eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

DENETİM FAALİYETLERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIM: DENETİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ENTEGRASYONU (ISAS2018-Winter_77)
Cevdet Kızıl1*, Erdal Yılmaz2, Tunay Aslan3
1İstanbul Medeniyet University, İstanbul, Turkey
2Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
3Siirt University, Siirt, Turkey
* Corresponding author: cevdetyilmaz@yahoo.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 412-415   |    35     11

ABSTRACT Denetim, yönetimin amaçları doğrultusunda planlanan ve yapılması beklenen işlemlerin yapılma sürecinin kontrol
edilmesi, yapılmış olan faaliyetlerin ne ölçüde hatasız, etkili ve verimli gerçekleştiğini; yapılmadığı takdirde nedeninin
belirlenmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Denetim dış denetim (bağımsız denetim) ve iç denetim olarak ikiye ayrılmaktadır.
Mali tabloların güvenilirliğini tarafsız olarak belirleyen ve raporlaştıran işlem bağımsız denetim (dış denetim) olarak
adlandırılmaktadır. Bunun yanında iç denetim ise, amaç ve içerik itibariyle diğer denetim türlerinden farklıdır. Örgüt ile ilgili
ve örgütün iç yapısı hakkında yapılan bütün denetimler iç denetimin konusudur. İç denetim sadece bir örgütün mali işleriyle
ilişkisi değildir ve örgütte var olan olayların finansal boyutlarını kapsamaz. Günümüzde, teknolojinin ulaştığı son nokta ile
artık geleneksel denetim işletmeler için beklenen fayda ve katma değeri yaratamamaktadır. Denetim faaliyetlerinde güncel
yaklaşım, denetim ve bilgi teknolojilerinin entegrasyonudur. Bir kurumda iç kontrol sistemi ve mekanizmasının etkin çalışması
oluşacak denetim riskini azaltmaktadır. Aynı şekilde bir kurumda iç kontrol sistemi ve mekanizması zayıf olduğu ölçüde de
denetim riski o derece artmaktadır. Denetim faaliyetleri kapsamında denetim ve bilgi teknolojilerinin entegrasyonu ise,
bütünleşik bir denetim sağladığından modern işletmecilik açısından günümüzde bir gereklilik halini almıştır.  
KEYWORDS Muhasebe, Denetim, Finans, Teknoloji, Bilgi Teknolojileri
REFERENCES Aydın, A. H. (2001). Yönetimin fonksiyonları. S. Güney (Yay. Haz.). Yönetim ve organizasyon içinde. Ankara: Nobel, s.76.
Bakopoulus, J. Y. (1985). Toward a More Precise Concept of Information Technology. Indianapolis.
Committe on Auditing Procedure. (1973). Statement On Auditing Standarts. New York:AICPA, s.14.
Erdoğan, M. (2002). Muhasebe Denetim ve Bağımsız Denetimin Gerekliliği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7, s.59.
Eryılmaz, B. (2000). Kamu Yönetimi. İstanbul:Erkam Matbaacılık, s.301.
Galbraith, J. R. (1977). Organization Design. Mass: Addison Wewley.
Galbraith, J.R. (1973). Designing Complex Organizations. Addison - Wesley: Reading, MA
Gündüz, M. N. (1974). Kalkınma için sistemci denetim. Ankara: Kardeş Matbaası, s.63.
İç Denetim Koordinasyon Kurulu. (2014). Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi. İç Denetim Koordinasyon Kurulu Resmi Web Sitesi.
http://www.idkk.gov.tr/SiteDokumanlari/Mevzuat/Ucuncul%20Duzey%20Mevzuat/KamuBTDenetimiRehberi/KamuBT DenetimiRehberi.pdf
Khandwalla, P. (1977). Design of Organizations. New York: Harcourt Brace Javanovich Inc.
Köse, Ö. (2007). Türkiye’de ve Dünyada Yüksek Denetim. Ankara:145. Yıl Yayınları.
Kroenke, D. (1989). Management Information Systems. New York: McGraw-Hill.
Özalp, İ. (2010). İşletme yönetimi. Nisan Kitabevi Yayınları, s.292.
Özer, M. (1997). Tek Düzen Muhasebe Sistemi Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 3568 Sayılı Kanun Kapsamında Denetim-I.
Perrow, C. (1970). Organizational Analysis: A Sociological View. Wadsworth Publications Co.
Pfeffer, J. (1978). Organizational Design. Illinois: Harlan Davidson.
Robey, D. (1982). Designing Organizations: A Macro Perspective Homewood. Illinois: Richard D. Irwin.
Saruhan, Ş. C., Yıldız, M. L. (2009). Çağdaş Yönetim Bilimi. İstanbul: Beta Basım Yayım, s.271.
Turan, A. H. (2009). Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Bilişim Teknolojileri, Örgütsel Rekabetçi Stratejikleri ve
Başarım İlişkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23,ss.108-109.
Turgut Göksu. (2012). Yönetimin Fonksiyonları. Prof. Dr. Turgut Göksu Resmi Web Sitesi.
http://www.turgutgoksu.com/FileUpload/ks7441/File/yonetiminfonksiyonlari12.pdf
Ulusoy, Y. (2006). Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Bağımsız Dış Denetimin Fonksiyonları ve Denetçi Bağımsızlığı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7, s.278.
Voich, D., Mottice, J. H., Shrode, A. W. (1957). Information Systems for Operations and Management. Chio: South-Western Pub, s.3.
Woodward, J. (1965). Industrial Organization: Theory and Practice. Oxford University Press.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology