eISSN: 2618-6446
DOI: doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 4(4) (2019)
ISAS2019-EDS - 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Educational Sciences), Ankara, Turkey, Apr 19, 2019

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Üstün Yeteneklilerin Eğitimine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (ISAS2019-EDS_3)
Mustafa Ergun1*, Şirin Çetin2
1University of Ondokuz Mayis  , Samsun, Turkey
2University of Ondokuz Mayis  , Samsun, Turkey
* Corresponding author: mergun@omu.edu.tr
Published Date: 2019-05-08   |   Page (s): 50-54   |    67     6

ABSTRACT Üstün yeteneklilerin alacağı eğitimde birinci faktör olarak öğretmenlerin sahip olması gereken özellikler belirtilebilir. Öğretmenlerin mesleki yeterlikleri ve kişisel özellikleri öğrencilerinin gelişiminde oldukça etkilidir. Öğretmenlerin hem sahip olduğu alan bilgisi hem de üstün yetenekli öğrencilere karşı tutumları bu noktada önem kazanmaktadır. Bu çalışmada fen bilimleri öğretmen adaylarının üstün yeteneklilerin eğitimine ilişkin tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma amacı doğrultusunda öğretmen adaylarının tutumları için Gagne ve Nedau tarafından geliştirilen, Tortop tarafından Türkçeye uyarlanan Üstün Yeteneklilerin Eğitimine İlişkin Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Katılımcı olarak 93 fen bilimleri öğretmen adayının görüşleri incelenmiştir. Elde edilen verilerden öğretmen adaylarının üstün yeteneklilerin eğitimine ilişkin olumlu tutuma sahip olduğu, bu tutumların cinsiyet, akademik ortalama, anne, baba eğitim düzeyi ve aile gelir düzeyi ile farklılık göstermediği sonucuna varılmıştır. Elde edilen verilen yola çıkarak fen bilimleri öğretmen adaylarının üstün yetenekli eğitimleriyle tutumlarına ilişkin önerilerde bulunulmuştur.
KEYWORDS Üstün yetenekli eğitimi, Tutum, Fen Bilimleri, Öğretmen adayı
REFERENCES [1] K. S. Taber, (2017) Neden Üstün Yenekliler İçin Fen Eğitimi, Ed: Gökdere içinde Üstün Yeteneklikler İçin Fen Eğitimi, Ankara, Pegem Akademi, pp. 4-16.

[2] DfES (2004) Excellence Cluster Guidance For Round 2 Statutory EAZs in Non-EiC Areas, London: Departement For Education and Skills

[3] S. Emir, & Y. Yaman, (2017) Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Eğitim Programı Nasıl Olmalı?, Ed: Emir içinde Özel Yeteneklilerin Eğitiminde Program Tasarımı, Pegem Akademi, pp. 3-19.

[4] C. Winstanley (2017) Özel Eğitim İhtaçları Olan Fen Alanındaki Üstün Yetenekli Öğrenciler, Ed: Gökdere içinde Üstün Yeteneklikler İçin Fen Eğitimi, Ankara, Pegem Akademi, 2017, pp. 41-56.

[5] F. Şahin, (2015) Üstün Zekâlı Öğrencilerin Öğretmenlerinin Eğitimi, Ed: Şahin, Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi, Pegem Akademi, pp.231 -245.

[6] Alsop, S, (2017) Acemi Dahilerin Duygusal Yaşamları, Ed: Gökdere içinde Üstün Yeteneklikler İçin Fen Eğitimi, Ankara, Pegem Akademi, 2017, pp. 57-73.

[7] K. S. Taber, V. Corrie, (2017) Fen Yoluyla Üstün Yetenekli Öğrencilerin Düşünme Becerilerini Geliştirme, Ed: Gökdere içinde Üstün Yeteneklikler İçin Fen Eğitimi, Ankara, Pegem Akademi, 2017, pp. 89-105.

[8] Milli Eğitim Bakanlığı (2013) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Üstün Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planı 2013-2017, Ankara.

[9] D. Y. Ford, M. F. Trotman (2001), Teachers of Gifted Students: suggested multicultural characteristics and competencies, Roeper Review, 23(4), 235-239.

[10] Ş. Büyüköztürk, E. K. Çakmak, Ö. A. Akgün, Ş. Karadeniz, F. Demirel, (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, PegemA yayıncılık, 15. baskı, Ankara.

[11] Gagne, F., & Nadeau, L. (1985). Dimensions of attitudes toward giftedness. In A. H. Roldan, (ed.), Gifted and talented children, youth and adults: Their social perspective and culture (pp. 148-170). NY: Trillium Press.

[12] H. S. Tortop (2012) Öğretmenler için üstün yeteneklilerin eğitimine ilişkin tutum ölçeği adaptasyon çalışması. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 89-106.

[13] Tortop, H.S. (2014) Öğretmenler İçin Üstün Yeteneklilerin Eğitimine İlişkin Tutum Ölçeği Türkiye İçin Uyarlama Çalışmasının Yeniden Gözden Geçirilmesi, Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2(2), 63-71.

[14] Troxclair, D. A. (2013) Preservice teacher attitudes toward giftedness. Roeper Review, 35, 58-64.

[15] Krijan, I. P., Jurčec, L. & Borić E. (2015) Primary school teachers’ attitudes toward gifted students. Croatian Journal of Education, 17(3), 681-724.

[16] Chessman, A. M. (2010) Teacher attitudes and effective teaching practices for gifted students at stage 6, Doctoral dissertation Faculty of Arts & Social Sciences, UNSW.

[17] Güneş, A. (2015). Sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekliler eğitimine ilişkin tutum ve öz-yeterliklerinin incelenmesi. Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 2(1), 12-16.

[18] Eraslan Çapan, B. (2010). Öğretmen adaylarının üstün yetenekli öğrencilere ilişkin metaforik algıları. The Journal of International Social Research, 3(12), 140-154.

[19] Evin Gencel, İ. & Satmaz, İ (2017) Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Tutumları, Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 7(14), 49-61.

[20] Yıldırım, H.İ. & Öz, A. Ş. (2018) Öğretmen Adaylarının Özel Yeteneklilerin Eğitimine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi, Milli Eğitim, 28(özel sayı), 91-107.

[21] Tortop, H.S. & Kunt, K. (2013) İlköğretim Öğretmenlerinin Üstün Yeteneklilerin Eğitimine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi, International Online Journal of Educational Sciences, 5(2), 441-451.

[22] Ayvacı, H.Ş. & Bebek, G. (2019) Türkiye’de Üstün Zekâlılar ve Özel Yetenekliler Konusunda Yürütülmüş Tezlerin Tematik İncelenmesine Yönelik Bir Çalışma, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45, 267-292.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology