eISSN: 2618-6446
DOI: doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 4(4) (2019)
ISAS2019-EDS - 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Educational Sciences), Ankara, Turkey, Apr 19, 2019

Küçük Kara Balık ve Küçük Prens Kitaplarının Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’ndaki Temel Beceriler, Değerler ve 4. Sınıf Kazanımları Açısından İncelenmesi (ISAS2019-EDS_6)
Şükran Calp1, Mehrali Calp2*
1Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  , Ağrı , Türkiye
2Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  , Ağrı , Türkiye
* Corresponding author: mehralicalp@hotmail.com
Published Date: 2019-05-08   |   Page (s): 61-69   |    68     8

ABSTRACT Türk Eğitim sisteminin temel amacı, değerler ve yetkinliklerle bütünleşmiş bilgi, beceri ve
davranışlara sahip bireyler yetiştirmektir. Eğitim etkinlikleri için kullanılmakta olan edebî
eserler, eğlendirirken eğitmesi ve eleştirel-sorgulayıcı düşünmeye hazırlaması özellikleriyle
oldukça önemlidir. Küçük yaşta okuma alışkanlığı edinip nitelikli yapıtlarla tanışan bireyler,
okudukları edebî eserler yoluyla üst düzey düşünme becerileri geliştirdiği gibi kendilerini ve
çevreyi daha yakından keşfetme imkanı bulurlar. Edebî eserlerle yapılan eğitimin sağladığı
olası olumlu çıktılara somut bir örnek teşkil etmesi açısından bu çalışmada Exupery’in Küçük
Prens ve Samed Behrengi’nin Küçük Kara Balık adlı kitapları değerlendirilmiştir. Behrengi’nin
kitabı, kendini, yaşamı ve dünyayı tanıma ve öğrenme süreci içindeki insanı
anlatmaktadır. Benzer şekilde Exupery’nin Küçük Prens adlı kitabı da dünyayı doğru
okuyamayan yetişkinlere çocuk gözüyle aydınlatıcı ipuçları verir niteliktedir ve artık bir klasik
durumundadır. Çalışmanın amacı, Exupery’in Küçük Prens ve Samed Behrengi’nin Küçük
Kara Balık adlı kitaplarının Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim
Programı’ndaki temel beceriler, değerler ve 4. sınıf kazanımlarına dair bir içeriğe sahip olup
olmadığını belirlemek ve bu yolla söz konusu kitaplarla yapılan eğitimin, uygulanan programı
destekleme düzeyine dair fikir sahibi olmaktır. Araştırmanın çalışma grubu, “Küçük Kara
Balık” ve “Küçük Prens” kitaplarıyla Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’ndan
oluşmaktadır. Sonuçlar, söz konusu kitapların ilkokul öğrencileri için bir ders malzemesi olarak
kullanılması noktasında teşvik edici veriler sunmaktadır.  
KEYWORDS Küçük Kara Balık, Küçük Prens, edebî eser, değer, beceri, Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı
REFERENCES Belet Boyacı, Ş. D., Güner, M., Babadağ, G. (2017). “Dünyada başka şekilde yaşamak da mümkün mü?” Değer eğitiminde “Küçük Kara Balık” örneği. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 5(3), 172-194. www.enadonline.com DOI: 10.14689/issn.2148- 2624.1.5c3s8m

Çengelci Köse, T., Eryılmaz, Ö. (2018). Sosyal bilgilerde edebi ürünler ve değerler eğitimi: Küçük Prens örneği. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 65-79.

Demir, S. B. (2011). Sosyal bilgiler öğretim programına göre tasarlanmış hikâyelerin etkililiği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Karatay, H, Destebaşı, F, Demirbaş, M, (2015). Çocuk edebiyatı ürünlerinin 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Karakter Gelişimine Etkisi, Erzincan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2): 123-140.

Kaymakçı, S. (2013). Sosyal bilgiler ders kitaplarında sözlü ve yazılı edebî türlerin kullanım durumu. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 230-255.

Kolaç, E., Özer, H. (2018). Sosyal bilgiler öğretiminde edebî ürünlerin kullanımı ve değer aktarımındaki katkılarına yönelik öğretmen adaylarının görüşleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (Teke) Dergisi, 7 (4), 2629-2655.

Mindivanlı, E., Küçük, B. ve Aktaş, E. (2012). Sosyal bilgiler dersinde değerlerin aktarımında atasözleri ve deyimlerin kullanımı. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 93- 101.

Sidekli, S., Tangülü, Z., Yangın, S. (2013). Sosyal bilgiler öğretimi: öğretmenim bana hikâye anlatır mısın? Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(4), 311-323.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology