eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Vejetasyonun Farklı Dönemlerinde Biçilen Macar Fiği Buğday Karışımının Besin Madde Kompozisyonu, Rumende Yıkılım Özellikleri, in vitroSindirilebilirlik ve Rölatif Yem Değerinin Belirlenmesi (ISAS2018-Winter_270)
İlhan Aksoy1, Hüseyin Nursoy2*
1Kilis Tarım İl Müdürlüğü , Kilis, Turkey
2Bingöl University, Bingöl, Turkey
* Corresponding author: nursoymalatya@hotmail.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1405-1413   |    22     6

ABSTRACT Bu çalışma, sonbaharda ekilen ve kıraçta yetiştirilen %50 Macar fiği ve %50 buğday karışımının Haziran
ortasından Temmuz sonuna kadar 7 kez 1 hafta arayla biçiminin besin madde içerikleri, in vitro kuru madde
sindirilebilirlikleri, rölatif yem değeri (RYD) ve rumenyıkılabilirlik parametrelerinin incelenmesi amacıyla
yapıldı. Macar fiği ve buğdaya ait kuru otların kuru madde (KM), ham kül ve organik madde değerleri biçim
zamanlarına göre değişmezken, NDF ve ADF oranları arttı, ham protein oranları ise 20 Temmuz biçim
dönemine kadar artış gösterdi, sonra azaldı. Biçim dönemlerine göre yeşil ot verimi 1385-1643 kg/da, kuru ot
verimi 363-654 kg/da ve kuru madde verimi 344-621 kg/da arasında gerçekleşti. Yeşil ot verimi 6 Temmuz
biçim döneminden itibaren istatistiksel olarak (P<0.01) yüksek bulundu. İn vitro kuru madde sindirilebilirliği
ilk biçimden son biçime doğru vejetasyonun ilerlemesine bağlı olarak hızla azaldı (P<0.01). Karışımların
RYD değerleri 106-180 aralığında belirlendi. Karışımların rumendeki KM yıkılabilirlikleri biçim döneminin
artışıyla birlikte azaldı. Karışımların rumende yıkılım hızı sabitesi 0.015-0.033/saat aralığında ve istatistiksel
olarak önemsiz bulundu. Efektif KM yıkılabilirliği %30.10-%53.24 olarak belirlendi ve vejetasyonun
ilerlemesiyle azaldı (P<0.01). Sonuç olarak; kuru ot olarak kullanılacak Macar fiği ve buğday karışımının
incelenen parametreler bakımından en uygun biçim zamanın karışım kuru maddesinin %30.10-36.68 aralığı
veya buğdayın süt olum dönemi olduğu kanaatine varıldı.  
KEYWORDS İn vitrosindirilebilirlik, Macar fiği buğday karışımı, Rölatif yem değeri, Efektif rumen kuru madde yıkılımı
REFERENCES [1] Açıkgöz E: Yem Bitkileri Tarımı, Uludağ Üniversitesi Yayınevi, Bursa, 1991.
[2] Çakmakçı S, Aydınlıoğlu B, Aslan M, Bilgen M: Farklı ekim yöntemlerinin fiğ (Vicia sativa 1.) + İngiliz çimi (Lolium perenne 1.) karışımlarının ot verimine etkisi. Akdeniz Üniv Zir Fak Derg, 18 (1): 107-112, 2005.
[3] Taş N: Kuru ve sulu şartlarda yazlık ve güzlük ekilen fiğ + buğday karışımlarında en uygun karışım şekli, karışım oranı ve biçim zamanlarının belirlenmesi. Proje No. Tagem/ Ta/98/11/01/001, Erzurum, 2003.
[4] Munzur M: Ankara koşullarında uygun fiğ-tahıl karışım oranlarının saptanması ile otlatmaya elverişli ve kuru ot verimleri üzerinde araştırmalar. Doktora Tezi, Çayır-Mer’a ve Zootekni AraştEnst, Ankara, 1982.
[5] İptaş S, Yılmaz M: Tokat şartlarında yetiştirilen değişik Macar fiği + arpa karışım oranlarının verim ve kaliteye etkileri. J Anatolia Agri Res Ins, 8 (2): 106-114, 1998.
[6] AOAC: Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemist. 14th ed.,Inc, Arlington, Virginia, 1984.
[7] Van Soest PJ, Robertson JB: Systems of analyses for evaluation of fibrous feed. In, Pigden WJ, Balch CC, Graham M (Eds): Proceedings of International Workshop on Standardization of Analytical Methodology for Feed. pp. 49-60, Int. Dev. Res. Center, Ottowa, Canada, 1979.
[8] Goering HK, Van Soest PJ: Forage Fiber Analyses. Apparatus, Reagent, Proceduresand Applications. USDA Agric. Handbook No. 379, 1970.
[9] Tilley JM, Terry RA: A two-stage tecnique for in vitro digestion of forage. J Br Grassl Soc, 18, 104-111, 1963.
[10] Marten GC, Barnes RF: Prediction of energy digestibility of forages with in vitro rumen fermentation and fungal enzyme systems. In, Pigden WJ, Balch CC, Graham M (Eds): Proceedings of International Workshop on Standardization of Analytical Methodology for Feed. pp. 49-60, Int. Dev. Res. Center, Ottawa, 1980.
[11] Míka V, Pozdíšek J, Tıllmann PP, Nerusıl K, Buchgraber L:Gruber development of NIR calibration valid forto different grass sample collections. Czech J Anim Sci, 48 (10): 419-424, 2003.
[12] Flatt WP: Feed evaluation systems: Historical background. In, Ørskov ER (Ed): Feed Science, World Animal. Science, B4, pp. 1-22, Elsevier Science Publishers B.V., 1998.
[13] Lithourgidis AS, Vasilakoglou IB, Dhima KV, Dordas CA, Yiakoulaki MD: Forage yield and quality of common vetch mixtures with oat and triticale in two seeding ratios. Field Crops Res, 99 (2-3): 106-113, 1999.
[14] Schroeder JW: Forage nutrition for ruminants. Extension dairy specialist S-1250. http://www.ag.ndsu.edu/pubs/ansci/ dairy/as1250w.htm. Accessed: 01.02.2010.
[15] Deniz S, Karslı MA, Nursoy H, Kutlu MS: Ruminantların beslenmesinde yaygın olarak kullanılan proteince zengin bazı yem ham maddelerinin protein parçalanabilirlik özelliklerinin in sacco yöntemle belirlenmesi. Tr J Vet Anim Sci, 78, 10791086, 2003.
[16] Qrskov ER, Mc Donald I: The estimation of protein degradability in the rumen from incubation measurements weighted accordingto rate of passege. J Agric Sci Cont, 92, 499-503, 1979.
[17] Coblentz WK, Coffey KP, Turner JE, Scarbrough DA, Weyers JS, Harrison KF, Johnson ZB, Daniels LB, Rosenkrans CF, Kellogg Jr DW, Hubbell DS: Effect of maturity on degradation kinetics of sodseeded cereal grain forage grown in Northern Arkansas. J DairySci, 83, 2499-2511, 2000.
[18] SAS: SAS Institute Inc., Released 6.12, Cary, NC, 1998.
[19] Bingöl NT, Karslı MA, Yılmaz İH, Bolat D: The effects of planting time and combination on the nutrient composition and digestible dry matter yield of four mixtures of vetch varieties intercropped with barley. Turk J Vet Anim Sci, 31 (5): 297-302, 2007.
[20] Ayed MH, Gonzoalez J, Caballaero R, Alvir MR: Effects of maturity on nutritive value of field-cured hays from common vetch and hairy vetch. Anim Res, 50, 31-42, 2001.
[21]Anonymous:RFV.http://www.buckeyenutrition.com/equinetechnical/EB22%20RELATIVE%20FEED%20VALUE. pdf. Accessed: 01.01.2010.
[22] Anonymous: The Pioneer Forage Manual-A Nutritional Guide. Pioneer. Hi-Bred International, Inc. DesMoines, Iowa, 1995.
[23] Demirel M, Cengiz F, Çelik S, Erdoğan S: Van ekolojik koşullarında yetiştirilen mısır ve macar fiği karışımlarının silaj kaliteleri ve besin maddelerinin rumende parçalanabilirlikleri üzerine bir araştırma. YYÜ Zir Fak Tarım Bil Derg, 11 (1): 6978, 2001.
[24] Resende JA, Pereira MN, Pinho RGV, Fonseca AH, Silva ARP: Ruminal silage degradability and productivity of forage and grain-type sorghum cultivars. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162003000300007. Accessed: 01.12.2009.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology