eISSN: 2618-6446
DOI: doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 4(4) (2019)
ISAS2019-EDS - 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Educational Sciences), Ankara, Turkey, Apr 19, 2019

Görme Engellilerin Matematik Eğitimi Üzerine Türkiye’de Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi (ISAS2019-EDS_4)
Şirin Çetin1*, Burcu Durmaz2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi  , Samsun, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi  , Samsun, Türkiye
* Corresponding author: cetinsirin55@gmail.com
Published Date: 2019-05-08   |   Page (s): 55-57   |    69     6

ABSTRACT Bu çalışmanın amacı görme yetersizliği olan bireylerin matematik eğitimleri alanında Türkiye’de 2000 yılından 2018 yılına kadar yapılmış akademik çalışmaların incelenmesidir. Çalışmada betimsel araştırma yöntemlerinden biri olan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu belirtilen yıllar arasında yürütülüp sonuçlandırılmış olan lisansüstü tez ve hakemli akademik dergilerde yayımlanmış bilimsel makaleler oluşturmaktadır. Görme yetersizliği olan bireylerin matematik eğitimi alanı konusunda 2000-2018 yılları arasında yapılan çalışmalar incelenmiştir. İncelemeler sonunda görme engellilere yönelik en fazla tez çalışmasının sosyal alanda en az tez çalışmasının ise matematik alanında olduğu bulgulanmıştır.Görme yetersizliği olan bireylerin matematik eğitimi alanında yapılan makaleler incelendiğinde ise makalelerin genellikle görme yetersizliğinden etkilenmiş ve görme yetersizliğinden etkilenmemiş öğrencilerin başarılarını karşılaştırmak üzerine olduğu görülmüştür. Sonuç olarak özel gereksinimli görme yetersizliği olan öğrencilerin matematik eğitimleri için hem alanyazın hem de uygulamaya katkı sağlayacak daha fazla çalışmanın yapılmasına ihtiyaç olduğu ifade edilebilir.
KEYWORDS Görme yetersizliği, lisansüstü tez, matematik eğitimi
REFERENCES [1] Demir, T., ve Şen, Ü. (2009). Görme engelli öğrencilerin çeşitli değişkenler açısından örenme stilleri üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(8), 154-161.

[2] Kızılaslan, A. ve Sözbilir, M. (2017). Görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik geliştirilen fen etkinliklerinin değerlendirilmesi: Isı ve sıcaklık, Ege Eğitim Dergisi, (18)2, 914-918.

[3] Ünlü, P., Pehlivan, D., & Tarhan, H. (2010). Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören görme engelli öğrencilerin fizik dersi hakkındaki düşünceleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 39-54.

[4] Sözbilir, Ö., Gül, Ş. Okçu, B., Yazıcı, F., Kızılaslan, A., Zorluoğlu, S. L., Atilla, G. (2015). Görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik fen eğitimi araştırmalarında eğilimler. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 218-241.

[5] Cansu Kurt, Ü. (2015). Görme Engelliler ve Matematik Eğitimi. Sürdürülebilir ve Engelsiz Bilim Eğitimi, 1(1), 21-28. Retrieved from http://fizikli.com/journal/3.pdf

[6] Thompson, D. M. (2005). LaTeX2Tri: Physics and Mathematics for the Blind or Visually Impaired. Technology, 1, 3-6.

[7] Brazier, M., Parry, M., & Fischbach, E. (2000). Blind Students: Facing Challenges in a College Physics Course. Journal of College Science Teaching, 30(2), 114-116.

[8] Jackson, A. (2002). The World of Blind Mathematicians. Notices of the AMS, 49(10), 1246- 1251.

[9] Ş., Bülbül, M., Garip, B., Cansu, Ü., & Demirtaş, D. (2012). Mathematics Instructional Materials Designed for Visually Impaired Students: Needle Page. Ilkogretim Online, 11(4).

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology