Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume (2018)
ISAS 2018 - Ist International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Kemer-Antalya, Turkey, Apr 11, 2018

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programlarından Öğrenci ve Öğretim Elemanı Beklentilerinin Değerlendirilmesi
Zühal Özdemir1*, Sıdıka Bulduk2
1Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Turkey
2Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gazi Üniversitesi , Ankara, Turkey
* Corresponding author: ozdemir_z@ibu.edu.tr
Published Date: 2018-06-23   |   Page (s): 9-9   |    172     14

ABSTRACT Bu çalışmanın amacı; gastronomi ve mutfak sanatları lisans programlarından öğrenci ve öğretim elemanı beklentilerini var olduğu şekliyle betimlemektir. Araştırma tarama modeli niteliğindedir. Araştırmada yer alan öğretim elemanı ve öğrencilere ait çalışma evrenini Türkiye’de gastronomi ve mutfak sanatları bölümü olan 15 üniversite oluşturmaktadır. Bu 15 üniversiteden 11’i devlet 4 tanesi vakıf üniversitesidir. Çalışmaya katılan üniversitelerden öğretim elemanlarının çalışma evrenini oluşturan 97 öğretim elemanı bulunmaktadır. Öğretim elemanlarına ait çalışma evreninden basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile %90 güven aralığında 0.10 hata miktarı ile 50 öğretim elemanı (sınır:46) araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. 2014-2015 akademik yılında çalışmaya katılan 15 üniversitede öğrenim gören 1946 öğrenci çalışma evrenini oluşturmaktadır. Çalışma evreni içerisinden %95 güven aralığı 0.02 hata miktarı dikkate alınarak basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile 1082 öğrenci araştırmanın öğrenci örneklemini oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak kullanılan öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik anket dört bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın amacına uygun olarak belirlenen eğitim kurumları, öğretim elemanları ve üniversite öğrencilerine uygulanan anketlerden toplanan veriler SPSS-21 paket programına işlenmiştir. Her bir katılımcı grubunun demografik özelliklerine ilişkin dağılımlarına frekans ve yüzde analizi ile bakılmıştır. Araştırmada yer alan öğretim elemanlarının bakış açısından öğrencilerin teori ve uygulama yeterlikleri arasındaki ilişkiye ve üniversite öğrencilerinin bakış açısından teori ve uygulama yeterlikleri arasındaki ilişkiye Cramer’s V analizi ile bakılmıştır. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının demografik özelliklerine göre teori ve uygulama yeterlikleri arasında anlamlı farklılığa ilişkin Ki-Kare analizi yapılmıştır. Diğer alt problemlerde ise frekans ve yüzde dağılımları ve grafiksel dağılımlar incelenmiştir.  
KEYWORDS Gastronomi, Mutfak, Mutfak Sanatları, Aşçılık, Mutfak Eğitim
REFERENCES


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology