eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (ISAS2018-Winter_269)
Şirin Çetin1*, Serdar Arcagök2
1Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
2Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey
* Corresponding author: scetin@omu.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1401-1404   |    86     7

ABSTRACT Bu araştırmanın amacı Samsun İlindeki bir devlet lisesindeki öğrencilerin, internet bağımlılığını ölçmek ve bu durumun
depresyon üzerindeki etkilerini belirlemektir. Çalışmada lise öğrencilerinin demografik özellikleri ile birlikte internet
bağımlılığı ve depresyon arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Araştırmada depresyonun değerlendirilmesi için CES-Depresyon
Ölçeği (The Centre for Epidemiologic Studies Depression Scale) ve internet bağımlılığın belirlenmesi için İnternet Bağımlılığı
Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS (version 21;
IBM, Armonk, NY) paket programı kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda depresyon ile cinsiyet
arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05). Bununla birlikte, internet bağımlılığı ile depresyon arasında pozitif yönde
anlamlı ilişki saptanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda depresyon sıklığının nedenlerinden
birinin de internet bağımlılığı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
KEYWORDS CES, depresyon ölçeği, internet bağımlılığı, depresyon
REFERENCES [1] Toraman, M. (2013). İnternet Bağımlılığının ve Sosyal Ağ Kullanım Düzeylerinin Orta Öğretim Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle İlişkisinin İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Erişim Tarihi: (16.11.2018).
[2] Özdemir, G. (2016). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Depresyon Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. (Tıpta Uzmanlık Tezi). Erişim Tarihi: (16.11.2018).
[3] Reyhanlıoğlu, E. N. (2015). Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin İnternete Bağımlılık Düzeyleri İle Sıkıntıya Dayanma, Başaçıkma Stratejileri, Kişilik Özellikleri ve Bazı Demografik Değişkenler Arasındaki İlişki. (Yüksek Lisans Tezi). Erişim Tarihi: (16.11.2018).
[4] Karamustafalıoğlu, O. , Yumrukçal, M. (2011). Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Bülteni 45 (2): 66
[5] Köknel, Ö. (2005). Ruhsal Çöküntü: Depresyon. 6. baskı. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
[6] Karasar, N. (1996). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
[7] Radloff, Lenore Sawyer. "The CES-D scale: A self-report depression scale for research in the general population." Applied psychological measurement 1.3 (1977): 385-401.
[8] Young KS, Rodgers RC: The relationship between depression and Internet addiction.Cyberpsychol Behav 1998; 1: 25–28.
[9] Bakken, I. J., Wenzel, H. G., Götestam, K. G., Johansson, A. ve Oren, A. (2009). Internet addiction among Norwegian adults: A stratified probability sample study.Scandinavian Journal of Psychology, 50, 121- 127.
[10] Ferraro, G., Caci, B., D’Amico, A. ve Blasi, M. (2007). Internet addiction aisorder: An Italian study. CyberPsychology & Behavior, 10,170-175.
[11] Leung, L. (2004). Net-generation attributes and seductive properties of the internet as predictors of online activities and internet addiction.
Cyberpsychology & Behavıor, 7(3), 333-348.
[12] Kim, K., Ryu, E., Chon, M-Y., Yeun, E-J., Choi, S-Y., Seo, J-S. ve Nam, B-W. (2006). Internet addiction in Korean adolescents and its relation to depression and suicidal ideation: a questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 43, 185–192.
[13] DiNicola, M. D. (2004). Pathological internet use among college students: The prevalence of pathological internet use and its correlates. Unpublished Doctoral Dissertation, Ohio University, USA.
[14] Jang, K.S. , Hwang, S.Y. ve Choi, J.Y. (2008). Internet addiction and psychiatric symptoms among Korean adolescents. Journal of School Health, 78, 165-171.
[15] Morahan-Martin, J., & Schumacher, P. (2000). Incidence and correlates of pathological internet use among college students. Computers in Human Behavior, 16, 13–2.
[16] Scherer K, Bost J. Internet use patterns: is there Internet dependency on campus? Paper presented at the 105th Annual Convention of the American Psychological Association in 1997, Chicago, IL.
[17] Chou C, Hsiao MC. Internet addiction, usage, gratification, and pleasure experience: The Taiwan college students’ case. Computers and Education 2000; 35:65–80.
[18] Balta, Ç.Ö. Horzum, M.B. (2008). The factors That Affect İnternet Addiction of Students in a Web Basal Learning Environment, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(1):187-205.
[19] Morahan-Martin J, Schumacher P. Incidence and correlates of pathological Internet use among college students. Computer in Human Behavior 2000; 16:13–29. 65.
[20] Egger O, Rauterberg M. Internet behavior and addiction. http://www.ifap.bepr. ethz.ch/0eger/ibq/res.html.
[21] Bayraktar, F. ve Gün, Z. (2007). Incidence and correlates of internet usage among adolescents in North Cyprus. Cyberpsychology & Behavior,10;191-197.
[22] Bayraktar, F. (2001). İnternet Kullanımının Ergen Gelişimindeki Rolü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü .
[23] Kim, K., Ryu, E., Chon, M-Y., Yeun, E-J., Choi, S-Y., Seo, J-S. ve Nam, B-W.
[24] (2006). Internet addiction in Korean adolescents and its relation to depression and suicidal ideation: a questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 43, 185–192.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology