eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Konaklama İşletmelerinde Personel ve İnsan Kaynakları Yönetiminden, Sanayi 4.0’lı Yönetime… (ISAS2018-Winter_300)
Erşan Yıldız1*, Naci Atalay Davutoğlu2
1Erciyes University, Kayseri, Turkey
2Erciyes University, Kayseri, Turkey
* Corresponding author: eyildiz@erciyes.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1563-1569   |    22     6

ABSTRACT Sanayi devriminden sonra ilk adı "Refah sekreterliği" olan personel yönetimi günümüzde bazı işletmelerde personel
yönetimi, bazı işletmelerde ise insan kaynakları yönetimi adı altında faaliyetlerine devam etmektedir. Diğer işletmelerde
olduğu gibi, konaklama işletmelerinde de personel yönetimi birimi sanayi devriminden beri personelle ilgili kayıtları tutmaya
devam etmektedir. Personel yönetiminin personelin maaşıyla birlikte, sosyal haklarından ödül ve cezalarına kadar personeli
ilgilendiren tüm hususların kayıtlarını tutmak asli görev ve sorumlulukları arasındadır. 21.Yüzyılda özellikle birçok kişinin
askere alındığı ikinci dünya savaşıyla birlikte ortaya çıkan personel sıkıntısı, işletmelerin personelin ve personel yönetiminin
öneminin farkına varmalarını sağlamıştır. Gelinen bu noktada; personel yönetimi tabelaları insan kaynakları olarak
değiştirilmiş, bu birimin fonksiyonları artırılmış, hizmet içi eğitimler, sosyal hakların genişletilmesi, kariyer yönetimi,
duygusal zeka, motivasyon gibi birçok konu gündeme getirilmiştir. Bu bağlamda, konaklama işletmelerinde, geleneksel
personel yönetiminden, insan kaynakları yönetimine geçiş hızlanmıştır. Ancak, maalesef turizm sektöründe yaşanan krizler,
istikrarsızlık, sezonluk çalışma gibi birçok husus konaklama işletmelerindeki personel sayısını ve kalitesini azaltmış ve turizm
eğitimi almış kişilerin başka sektörlere geçmesine sebep olmuştur. Konaklama işletmelerindeki insan kaynakları yönetimleri,
artık gerçek anlamda yerine getirmesi gereken fonksiyonlarını yerine getiremez duruma düşmüştür. Sonuç olarak, personel
yönetiminden, insan kaynakları yönetimine geçiş özde değil sözde kalmıştır. Bununla birlikte; sanayideki hızlı gelişmeler
sanayi 1.0'dan sanayi 4.0'a kadar gelinmesine sebep olmuştur. Sanayi 4.0 kapsamında birçok sektörde dijital dönüşüm,
otomasyon sistemleri, yapay zeka, robotik gelişmeler gibi konular gündeme gelmiş ve yavaş yavaş uygulanmaya başlanmıştır.
Daha insan kaynakları yönetimi sağlıklı bir şekilde uygulanamazken, yapay zekâlı robotlar konaklama işletmelerinde insan
kaynağının yerini almaya başlamıştır. Bu bağlamda çalışmanın amacı; konaklama işletmelerindeki personel biriminin geçmişi,
bugünü ve geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunmak, sorunlarla ilgili çözüm önerilerinde bulunmak ve sanayi 4.0
çerçevesinde insan kaynakları yönetimi ve işgörenler hakkında geleceğe dair öngörülerde bulunmaktır. Araştırmada;
literatürden yararlanmak suretiyle insan kaynakları yönetiminin dünü, bugünü ve geleceğiyle ilgili bilgiler verilmiştir. İnsan
kaynakları yönetiminin fonksiyonlarını yerine getiremediği tespit edilmiştir. Turizm sektöründe yaşanan dalgalanmalar,
savaşlar, krizler, ekonomik ve siyasi gelişmeler, istikrasızlık, personel sayısının azalması, eğitimli personelin sektör
değiştirmesi gibi sebeplerin bu durumun ortaya çıkmasında önemli rol oynadığı belirlenmiştir. Uzun vadede bu durumun
düzeltilebilmesi ve Sanayi 4.0 çerçevesinde gelecekte robot kaynaklarının yönetimiyle ilgili öngörülerde bulunulmuştur.  
KEYWORDS Konaklama İşletmeleri, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sanayi 4.0’lı Yönetim
REFERENCES [1] Aksoy, S. (2017). Değişen teknolojiler ve endüstri 4.0: endüstri 4.0’ı anlamaya dair bir giriş. Katkı Teknoloji, 4, 34-44.
[2] Aydın, K. İ. (2006). Tarihsel gelişim sürecinde insan kaynakları yönetimi anlayışı, amaçları ve fonksiyonları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
[3] Aykaç, B., Yönetimi, İ. K., & Planlaması, İ. K. S. (1999). Nobel Yayınları.
[4] Benligiray, S. (2007). İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi. İnsan Kaynakları Yönetimi içinde, 1-28.
[5] Bingöl, D. (1997). Personel Yönetimi (3.Basım), Beta Basım, İstanbul.
[6] Brettel, M., Friederichsen, N., Keller, M., & Rosenberg, M. (2014). How virtualization, decentralization and network building change the manufacturing landscape: An Industry 4.0 Perspective. International Journal of Mechanical, Industrial Science and Engineering, 8(1), 37-44.
[7] Çeken, H., & Erdem, B. (2003). Turizm sektörünün istihdam yaratmadaki etkisi. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 5(1).
[8] Deringöl, H. (2010). Tarihsel Gelişimi İçinde İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışı, Amaçları ve Fonksiyonları Üzerine Çukurova Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşletmelerde Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
[9] Dolgun, U. (2007). İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş. Uğur Dolgun, Bursa: Ekin Yayınları, 1-32.
[10] Guler, E. C. (2006). Isletmelerin E-Insan Kaynaklari Yonetimi ve EIse Alim Sureclerindeki Gelismeler. Ege Academic Review, 6(1), 17-23.
[11] Fındıkçı, İ., & Yönetimi, İ. K. (2000). Alfa Yayınları.
[12] İkygap, (2011). İnsan Kaynakları Yönetimi-Dünü Bugünü ve Yarını, http://ikygap.blogcu.com/insan-kaynaklari-yonetimi-dunu-bugunu-veyarini/10495450
[13] Ivanov, S. H., Webster, C., & Berezina, K. (2017). Adoption of robots and service automation by tourism and hospitality companies.
[14] Kagermann, H., Helbig, J., Hellinger, A., & Wahlster, W. (2013). Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0: Securing the future of German manufacturing industry; final report of the Industrie 4.0 Working Group. Forschungsunion.
[15] Kaya, İ. (2015). İnsan Kaynakları Yönetimi'nde Eğitim ve Geliştirme Uygulamaları: Otel İşletmesinde Bir Örnek Olay İncelemesi. UHBAB Journal, 4(11).
[16] Keser, A. (2002). Değişen Yönleriyle Personel Yönetimi: İnsan Kaynakları Yönetimi. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 4(1).
[17] Kozak, M. A., (2012). Otel İşletmelerinde İnsan Kaynaklan Yönetimi (4. Baskı), Detay Yayıncılık, Ankara.
[18] Kutal, G., & Büyükuslu, A. R., (1996). Endüstri İlişkileri Boyutunda Çok Uluslu Şirketler ve İnsan Kaynağı Yönetimi Teori ve Uygulama, Der Yayınları, İSTANBUL.
[19] Lee, J., Bagheri, B., & Kao, H. A. (2015). A cyber-physical systems architecture for industry 4.0-based manufacturing systems. Manufacturing Letters, 3, 18-23.
[20] Mil, B., & Dirican, C. (2018). Endüstri 4.0 Teknolojileri Ve Turizme Etkileri. Journal of Multidisciplinary Academic Tourism, 1(3), 1-9.
[21] Ötleş S.; Özyurt V. H. (2016). Endüstri 4.0; Gıda Sektörü Perspektifi
Dünya Gıda Dergisi Mayıs 2016. http://egeplm.ege.edu.tr/wpcontent/uploads/2016/05/endustri40_dunya_gida.pdf
[22] Özçay, S. (2017 ). Yönetimde Değişen Anlayış: Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine,
http://ailemvesirketim.net/yonetimde-degisen-anlayis-personelyonetiminden-insan-kaynaklari-yonetimine-selim-ozcay/
[23] Sabuncuoğlu, Z. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi, Ezgi Kitapevi Yayınları: Bursa.
[24] Selamoğlu, A. (1998). İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi, TÜHİS Yayını, Ankara.
[25] Şimşek, M. Ş., & Öge, H. S., (2009). İnsan Kaynakları Yönetimi, 2. Baskı, Nobel Yayınları, Ankara.
[26] Torun, E. (2007). İnsan kaynakları yönetiminde iş tatmini ve konu ile ilgili yapılan bir çalışma (Master's thesis).
[27] Tunçer, P. (2012). Değişen İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışında Kariyer Yönetimi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1).
[28] Yüksel, Ö. (2007). İnsan Kaynakları Yönetimi (6. Baskı), Gazi Kitabevi, Ankara.
[29] Webhatti, (2010). Tarihi Gelişim Süreci İçinde Personel Yönetimi. http://webhatti.com/konu/tarihi-gelisim-sureci-icindepersonel-yonetimi.621640/

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology