Open Access
Güreş Sporuna Yönelik Guttman Tutum Ölçeği Geliştirilmesi
Sait Bardakçı1, Çağdaş Caz2*
1Sivas Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
2Yozgat Bozok University, Yozgat, Turkey
* Corresponding author: cazcagdas@gmail.com

Presented at the 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS2018-Winter), Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

SETSCI Conference Proceedings, 2018, 3, Page (s): 889-892 , https://doi.org/

Published Date: 31 December 2018    | 499     9

Abstract

Bu çalışmanın amacı, geleneksel Türk sporlarından biri olan güreş sporuna yönelik bireylerin tutumlarını ölçmek
amacıyla Guttman tipinde bir tutum ölçeği geliştirilmesidir. Guttman ölçeğinde, Thurstone ve Likert ölçekleri gibi diğer tutum
ölçeklerinde temel sorun haline gelen tek boyutluluk ve üretilebilirlik kavramları üzerinde ayrıntılı olarak durulmuştur.
Dolayısıyla Guttman ölçeğinin diğer tutum ölçeklerinden en belirgin farklılığı, ortaya koyduğu skalogram modeli (birikimli
model) sayesinde belli sorulara verilen cevaplardan yola çıkarak diğer sorulara verilen cevapları tahmin edebilme olanağı
sağlamasıdır. Guttman ölçeğinin taslak formunun 10-12 maddeden, nihai formunun ise 4-6 maddeden oluşması önerilmektedir.
Çalışma kapsamında 10 maddeden oluşan taslak halindeki Güreşe Yönelik Guttman Tutum Ölçeği, 60 kişilik bir örnekleme
uygulanmıştır. Bireylerin ifadelere verdikleri cevaplar “Katılıyorum=1” ve “Katılmıyorum=0” biçiminde iki kategorili olarak
puanlanmıştır. Yapılan madde analizi sonucunda 5 maddenin ayırt edicilik oranının 0,80’in altında olduğu tespit edilmiştir. Bu
maddelerin ölçekten çıkarılmasıyla ölçeğin nihai formu, geçerliğinin bir göstergesi olan ayırt edicilik özelliği yüksek olan 5
maddeden oluşmuştur. Nihai formda yer alan beş maddeden üçü olumlu, ikisi ise olumsuz tutumları yansıtan ifadelerden
oluşmaktadır. Ölçeğin güvenirlik göstergeleri olan üretilebilirlik katsayısı 0,937 olarak, ölçeklenebilirlik katsayısı ise 0,64
olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre nihai formu 5 maddeden oluşan Güreşe Yönelik Guttman Tutum Ölçeği’nin tek
boyutluluğu sağlayan ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna varılmıştır . 

Keywords - Güreş, Tutum, Guttman Ölçeği, Güvenirlik, Geçerlik

References

[1] M. Akkurt, “Kahramanmaraş’ta yapılan geleneksel güreşlerin tarihsel gelişimi ve toplum tarafından algılanış biçimleri”, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, 2008.
[2] C. Atabeyoğlu, Geleneksel Türk Güreşi ve Kırkpınar, İstanbul: TMOK Yayınları: 5, 2000.
[3] G. Bayraktar ve E. Tozoğlu, “Güreş sporuna küreselleşme sürecinin etkileri”. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Citl 1, Sayı 2, s. 71-92, 2015.
[4] O. Güven, Türklerde Spor Kültürü, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basım Evi, 1992.
[5] E. Y. Yiğit, Yenilmeyi Düşünmediler, Ankara: Öztepe Matbaacılık, 2012.
[6] M. Fişne, S. Bardakçı ve Y. Karagöz, “Ata sporumuz güreşe yönelik günümüzdeki toplumsal bakışın değerlendirilmesi”, CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, s. 28-42, 2017.
[7] S. Şahin, (2011b). “Sosyal değişme sürecinde Türkiye’de toplumun güreş sporuna olan ilgi, bilgi ve değer yargılarının belirlenmesi”, EJournal of New World Sciences Academy, Cilt 6, Sayı 3, s. 193-205, 2011.
[8] İ. E. Özgüven, Psikolojik Testler, Ankara: PDREM Yayınları, 1994.
[9] E. Tavşancıl, Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2002.
[10] H. Şencan, Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2005.
[11] L. Guttman, “A Basis for Scaling Qualitative Data”, Readings in Attitude Theory and Measurement, Ed. Martin Fishbein, New York:John Wiley and Sons, 1967.
[12] L. W. Anderson, “Guttman Scales”, Educational Research, Methodology and Measurement. An International Handbook, Ed. J. P. Keeves, New York: Pergoman Press, 1988.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE