eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Katı Atık Düzenli Depolama Sahalarında Depo Gazından Elektrik Üretimi: Kayseri Örneği (ISAS2018-Winter_305)
Ali Durmuş1*, Abdulkadir Dağlı2
1Erciyes University, Kayseri, Turkey
2Erciyes University, Kayseri, Turkey
* Corresponding author: alidurmus@erciyes.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1592-1595   |    29     10

ABSTRACT Dünyadaki ve Türkiye’deki teknolojik gelişmelere ve nüfus artışına bağlı olarak elektrik enerji tüketimi artmıştır. Bu
artan enerji talebini karşılayabilmek için dünyadaki fosil tabanlı kaynakların yakın gelecekte tükeneceği ve çevreye verdiği
zararlardan dolayı yeni nesil enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi çok daha önemli hale gelmiştir. Dünya nüfusundaki
hızlı artış aynı zamanda büyük bir çöp problemini ortaya çıkarmıştır. Bu çöplerin düzenli bir şekilde toplanması, ayrıştırılması,
geri dönüşümde kullanılması ve yok edilmesi önemli bir problem haline gelmiştir. Eğer çöpler düzenli bir şekilde toplanmazsa
yaydığı kötü kokularla ve içerisindeki kimyasal maddelerin toprağa ya da suya karışması ile ciddi çevre sorunlarına yol açar.
Günümüzde artan enerji talebi ve çöplerin meydana getirdiği çevresel sorunlar göz önüne alındığında çöpler yok edilirken
elektrik enerjisi üretmesi bu iki sorunun ortadan kaldırılması için en ideal yol olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada katı atık
düzenli depolama sahalarında depo gazından elektrik üretimi konusu incelenmiş olup, Kayseri bölgesinde yer alan kentsel katı
atık düzenli depolama ve enerji üretme tesisine ait bilgiler verilmiştir.  
KEYWORDS Biyogaz, elektrik üretimi, yenil nesil enerji, katı atık
REFERENCES [1] (2018) T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı website. [online]. Available:http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocu
ments%2FSayfalar%2FBiyogaz+%C3%9Cretimi+Ak%C4%B1%C5%9F+%C5%9Eemas%C4%B1.pdf
[2] (2018) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İl düzeyinde Çevresel Göstergeler website. [online]. Available: http://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/il-gostergeleri-i-85803
[3] (2018) T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı website. [online]. Available:http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Biyokutle
[4] (2018) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun website. [online]. Available: http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSayfalar%2fYenilenebilir+Enerji+Kaynaklar%C4%B1n%C4%B1n+Elektrik+Enerjisi+%C3%9Cretimi+Ama%C3%A7l%C4%B1+Kullan%
C4%B1m%C4%B1na+%C4%B0li%C5%9Fkin+Kanun+(Kanun+No-+5346).pdf
[5] S. Yinanç, “Organik Rankine Çevrimi Kullanılarak Biyogaz Tesisi Atık Isısından Elektrik Enerjisi Elde Edilmesi,” M. Eng. Thesis, Erciyes Institute of Science, Kayseri, Turkey, August 2017.
[6] (2018) Türkiye Elektrik Enerjisi İstatistikleri website. [online]. Available: http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=88369

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology