & Guyer, A. E. (2005). Peer victimization, cue interpretation, and internalizing symptoms: Preliminary concurrent and longitudinal findings for children and adolescents. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 34(1), 11-24.
[9] Gülay, H. (2009). 5-6 yaş çocuklarının sosyal konumlarını etkileyen çeşitli değişkenler. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 104-121.
[10] Hawker, D. S. J., & Boulton, M. J. (2000). Twenty yearsresearch on peer victimization and psychosocial maladjustment: A meta-analytic review of cross-sectional studies. Journal Child Psychology Psychiatry, 44(4), 441-455.
[11] Kansu, N. & Beceren, E. (2002). Erken çocukluk döneminde duygusal zekâ erken çocukluk gelişimi ve eğitimi sempozyumu. Ankara: Kök.
[12] Titrek, O. (2010). IQ’dan EQ’ya duyguları zekice yönetme. Ankara: Pegem.
[13] Knafo, A., & Plomin, R. (2006). Prosocial behavior from early to middle childhood: Genetic and environmental influences on stability and change. Developmental Psychology, 42, 771–786.
[14] Özgün, Ö. (2015). Çocuk gelişimi kuramları. Figen Turan ve Arzu İpek Yükselen (Ed.). Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim-1 içinde. (s.45-80). Ankara: Hedef Yayıncılık.
[15] Belsky, J. (2001). Emanuel Miller Lecture: Developmental risks (still) associated with early child care. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42, 845–859.
[16] Garner, P. W. & Estep, K. M. (2001). Emotional Competence, Emotion Socialization, and Young Children's PeerRelated Social Competence, Early Education and Development, 12(1), 29-48.
[17] Stein, N., & Levine, L. J. (1999). The early emergence of emotional understanding and appraisal: Implications for theories of development. In T. Dalgleish & M. J. Power (Eds.), Handbook of cognition and emotion (pp.383–408). Chichester, U.K.: Wiley.
[18] Candarella, P., & Merrell, K. W. (1997). Common dimensions of social skills of children and adolescets: A taxonumy of positive behaviours. Social Psychology Rewiew, 26(2) , 264-278.
[19] Caselman, T. D., & Self, P. A. (2008). Assessment instruments for measuring young children’s social-emotional behavioral development. Children and Schools, 30(2), 103–115.
[20] Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel
[21] Gülay, H. (2008). 5-6 yaş çocuklarına yönelik akran ilişkileri ölçeklerinin geçerlik güvenirlik çalışmaları ve akran ilişkilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
[22] Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y., Çakan, M., Özyürek, A., Gültekin, G., Günindi, Y., Kutlu, Ö., Çoban, A., Ceylan, Ş., Özaydın, L., Sert, N., Yurt, Ö., Koğar, H., Karayol, S., Ceyhun, A.T., Atabey, D., Oğuz, T. (2012). Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi Eğitim Kitapları Seti: Öğretmen Kılavuz Kitabı. Ankara: Fikriala Görsel
İletişim Hizmetleri.
[23] Aydoğan, Y., Özyürek, A. & Gültekin Akduman, G. (2015). Erken Çocukluk Döneminde Gelişim. Ankara: Vize Yayıncılık.
[24] Köse, N. (2009). 7- 13 yaş çocuklarının duygusal zeka düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
[25] BarOn, R. (2000). BarOn Emotional Quotient Inventory. Youth Version Technical Manual. Toronto ; North Tonawanda, NY : Multi-Health Systems Inc.
[26] Küçükturan, G.& Keleş, S. (2018). Erken Çocukluk Döneminde Gelişim 2. Aysel Köksal Akyol (Ed.), Sosyal duygusal gelişim içinde (s. 197-243). İstanbul: Hill.
[27] Bayhan, S. P. & Artan, İ. (2004). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. İstanbul: Morpa.
[28] Trentacosta, C. J., & Shaw, D. S. (2009). Emotional self-regulation, peer rejection, and antisocial behaviour: Developmental associations from early childhood to early adolescence. Journal of Applied Developmental Psychology, 30, 356–365.
[29] Howse, R. B., Calkins, S. D., Anastopoulos, A. D., Keane, S. P., & Shelton, T.L. (2003). Regulatory contributors to children’s kindergarten achievement. Early Education and Development, 14, 101–119.
[30] Calkins, S.D., Smith, C.L, Gill, K.L., & Johnson. M.C. (1998). Maternal interactive styles across contexts: Relations to emotional, behavioral and physiological regulation during toddlerhood. Social Development. 7, 350-369.
[31] Schatz, J.N., Smith, L.E., Borkowski, J.G., Whitman, T.L., & Keogh, D.A (2008). Maltreatment risk, self-regulation, and maladjustment in at-risk children. Child Abuse and Neglect. 32, 972-982.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology