Open Access
Deneyimsel Pazarlama Işığında Müze Tasarımı: Legion Of Honor ve Mısır Müzesi Örnek İncelemeleri
Ayşegül Durukan1*, Belma Altın2
1Düzce University, Düzce, Turkey
2Yıldız Technical University, İstanbul, Turkey
* Corresponding author: aysegul.durukan@gmail.com

Presented at the 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS2018-Winter), Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

SETSCI Conference Proceedings, 2018, 3, Page (s): 572-581 , https://doi.org/

Published Date: 31 December 2018    | 586     13

Abstract

Müzeler kültürel veya tarihi değeri bulunan eserlerin yanı sıra bilim ve sanat eserlerinin de toparlanıp, korunduğu ve
sergilendiği yapılardır. Müzelerin varoluş amaçları arasında topluma zevk, bilgi, bilinç aşılamak, farkındalık yaratmak,
duyarlılık sağlamak sayılabilir ancak toplumun bilgi seviyesini yükseltmek ve bu bağlamda “eğitme” amacı gütmek müzelerin
en kutsal varoluş sebeplerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumlardaki bilimsel ve kültürel devamı ve farkındalığı
sağlayabilmek için müzeler sergiledikleri eserleri, bir bütün olarak çeşitli araçlar kullanımı ile sergilemektedirler. Bu anlamda
eserlerin sergilendiği alanlar en az eserlerin kendisi kadar önem taşımaktadır. Müzelerin eğitim amacı kapsamında bilginin
kişilere temalı olarak iletilmesi bilginin daha doğru anlaşılmasında özümsenmesinde ve daha fazla süre akılda kalmasında çok
önemli bir yer tutmaktadır. Bilginin tutarlı ve akıcı olmasının yanı sıra bu bilgiyi veren sanat, kültür veya bilimsel içerikli
eserlerin/nesnelerin belirli bir mantık içerisinde yerleştirilerek sergilenmesi gerekmektedir. Bahse konu, bu mantık içerisinde
sergilenen eserlerin bulundukları döneme veya anlattıkları eyleme ait bilgilerin ise mutlaka akıcı ve tarihsel veya eylemsel
bazda birbirini takip eder şekilde verilmesi öncelik taşımaktadır. Ancak eserler bu doğrultuda sergilendiğinde bile kalıcı bir
etki uyandırması sınırlı kalabilmekte ve gezilen müzeler ve görülen eserler bir süre sonra unutulabilmektedir. Bu noktada
deneyimsel pazarlamadan faydalanmak müzeler için bir fırsat haline gelmektedir. Müzelerin sergi alanlarını anlattıkları konu,
vermek istedikleri mesajlar ile ilgili deneyimsel alanlarla tasarlamak ve buraları sergi alanları dahilinde yapılandırmak son
derece önem kazanmaktadır. Bu şekilde yapılandırılmış müzeler deneyimsel müzelere dönüşerek ziyaretçilere akılda kalan
deneyimler yaşatabilmektedir. Üstelik bu interdisipliner yaklaşımın yerleşmesi ile bilim ve sanat dalında ilerlemeler
kaydedilmektedir. Bu çerçeve dahilinde San Francisco’da bulunan Legion of Honor Müzesi, San Francisco. Geçmişin
Geleceği: Mumyalar ve Tıp Sergisi ve Kahire’de bulunan Mısır Müzesi, Mumya Odası Sergi Alanı karşılaştırılarak
incelenmiştir.  

Keywords - Müze, Deneyim, Deneyimsel Pazarlama, Sergi, Deneyimsel Müze

References

[1] https://www.etimolojiturkce.com/kelime/m%C3%BCze, Ekim, 2018.
[2] http://icomturkey.org/tr/icoma-göre-müzenin-tanımı, Eylül, 2018.
[3] D. Balık, “Çağdaş Sanat Müzelerinde “Yeni” Mekan Deneyimi”, Yüksek Lisans tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İTÜ, Ocak, 2009.
[4] D. Balık, “Çağdaş Sanat Müzelerinde “Yeni” Mekan Deneyimi”, Yüksek Lisans tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İTÜ, Ocak, 2009.
[5] S. Allen, “Designs for learning: Studying science museum exhibits that do more than entertain”, Science education, sayı 88, s: 17-33, 2004.
[6] B. Okan, "Günümüzde Müzecilik Anlayışı." Anadolu Üniversitesi Sanat & Tasarım Dergisi , sayı 5.9, s: 187-198, 2015.
[7] M. Simmonsson, “Displaying Spaces: Spatial Design, Experience, and Authenticity in Museums”, Doktora tezi, Department of Culture and Media Studies, Umeå Universitet, Umeå, 2014. ISBN: 978-91-7601-141-6.
[8] Ö. Kandemir, ve Ö. Uçar, Değişen müze kavramı ve çağdaş müze mekanlarının oluşturulmasına yönelik tasarım girdileri. Anadolu Universitesi Sanat & Tasarım Dergisi-Anadolu University Journal Of Art & Design. 1;5(2): s. 17-46, Ara. 2015.
[9] A. S. Foss, “Museum space is a part of the display” ScienceNordic (http://sciencenordic.com),http://sciencenordic.com/museum-spacepart-display, Ara. 2014.
[10] J.H. Falk ve L.D. Dierking, Learning from museums. United States of America: Rowman & Littlefield, 2018.
[11] Z. D. Doering, “Strangers, guests, or clients? Visitor experiences in museums,” Curator: The Museum Journal, sayı. 42.2, s. 74-87, 1999.
[12] S. Macdonald, “Interconnecting: museum visiting and exhibition design,” CoDesign., 3.S1, s. 149-162, 2007.
[13] S. Knecht, C. Halmos, and N. Crofts, “Documenting exhibitions – a case study from the Olympic Museum Lausanne,” in CIDOC 2014 Dresden, 2014, s. 1-10.
[14] https://www.blazerexhibits.com/environments/museum-displayexhibit-design/, Eylül, 2018.
[15] P. Kotler, “Atmospherics as a marketing tool,” Journal of retailing, sayı. 49.4, s. 48-64, 1973.
[16] İ. Mucuk, Pazarlama ilkeleri:ve örnek olaylar. Türkiye: Türkmen kitabevi, 2000.
[17] P. Kotler ve K. L. Keller, Pazarlama yönetimi, Türkiye: Beta Yayınları, 2018.
[18] E. Koç, Tüketici davranışı ve pazarlama stratejileri: global ve yerel yaklaşım, Türkiye: Seçkin Yayıncılık, 2012.
[19] J. Dewey, Deneyim ve eğitim, Ankara, Türkiye: ODTÜ Yayıncılık, 2011.
[20] J. Piaget, ve B. Inhelder. The origin of the idea of chance in children. Oxford, England: W.W. Norton, 1975.
[21] D. Kolb, Experiential learning: Experience as the source of learning and development, 2nd ed., New Jersey, United States of America: Pearson Education, 2015.
[22] L. Van Boven, ve T. Gilovich, "To do or to have? That is the question". Journal of personality and social psychology, sayı 85.6 s. 1193 -1202, 2003.
[23] T. Kasser, ve R. Ryan, “Further examining the American dream: differential correlates of intrinsic and extrinsic goals”. Personality and Social Psychology Bulletin, sayı 22, s. 280–287. 1996.
[24] A. H. Maslow, “A theory of human motivation”. Psychological Review, sayı 50, s. 370–396, 1943.
[25] A. Pekpostalcı, "Alışveriş mekanları tasarımında deneyimsel pazarlama metodu ve örnekler üzerinde analizi." Doktora tezi, MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, Ocak. 2015.
[26] B.J. Pine, ve J.H. Gilmore, “Welcome to the experience economy”, Harvard Business Review, sayı 76 (4), s. 97-105, 1998.
[27] S. H. Poulsson, ve S. H. Kale, “The experience economy and commercial experiences”. The marketing review, sayı 4(3), s. 267-277. 2004.
[28] A. Eroğlu, “John Dewey’de Deneyim ve Sanat”, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, Türkiye 2011.
[29] J. Dewey, Okul ve Toplum, Ankara, Türkiye: Pegem Akademi, 2012.
[30] J. H. Gilmore ve J. Pine, The experience is the marketing. Amazon.com eDoc: BrownHerron Publishing, 2002.
[31] B. Schmitt, “Experience marketing: concepts, frameworks and consumer insights,” Foundations and Trends in Marketing, sayı 5.2, s. 55-112, 2011.
[32] B. Schmitt, “Experiential marketing” Journal Of Marketing Management, sayı 15(1-3), s. 53-67. 1999.
[33] W. R. Miller, Definition of design. Trimtab, Buckminster Fuller Institute. 2005.
[34] https://edition.cnn.com/travel/article/opinion-why-i-hatemuseums/index.html, Ekim, 2018.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE