eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Trabzon Kent Parkları Üzerine Genel Bir İnceleme (ISAS2018-Winter_90)
Banu Çiçek Kurdoğlu1, Sultan Sevinç Kurt Konakoğlu2*, Elif Aktürk3
1Karadeniz Teknik University, Trabzon, Turkey
2Amasya University, Amasya, Turkey
3Karadeniz Teknik University, Trabzon, Turkey
* Corresponding author: sultansevinckurt@gmail.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 472-475   |    46     8

ABSTRACT Kent parkları, kent insanının kentin yoğun ve stresli ortamından uzaklaĢıp fizyolojik ya da psikolojik yönden
rahatlamasına ve farklı etkinlikleri yapmasına imkan sağlayan belirli kriterlere sahip yeĢil alanlardır. Bu çalıĢmanın amacı;
Trabzon kent merkezinde yer alan Meydan Parkı, Zağnos Vadisi, Atapark ve Fatih Parkı‟nın bir kent parkı tasarım kriterlerini
sağlayıp sağlamadığını incelemektir. ÇalıĢma kapsamında Meydan Parkı, Zağnos Vadisi, Atapark ve Fatih Parkı‟nın kent parkı
olma niteliği „eriĢebilirlik‟, „engelli olanaklılığı‟, „kullanıcı çeĢitliliği‟, „yeĢil alan niteliği‟, „etkinlik çeĢitliliği‟, „mevsimselliketkinlik devamlılığı‟, „sosyalleĢme‟, „donatı kalitesi‟ ve „güvenlik‟ kriterleri bağlamında değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmada her bir
park için fotoğraf ve kent parkı tasarım kriterleri tanımlarından oluĢan anket çalıĢması 65 kiĢiye uygulanmıĢtır. ÇalıĢmada elde
edilen verilere SPSS 16.0 istatistik programında betimleyici istatistikler, normallik testi, Korelasyon analizi yapılmıĢtır. Bu
yöntemle; her bir parkın mevcut durumdaki eriĢilebilirliği, engelliler için olanaklılığı, kullanıcı çeĢitliliği, yeĢil alan niteliği,
etkinlik çeĢitliliği, dört mevsim kullanılma olanaklılığı, sosyalleĢme olanaklılığı, donatı kalitesi ve güvenirliliği ortaya
konulmuĢtur. GerçekleĢtirilen anket çalıĢmasının sonucunda; Meydan Parkı‟nın en eriĢilebilir (4,08), engelli kullanımına en
olanaklı (3,34), kullanıcı çeĢitliliği (3,82) ve etkinlik çeĢitliliği bakımından en fazla olanı (2,86), dört mevsim kullanımına en
olanaklı (3,11), sosyalleĢmeye en imkânlı (3,03) ve en güvenli (3,17) park olduğu tespit edilmiĢtir.  
KEYWORDS Kent Parkları, Kent Parkı Tasarım Kriterleri, Trabzon
REFERENCES [1] B. Özdemir, Konya Ġlinde Bulunan Bazı Kent Parklarının Kullanıcı Tercihleri Açısından Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimrlığı ABD, Konya, 2013.
[2] B. Özdemir, Kent Parklarının Kentsel YaĢam Kalitesine Katkıları, Yüksek Lisans Semineri, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Konya, 2012.
[3] A. Chiesura, “The Role of Urban Parks for The Sustainable City,” Landscape and Urban Planning, vol. 68, pp. 129-138, 2004.
[4] M. Budruk, S. A. W. Stains, “Place Attachment And Recreation Experience Preference: A Further Exploration of the Relationship, ” Journal Of Outdoor Recreation and Tourism, vol. 1-2, pp. 51-61, 2013

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology