eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Korunan Alanların İklim Değişimi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi (Vezirsuyu Tabiat Parkı Örneği) (ISAS2018-Winter_68)
Cemile Çakır1*, Mehmet Mısır2, Nuray Mısır3
1Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
2Karadeniz Teknik University, Trabzon, Turkey
3Karadeniz Teknik University, Trabzon, Turkey
* Corresponding author: cemile.cakir@omu.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 357-361   |    36     6

ABSTRACT Dünya nüfusundaki hızlı artış ve endüstriyel faaliyetler ile insan aktiviteleri sonucunda doğal kaynaklar üzerindeki baskı
her geçen gün artmaktadır. İhtiyaçların karşılanması amacıyla doğadan düzensiz, aşırı ve ekolojik süreçleri dikkate almaksızın
faydalanılması geri dönüşü olmayan tahribatlara neden olmaktadır. Yapılan faaliyetler sonucunda doğal dengenin bozulması ve
ekosistemlerin hızla yok olmasıyla birlikte korunan alanlar daha fazla önemsenmeye başlanmıştır. Uluslararası Doğa Koruma
Birliği (IUCN), korunan alanları “doğayla birlikte ekosistem hizmetlerinin ve kültürel değerlerin uzun dönem korunmasını
sağlamak için yasa veya diğer etkili araçlarca tanımlanmış, ayrılmış ve yönetilen coğrafi alandır’ şeklinde tanımlamaktadır.
Korunan alanlar doğal ve kültürel kaynakların, biyolojik çeşitliliğin korunduğu, sürdürülebilir kalkınmanın en başarılı
örneklerinin uygulandığı, insanların rahatça dinlenip stres attığı yerler olmasının yanı sıra günümüzün en büyük çevresel
problemlerinden olan küresel ısınmanın etkilerini azaltmaya ve etkilerine uyum göstermeye yardım eden alanlardır. Küresel
ısınma, atmosferin doğal yapısında bulunan karbondioksit miktarının hızla artmasıyla iklimde oluşan değişimlerdir. Karasal
ekosistemlerde depolanan karbonun %15’i korunan alanlar tarafından tutulmaktadır. Korunan alanlar tarafından tutulan karbon
miktarı bu alanların küresel ısınmayla mücadelede oldukça etkili olduğunu göstermekte ve bu alanlarda tutulan karbon
miktarının belirlenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Bu çalışmada önemli bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliklerine sahip, doğal manzara bütünlüğü içinde insanların dinlenme ve
eğlenmelerine imkan sağlayan Vezirsuyu tabiat parkının karbon depolama yolu ile iklim değişimi üzerine etkisi ortaya
konmaya çalışılmıştır Karbon depolama miktarının belirlenmesinde ağaç türleri için geliştirilen modeller ve güncellenen
katsayılar kullanılmıştır. İki farklı yöntemle alandaki karbon depolama miktarı belirlenmiş ve sonuçlar karşılaştırılarak ortaya
koyulmuştur.  
KEYWORDS Ormanlar, Küresel Isınma, Korunan Alan, Karbon, Biyokütle
REFERENCES [1] Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye İklim Değişikliği 6. Ulusal Bildirimi, AFS Medya, Ankara, 2016.
[2] UN, United Nations Framework Convention on Climate Change, United Nations, Fccc/Informal/84, Ge. 05-62220, 1992
[3] Durusoy, İ., Türker, MF., Öztürk, A., Türkiye Orman Kaynakları Yönetiminde korunan Alanların Yeri: Ulusal Planlar ve UluslararasıSüreçler Kapsamında Değerlendirmeler, Korunan Alanlar Sempozyumu, Isparta, 2005.
[4] Dudley, N., S. Stolton, A. Belokurov, L. Krueger, N. Lopoukhine, K. MacKinnon, T. Sandwith ve N.Sekhran Natural Solutions: Protected areas helping people cope with climate change, IUCNWCPA,TNC, UNDP, WCS, World Bank and WWF, Gland,Switzerland, Washington DC and New York, USA, 2010
[5] Kuvan, Y., Korunan Alan Yönetiminin Genel Esasları ile Ülkemizdeki ve Bolu Yöresindeki Korunan Alanların Bir Değerlendirmesi. İ. Ü. Orman Fakültesi B Serisi, Vol: 48, sayı 1-2-3, s:65-75, İstanbul, 2001
[6] Akesen, A., Kırsal Kalkınma Ekoturizm Agroturizm İlişkileri ve Türkiye Potansiyeli, Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran-1 Temmuz 2010, Erzurum.
[7] Yıldırım, HT., Yudakul Erol, S., Korunan Alanlar, Ekolojik İşlevleri ve Geleceğe Yönelik Tahminler, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 2012
[8] Geray, U., Akesen, A., Av ve Yaban Hayatı Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi, Orman Bakanlığı Milli Parklar, Av- Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü, Eğitim Yayınları:1, Ankara, 2001.
[9] Kuvan, Y., Doğa Koruma Ders Notları, (Basılmamış), 2011.
[10] URL 1. http://www.milliparklar.gov.tr/resmiistatistikleryeni#
[11] Stolton, S, Korunan Alanlar ve İklim Değişikliği, Türkiye Ulusal Stratejisi, Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi, Ankara, 2011
[12] Deguignet, M., Juffe-Bignoli, D., Harrison, J., MacSharry, B., Burgess, N., Kingston N. United Nations List of Protected Areas, UNEP-WCMC: Cambridge, UK, 2014.
[13] Durkaya, A., Durkaya, B., Ünsal, A., Predicting the Above-ground Biomass of Calabrian Pine (Pinus BrutiaTen) Stands in Turkey, African Journal of Biotechnology Vo8 (11), pp 2483-2488, 2009
[14] Asan, Ü., 2011. Türkiye ormanlarındaki yıllık karbon stok değişimi trendinin irdelenmesi ve 2023 yılındaki durumun kestirilmesi, I.Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Kahramanmaraş, 26- 28 Ekim 2011.
[15] IPCC,. Good practice guidance for land use, land-use change and forestry, 2003
[16] IPCC, Guidelines for national greenhouse gas inventories, prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme, 2006
[17] Tolunay, D., Total carbon stocks and carbon accumulation in living tree biomass in forest ecosystems of Turkey, Turkısh Journal of Agrıculture And Forestry, 35:265-279, 2011
[18] Tolunay, D., Türkiye’de artım ve ağaç servetinden bitkisel kütle ve karbon miktarlarının hesaplamasında kullanılabilecek katsayılar, Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50. yılı Uluslararası Sempozyumu, pp:240-251,26-28 , Antalya, 2011.
[19] TUİK, Türkiye İstatistik Kurumu, Sera gazı emisyon envanteri, 2016.http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21582
[20] Mısır, N.,Yıldırım, S., Mısır M., Türkiye Ormanlarının Karbon
Depolama Kapasitesi, IV Ulusal Ormancılık Kongresi,Cilt: 1, ss: 381- 392, Antalya, 2017.
[21] Yücel, M., Babuş, D., Doğa Korumanın Tarihçesi ve Türkiyedeki Gelişmeler, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Dergisi, Sayı: 11, Sayfa 151-175, Adana, 2005.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology