Open Access
Bağlarda Yabancı Otlar ve Dağılımlarının Ekolojik Faktörlerle İlişkilendirilmesi
Neval Topcu Altıncı1*, Rüstem Cangi2
1Tokat Gaizosmanpaşa Universiy, Tokat, Turkey
2Tokat Gaizosmanpaşa Universiy, Tokat, Turkey
* Corresponding author: neval.topcu@gop.edu.tr

Presented at the 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS2018-Winter), Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

SETSCI Conference Proceedings, 2018, 3, Page (s): 1092-1102 , https://doi.org/

Published Date: 31 December 2018    | 531     12

Abstract

Bağcılık, Tokat ilinde bitkisel üretim bakımından önemli bir yerdedir. Fakat üzüm üretimi sırasında karşılaşılan
sorunlardan biri olan yabancı otlar büyük problem oluşturmaktadır. Bu çalışma ile; Tokat ili bağlarında sorun oluşturan
yabancı ot türlerinin yaygınlık ve yoğunluklarının saptanması, yabancı otların dağılımı üzerine etki eden önemli ekolojik
parametrelerin belirlenmesi ve bölgede yabancı otlarla mücadelede karşılaşılan sorunları ortaya konularak alternatif
çözümlerin geliştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmiştir. Tokat bölgesi bağlarında, 3 monocotil, 25 dicotil olmak üzere 25
familyaya ait 59 cins ve 67 yabancı ot türü saptanmıştır. İlkbaharda yapılan sürveylerde 40 yabancı ot türü, sonbaharda ise 40
yabancı ot türü saptanmıştır. Tokat genelinde ilkbahar sürveylerinde Senecio vernalis Wald. and Kit.,Thlapsi arvense L.,
Stellaria media L. Vill. ve Lamium amplexicaule L. en sık rastlanan ve yoğunluk oluşturan türler olarak görülmüş,
Convolvulus arvensis L. ve Tribulus terrestris L.’in sonbahar sürveylerinde oranlarının en yüksek olduğu belirlenmiştir.
Örnekleme yapılan bağ topraklarında O.M. (Organik madde), Na, K içerikleri açısından büyük bir varyasyona sahip
olm1alarına rağmen, bitkilerin dağılımına etki edecek düzeyde farklılık göstermemişlerdir. Ancak P ve CaCO3 yabancı ot
florasını etkileyecek düzeyde farklılık gösterdiği saptanmıştır.  

Keywords - Bağ, Yabancı Ot, Toprak tipleri, Multıvariant Analiz

References

[1] Y.S. Ağaoğlu, A. Yazgan, ve Kara, K., Tokat yöresinde yaprak salamuracılığına yönelik asma yetiştiriciliği bir araştırma. Türkiye II. Bağcılık. Sempozyumu, 31 Mayıs- 3 Haziran 1988, Bursa, s. 315-326. 1988.
[2] İ. Uzun, Bağcılık El Kitabı. Hasad Yayıncılık. 100s. 2004.
[3] S. Özcan, K.. Aslan, N. Çoban, H. Önen, Effects of Different Training Systems on the Weed Growth in the Cultivation of Grapes. International Mesopotamia Agriculture Congress, 22-25 September 2014, Diyarbakır - Turkey, p:45. 2014
[4] O. Yeğen Yabancı Otlar ve Mücadelesi. Akdeniz Üniversitesi Basımevi, Yayın No:52, Antalya. 1993.
[5] Z. Özer, İ. Kadıoğlu, H. Önen, ve N. Tursun, Herboloji (Yabancı Ot Bilimi). Gaziosmanpaşa Üniv. Ziraat Fak. Yay. No:20 Kitaplar Serisi, No:10, Tokat. 2001.
[6] H.H. Cramer, Pflanzenschutz and wertente. Pflanzenschutz Nachrichten Bayer. Ausders Abteilung Beratung-Pflanzeshutz der Farbanfabriken Bayer, A.G. Leverkusen. 1967.
[7] M.E. Byrne, ve G.S. Howell,. Initial response of Baco noir grapevine to pruning severity, sucker removal, and weed control. Am. J. Enol. Vitic. 29:192–198. 1978
[8] B. Eşitmez, Kayseri İli Elma Bahçelerinde Görülen Yabancı Ot Türlerinin Belirlenmesi. Erciyes Ünv. Fen Bil. Ens. Yüksek Lisans tezi, 74 s.. 2014
[9] B.P. Bordelon, ve S.C. Weller, Preplant cover crops affect weed and vine growth in first-year vineyards. HortScience, 32(6), 1040-1043. 1997
[10] H. Önen, ve Z. Özer, Tarla İçerisinde Yabancı Otların Dağılımları Arasındaki Farklılıkların Haritalanarak Belirlenmesi. Türkiye Herboloji Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 74-83, Adana. 2002
[11] D. Öğüt, ve Ö. Boz, Determination of the weed species frequence and density in nursery growing areas in Aydın Province. Türkiye Herboloji Dergisi, 10(2), 9-17. 2007.
[12] L. Arıkan, Y.E. Kitiş, H. Uludağ Zengin, Antalya İli Turunçgil Bahçelerinde Görülen Yabancı Otların Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi.türkiye Herboloji dergisi, 18(2):12- 22, 2015.
[13] T. Üstünel, The Research Weed Specıes, Densıty And Frequency In Park And Garden Of Adana Metropolıtan Munıcıpalıty And Dıstrıct. In: International Engineering, Science and Education Conference (INESEC) Science Proceeding Book. p. 721, 2016.
[14] M.G. Sultanova, Composition and dynamics of weed flora in vineyard of the Kirovabad. Kazakzone. Uchen. Zap. Azerb.Agronym Series. 6 (2): 1311967.
[15] G. Ubrızsy, Investigation the Weed Vegetation of Vineyard in Hungary. Acta Botanica, 13 (3/4):325-354,1967.
[16] B.T. Daris, Selective Activity Aganist Weed of Herbicide Used in Vineyards. Weed Science 18 (5):359. 1968.
[17] G. Barralis, ve H. Drouhard, Contribution aWeed Describe in Vineyards in Bourgogne in France. Proceeding Compte Rendu La 5 Conference pp. 63- 883. 1969.
[18] B. Konstantinovıc, M. Blagojevıc, B. Konstantınovıc, N. Samardzıc, ve B. Pejıc, Vertical Distribution of Weed Seed Banks in Extensıve and Intensive Methods of Grapevıne Cultıvatıon, Bulgarian Journal Of Agricultural Science, 20 (No 4) 2014, 860-867,2014.
[19] M. Rostami, ve A.R. Ahmadi, Analysis of Weed Flora in Traditional Vineyards of Malyer, Tropentag, September 17-19, Prague, Czech Rep.
Http://Www.Tropentag.De/2014/Proceedings/Node32.Html2014.
[20] F. Dastgheib, ve C., Frampton, Weed Management Practices in Apple Orchards and Vineyards in the South Island of New Zealand, New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 28:1, 53-58, DOI: 10.1080/01140671.2000.9514122, 2000
[21] E. Uluğ, Manisa ve Civarındaki Bağlarda Görülen Yabancı Otlar. Fenolojileri. Yayılış Alanları ve Mücadele İmkanları.Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü,1989.
[22] K. Kaçan, ve B.O.Z. Özhan, Ege Bölgesi Geleneksel ve Organik Bağ Alanlarında Yabancı Ot Tür Yoğunluk Rastlanma Sıklıklarının Belirlenmesi ve Karşılaştırılması. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 52(2). 2015.
[23] İ. Korkutal, E. Bahar, H.A. Erkan, Edirne İli Uzunköprü İlçesi Yeniköy Beldesi Bağcılık Yapısının İncelenmesi. Trakya Univ J. Sci, 10(2), 179-187. 2009.
[24] F.N. Uygur, Herboloji Araştırma Yöntemleri. Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Yardımcı Ders Notu, ADANA. 1991,
[25] H., Önen, Tokat Kazova’da Yetiştirilen Şekerpancarında Sorun Olan Yabancı Otlar ile Uygulanan Farklı Savaş Yöntemlerinin Verime Olan Etkileri Üzerine Araştırmalar. Gaziosmanpaşa Ünv. Fen Bil. Ens. Yük. Lis. tezi, 72 s., Tokat 1995.
[26] G. J. Bouyoucos, ve A. Recalibration of the Hidrometer Metot for Making, Mechanical Analysis of Soil. Agronomy Jour. 43: 434-438. 1951.
[27] Anonim, Diagnosis and Improvement of Saline and Alkaline Soils (Ed. L.A.Richards). U.S. Salinity Laboratory staff. USDA Agriculture Handbook No:60,U.S. Gov. Printing Office, Washington, 160p. 1954.
[28] D.W. Nelson, L.E. Sommers, Methods of Soil Analysis, Part 2. Chemical and Microbiological Properties, Page, A.L., Miller, ve R.H. Keeney, D.R. (Ed) 2nd Ed. SSS of Am. Inc. Pub., Madison, Wisconsin. 1982
[29] B. Kacar, Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri III. Toprak Analizleri. Ankara Üni. Zir. Fak. Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı Yayınları No.3, ANKARA. 1994.
[30] P.A. Helmke, ve D.L. Sparks, Lithium, Sodium, Potassium, Rubidium, and Calcium, in Sparks, D.L., (Eds). Methods of Soil Analysis, Part 3, Chemical Methods, SSSA Book Series Number 5, SSSA., Madison,WI, P:551–574. 1996.
[31] S.R. Olsen, C.V. Cole, F.S., Watanable, ve I.A. Dean, Estimation of Available Phosphorus Soils by Extraction with Sodium Bicarbonate. USDA, Circ., 939, Washington, D.C. 1954. [32] A.S. Craft, ve W.W. Robins, A Textbook and Manual Weed Control. Mc Graw-Hill Book Company, Inc. Newyork, XI . p. 660. 1962.
[33] F. Yirefu, ve T. Tana, Weed Flora in Arable Fields of Eastern Ethiopia with Emphasis on The Occurrence of Parhenium hysterophorus. Departman of Plant Science, Alemaya University, PO Box 138, Dire Dawa, Ethiopia. 2007.
[34] A. Düzenli, N. Türkmen, F.N. Uygur, S. Uygur, Ö. Boz, Akdeniz Bölgesi Önemli Yabancı Otlar ve Botaniksel Özellikleri. Türkiye 1. Herboloji Kongresi, 3-5 Şubat 1993, Adana.
[35] M.R.T. Dale, A.G. Thomas, E.A. John, Environmental Factors Including Management Practices as Correlates of Weed Community Composition in Spring Seeded Crops. Canadian Journal of Botany 70,1931,1931-1939. 1992.
[36] T.N. Anderson, ve P. Milberg, Weed Flora and The Relative İmportance of Site, Crop Rotation and Nitrogen. Weed Science 46, 30-38. 1998
[37] L.P. Wilding, ve L.R. Dress, Spatial variability and pedology, pp. 83-116. In Wilding, L.P., Smeck, N., Hall, G.F. (eds.). Pedogenesis and Soil Taxonomy Wageningen.Netherlands. 1983.
[38] D.B. Booth, S.D. Murphy, ve A.J. Swanton, Weed Ecology in Natural and Agricultural Systems. CABI Publishing USA, S111-130. 2003.
[39] K.. Schipstra, Weeds as İndicators of Nutritional Disease. Tjdschr. Piziekt. 63:15-18 in Hoveland. C.S. Buchanan, G.A., Harris, M.C., 1976. Response of Weeds to Soil Phosphorus And Potassium. Weed Science, 24:194-201. 1957.
[40] L. Pulschen, Compositon, Synecology and Sociological Structure of the Agrestal Flora in Shewa Province, Ethiopya, Angew, 1990. Botanik 64; 445- 456. 1990.
[41] M. Akdeniz, Turunçgillerde Yabancı Otlar ve Dağılımlarının Ekolojik Faktörlerle İlişkilendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, 78s., Tokat. 2011.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE