eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

SANAYİ 4.0 YAPILANMASINDA SOSYO-TEKNİK MODEL ÇERÇEVESİNDE YÖNETİMSEL YAKLAŞIM (ISAS2018-Winter_303)
Naci Atalay Davutoğlu1*
1Erciyes University, Kayseri, Turkey
* Corresponding author: davuta@erciyes.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1579-1585   |    21     7

ABSTRACT Endüstri devrimleri, zamana ve yenilik trendlerine uyum sağlamak amacıyla geçmişten günümüze kadar insanoğlu için
hep bir zorunluluk olmuş ve üretkenliği devam ettirmek adına yeni arayışlar içerisinde bırakmıştır. Hangi faaliyet dalının ya da
sektörün geçmişine bakarsak bakalım tarihsel gelişimlerinde hep sanayi devrimi olgusu yatmaktadır. Çünkü insanoğlu
ürettiklerini aynı zamanda duyurarak, göstermeli ki bu süreç devam edebilsin ve bunun sonucunda gelişmiş yeni fikirler,
oluşumlar, devrimler ortaya çıkabilsin.
Bu açıdan bakıldığında Sanayi 4.0 şüphesiz yeni sektörlerin oluşmasını, insan gücüne gerek kalmaksızın akıllı fabrikalarda
akıllı ürünlerin üretilmesini, robot teknolojisi ile emek yoğun çalışmanın zamanla sonlanmasını, yeni mesleklerin ortaya
çıkması ile nitelikli insan gücünün oluşturması gibi birçok kavramı ele almaktadır. Günümüzde bir işletmenin, geleceğin
sanayi devrimi olarak ifade edilen Sanayi 4.0'a ayak uydurabilmesi pazarlamasından Sosyo-Teknik iş modeline,
otomasyonundan organizasyon yapısına, üretim yapısından yönetim yapısına, yenilenmiş eğitim sisteminden personelin
niteliğine kadar uzanan tüm süreçlerin yeni konseptle uyumlaşarak değişim ve dönüşümüne uygun olarak şekillenmesi ile
gerçekleşir.
Sonuç olarak çalışmada amaç; Sanayi 4.0 kavramını ikincil el veri olarak ifade edilen literatür taramasıyla teorik açıdan analiz
etmek, işletmelerin vizyon ve bilgi birikimlerine farklı bir bakış açısı kazandırmak ve yeniden yapılandırılması için fırsatın
kaçırılmamasını sağlamaktır. İşletmelerin güçlü olması ancak fırsatları yakalaması ve bunu iç dinamiklerinde kullanması ile
mümkündür. Yani işletmeler faaliyetlerinde değer zinciri oluşturacaklarsa öncelikle geleceğin endüstri devrimi sayılan Sanayi
4.0 ile fırsatları yakalayıp bünyelerine uyumlaştırarak farkındalık yaratıp yeni nesil işletmeler olabilirler.  
KEYWORDS Sanayi 4.0, Siber-Fiziksel Sistem, Nesnelerin İnterneti, Hizmetlerin İnterneti, Akıllı Fabrika, Dijital Çevre, Sosyo-Teknik Model.
REFERENCES [1] Acatech (2013); National Acedemy Of Science and Engineering Recommendations For İmplementing The Strategic İnitiative Industrie 4.0 Almanya Nisan 2013.
[2] Angelov, P.(2013);Autonomous Learning Systems: From Data StreamstoKnowledge in Real-time. John Wiley&Sons. [3] Bauerhans, T., ten Hompel, M., Vogel-Heuser, B.( 2014);Industrie 4.0 in Produktion, [4] AutomatisierungundLogistik. Wiesbaden, Springer.
[5] Brettel, M., et al. (2014); How Virtualization, Decentralizationand Network Building Change the ManufacturingLand scape: An Industry4.0 Perspective. International Journal of Mechanical, Aerospace, Industria land MechatronicsEngineering. 8(1).
[6] Herman, M., Pentek, T., & Otto, B. (2015). Design Principles for Industrie 4.0. Dortmund, TU.
[7] Mohanarajah, G. et al.(2015) ;Rapyuta: A CloudRobotics Platform. IEEE Transactionson AutomationScienceandEngineering. 12(2).
[8] Momnet (2014); Almanya ve Endüstri 4.0Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi Nisan 2014
[9] Oswald, M.( 2014);Seekand ye shall not findnecessarily: The Google SpainDecision,the Surveillant on the streetand Privacy Vigilantism. Digital EnlightenmentYearbook 2014.
[10] Pfohl .H.C.,Yahşi,B., Kurnaz,T. (2015) ; TheImpact Of Industry 4.0 On TheSupplyChain, Proceeedings of The Hamburg İnternational Conference of Logistics (HICL)-20, August 2015, Geermany-Hamburg.
[11] Porter, M.E.,Heppelmann, J.E. (2015);WiesmarteProdukte den Wettbewerbverändern.
[12] Harvard Business Manager. 12/2014.
[13] Wang, C.,Heng, M., Chau, P.(2007);SupplyChain Management – Issues in thenewera of Collaboration andCompetition. London, et al.:IdeaGroup
Publishing.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology