eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume (2018)
ISAS 2018 - Ist International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Kemer-Antalya, Turkey, Apr 11, 2018

Bilim, Felsefe ve Sanatta Göreliliğin Mimaride Yansımaları (ISAS 2018_276)
Hatice Çopur1*, Adnan Aksu2
1Gazi University, Ankara, Turkey
2Gazi University, Ankara, Turkey
* Corresponding author: htccpr27@gmail.com
Published Date: 2018-06-23   |   Page (s): 465-465   |    99     6

ABSTRACT Görelilik kavramı 20. Yüzyılda Einstein’in izafiyet teorisi ile ön plana çıkan bir kavram olmasına rağmen, temeli eski çağlara kadar dayanır. Görelilik kavramı, insan bilgisinin kendisinde gerçekliği vermediğini, kendisindeki gerçekliği bilmenin mümkün olmadığını, edindikleri bilgilerin bir açıdan ilişkilere bağlı olduğunu, bilginin doğru olma ölçüsünün toplumlar ve kişiler bakımından değişken olduğunu ileri süren bir düşünce tutumudur. Einstein’in ortaya attığı teori ile üçüncü boyuta dördüncü boyut eklenmiş ve o dönemdeki sanatçılar bu teoriden etkilenerek dördüncü boyutu çalışmalarına yansıtmaya
çalışmıştır. Bu çalışmanın amacı felsefede, bilimde ve sanatta ön plana çıkan görelilik kavramının mimarlık üzerindeki yansımalarını incelemektir.

Zamanın değişmesi ve bilgiye ulaşmanın hızla artması ile görelilik kavramı da evrildi. Çağdaş dönemde kavramlar farklılaşarak evrildi ve dönüştü. Bu çalışmanın amacı dönüşen kavramlar üzerinden görelilik ile bağlantılı kavramlar aracılığı ile güncel mimarlık üzerindeki örneklere bakmaktır. Görelilikle ilgili olduğunu düşünülen fark-tekrar, kıvrım, köksap, çokluk, rastlantısallık, paralaks ve açık kavramları üzerinde durulmuştur. Görelilik kavramı ile yakından ilişkisi olduğu düşünülen Steven Holl’ün tasarımları üzerinde durulacaktır.

Steven Holl hem kuramsal anlamda ciddi çalışmalar yapan hem de kılgısal anlamda bunları yansıtan bir mimar olduğu için özellikle üzerinde yoğunlaşılmıştır. Kuramsal anlamda sürekli olarak çalışmalar yapan Steven Holl, her geçen zamanda değişen ve dönüşen kavramları tekrar tekrar ele alır ve tasarım sürecinin nasıl değiştiğini gösterir. Steven Holl tasarımlarının fikir aşamasında bir konsept belirler ve onun üzerinden tasarım yapar. Dolayısıyla kuramsal anlamda yaptığı çalışmaları tasarımlarına yansıtır. Tasarımlarında göreliliğe gönderme yapan çoklu okumalara, paralaks kaymalara rastlarız.  
KEYWORDS Görelilik, Steven Holl
REFERENCES

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology