eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Finansal Raporlamada Mesleki Yargı (ISAS2018-Winter_279)
Emin Yürekli1*
1Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversity, Kırgızistan, Kırgızistan
* Corresponding author: eyurekli@pau.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1472-1478   |    68     6

ABSTRACT Küresel rekabet ortamında işletmeler uluslar arası sermayeden pay alabilmek için büyük bir yarış
içerisindedirler. Bu nedenle işletmeler her alanda uluslar arası standartlara uyum sağlamak durumundadırlar. Bu
standartlardan bir tanesi de UFRS Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıdır. Uluslararası Muhasebe
Standartları Kurulu IASB tarafından yayınlanan bu standartların yayınlanma ve kullanılma amacı dünyadaki bazı
ülkeler tarafından benimsenmiş ve uygulamaya geçilmiştir. UFRS’nin yayınlanma amacı muhasebe meslek
mensuplarının yayınlamış oldukları Finansal tabloların şeffaf, açık ve hesap verebilirlik ilkeleri ile hazırlanmış
finansal tabloların sunulmasıdır. Uluslararası muhasebe standartları 41 tane standarttan oluşmaktadır.
Yayınlanmış olan bu standartlar ilke bazlı olup muhasebe mensupları bu ilkelere bağlı kalmak zorundadırlar.
IASB tarafından yayınlanmış olan standartlardan bazıları ise mesleki yargı gerektirmektedir. UFRS’nin temel
amacı olan şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun finansal tabloların hazırlanıp sunulabilmeleri için
muhasebe meslek mensuplarının kural bazlı değil ilke bazlı düşünüp yorum ve uygulama yapmaları zorunludur.
Bu nedenle Finansal raporlamada ‘’Mesleki Yargı’’ UFRS’nin doğru ve zamanında uygulanabilmesi bağlamında
büyük önem arz etmektedir.
Bu çalışmada muhasebe meslek mensuplarının hangi standartlarda mesleki yargıya başvuracakları ve kural bazlı
muhasebeden ilke bazlı muhasebeye geçiş ve uygulama aşamalarının nasıl ve hangi kurallar bağlamında
gerçekleştirileceği ampirik olarak açıklanacaktır  
KEYWORDS UFRS, Mesleki Yargı, Muhasebe Meslek Mensupları
REFERENCES [1] Aerts, W. ve Peter, W. (2013). Global Financial Accounting and Reporting: Principles and Analysis. Hampshire: Cengage Learning
[2] Akgün, A.İ. (2013). Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Finansal Analize Etkisi: İmkb’ye Yönelik Bir Araştırma, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14(1): 10-26
[3] Akgün, A.İ. (2012). Muhasebenin Uluslararası Harmonizasyonu ve İlke Bazlı Muhasebe Anlayışına Yöneliş, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F., Yönetim ve
Ekonomi, 19(2).
[4] Ataman, B. ve Cavlak, H. (2016). Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Kurumsal Yönetim İlişkisi: Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’ne Tabi Halka
Açık Şirketlerde Bir Anket Çalışması, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 9(3): 209-240
[5] Aktaş, Rabia (2013) “İlke Temelli Finansal Raporlama Standartları Nasıl Öğretilmeli? TFRS 10-Konsolide Finansal Tablolar Standardı Örneği”, Mali Çözüm Dergisi,
Sayı 115, ss. 133-168.
[6] Akenbor, Cletus O.& Onuoha, Teresa E. (2013) “Ethical Concept and Professional Judgment in Corporate Financial Reporting: Empirical Evidence from Nigeria”, The Business & Management Review, Volume 4 No 2, ss. 78-90.
[7] Bayraktar, Yaşar (2015) Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Mesleki Yargı Kullanımının Değerlendirilmesi: Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi’ndeki Şirketler Üzerine Bir Araştırma, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi SBE Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
[8] Dalkılıç, A. Fatih (2008) “Mesleki Yargı Sürecinin Muhasebe Standartları Kapsamında İncelenmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi, Cilt 10, Sayı 3, ss. 1-18.
[9] Facione, Peter A. Facione, Noreen C.& Giancarlo, Carol A. F. (1997) “Professional Judgment and the Disposition Toward Critical Thinking”, The California Academic
Press, ss. 1-15.
[10] Ivan, Ionela (2016) “The Importance of Professional Judgement Applied in the Context of the International Financial Reporting Standards”, Audit Financiar, Vol 10, No 142, ss. 1127-1135.
[11] Solaş, Çiğdem (2006) “Muhasebe Mesleğinde Mesleki Yargı”, Muhasebe Rehberi, http://muhaseberehberi.com/muhasebe-meslegindemesleki-yargi/ (Erişim: 20.11.2018).
[12] Sürmen, Yusuf & Bayraktar, Yaşar (2015) “Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Mesleki Yargı Kullanımının Değerlendirilmesi: Borsa İstanbul (BIST) 100
Endeksi’ndeki Şirketler Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 9, ss. 108-152.
[13] Şişmanoğlu, Elçin& Arıkboğa, Dursun (2018) “The Factors Affecting Using Professional Judgment in Independent Auditing: Evidences from Turkey”, Contemporary Research in Economics and Social Sciences, Vol 2, Issue 1, ss. 140-188.
[14] Tuna, V. Ender (2015) Türkiye Finansal Raporlama Standartlarında Mesleki Yargı Kullanımı Gerektiren Durumlar: İSO 500 ve BIST Şirketleri Üzerine Uygulama,
Sakarya: Sakarya Üniversitesi SBE Yayımlanmamış Doktora Tezi.
[15] Yürekli, E. ve Uyar, S. (2016). Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik Açısından Mesleki Yargı, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 18(1): 781-812

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology