eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Kızılırmak Havzası Drenaj Ağının ve Alt Havza Sınırlarının Uzaktan Algılama ve CBS İle Otomatik Çıkarımı (ISAS2018-Winter_69)
Azize Uyar1*, Derya Öztürk2
1Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
2Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
* Corresponding author: azize.uyar@omu.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 362-365   |    32     6

ABSTRACT Su kaynaklarının doğru kullanımı ve etkin yönetimi için gerekli olan işlem ve analizlerin güvenilir ve hızlı bir şekilde
gerçekleştirilmesi entegre havza yönetimi açısından oldukça önemlidir. Bu kapsamda, öncelikle akarsu drenaj ağının
oluşturulması ve havza ve alt havza sınırlarının belirlenmesi havza modelleme ve yönetim çalışmalarının önemli bir kısmını
oluşturmaktadır. Klasik yöntemlerde havza ve alt havza sınırları basılı veya sayısal eşyükseklik eğrili haritalardan manuel olarak
belirlenir. Akarsu drenaj ağı ise yersel ölçmelerle veya eğer basılı haritalar mevcutsa bunların sayısallaştırılmasıyla elde
edilmektedir. Klasik yöntemlerle oldukça zaman alıcı ve yüksek maliyetli olan bu işlemler günümüzde uzaktan algılama ve
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknolojileri ile hızlı, ekonomik ve yüksek doğrulukla elde edilebilmektedir. Uzaktan algılama
çeşitli çözünürlük düzeylerindeki uydu görüntüleriyle mekânsal veriler sağlarken, CBS verilerin düzenlenmesi, sorgulanması ve
analizinde önemli kolaylıklar getirmektedir. Bu çalışmada sayısal yükseklik modelinden (SYM) akarsu drenaj ağının ve havza
ve alt havza sınırlarının CBS ortamında otomatik olarak belirlenmesi için gerekli metodoloji bir iş akışı şeklinde modellenmiş,
Türkiye’nin yüzölçümü yönünden ikinci büyük havzası olan ve Türkiye topraklarının yaklaşık % 11'ini kapsayan Kızılırmak
Havzasının akarsu drenaj ağı ve alt havza sınırları ASTER uydusunun SYM verileri kullanılarak CBS ortamında otomatik olarak
üretilmiştir.  
KEYWORDS Kızılırmak Havzası, SYM, ASTER, drenaj ağı, alt havza, CBS, uzaktan algılama
REFERENCES [1] B. T. Meriç, “Su Kaynakları Yönetimi ve Türkiye” Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 28, 27-38, 2004.
[2] C. Gezgin, B. Bilgilioğlu, S. S. Bilgilioğlu, O. Orhan, A. T. Torun, S. Ekercin, “In-SAR Tekniği ve Standart Topografik Haritalar Kullanılarak Üretilen SYM Doğruluklarının Araştırılması”, Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB), 27-29 Nisan 2017, Afyonkarahisar.
[3] M. C. Bağdatlı, B. Öztürk, “Havza Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Etkin Rolü”, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 18, 11-19, 2014.
[4] Ş. T. Akkaya Aslan, K. S. Gündoğdu, A. O. Demir, “Sayısal Yükseklik Modelinden Yararlanılarak Bazı Havza Karakteristiklerinin Belirlenmesi: Bursa Karacabey İnkaya Göleti Havzası Örneği” Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18, 167-180, 2004.
[5] D. Öztürk, F. Kılıç, “Drenaj Ağının Çıkarımı ve Topoğrafik Nemlilik İndeksinin Belirlenmesinde D8 ve D-Inf Algoritmalarının Karşılaştırmalı Analizi”, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 11-13 Kasım 2013, Ankara.
[6] M. Ataol, M. M. Kale, “Kızılırmak Deltası’nda 2000 - 2015 Yılları Arasında Gözlenen Kıyı Erozyonu” 4. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu (Geomed2016), 23-26 Mayıs 2016, Antalya.
[7] TÜBİTAK MAM Çevre Enstitüsü, Havza Koruma Eylem Planlarının hazırlanması-Kızılırmak Havzası, 2011.
[8] ASTER[Online].Avaliable:http://www.nik.com.tr/content_sistem_uyd u.asp?id=28
[9] Earth Explorer [Online].Avaliable: https://earthexplorer.usgs.gov/
[10] M. Karaköse, H. Yetiş, T. Müezzinoğlu, “Optimizasyon Tabanlı Adaptif Görüntü Mozaikleme Algoritması”, Bilişim Teknolojileri Dergisi, 10, 389-400, 2017.
[11] B. Erdede, D. Öztürk, “Kızılırmak Havzasının Taşkın Potansiyelinin Çizgisel, Alansal ve Rölyef Morfometrik İndisler Kullanılarak Değerlendirilmesi”, 6. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZALCBS 2016), 5-7 Ekim 2016, Adana.
[12] D. Öztürk, “CBS Tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi Yöntemleri İle Selve Taşkın Duyarlılığının Belirlenmesi: Güney Marmara Havzası Örneği”, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2009.
[13] How Fill Works [Online]. Available:http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/NET/shared/geoprocessing/spatial_analyst_tools/how_fill_works.htm
[14] D. G. Tarboton, “A New Method For the Determination of Flow Directions and Upslope Areas in Grid Digital Elevation Models”, Water Resources Research, 33(2), 309–320, 1997.
[15] Threshold Runoff [Online]. Available:http://www.nws.noaa.gov/oh/hrl/gis/data.html
[16] Erozyon Modelinin Geliştirilmesi & Havza Veritabanının Oluşturulması [Online]. Available:https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/3543/mod_reso
urce/content/0/2nciHaftaTurkiyeHavzaVeriTabani.pdf
[17] A. A. Karadağ, “Kovada Gölü Alt Havza Sınırlarının Belirlenmesi” Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 8(1), 58-76, 2012.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology