Open Access
Okuma Yazmayı Öğrenme Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Etkisi
Kayhan Bozgün1, Şafak Uluçınar Sağır2*
1Amasya University, Amasya, Turkey
2Amasya University, Amasya, Turkey
* Corresponding author: safakulucinar@hotmail.com

Presented at the 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS2018-Winter), Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

SETSCI Conference Proceedings, 2018, 3, Page (s): 1110-1115 , https://doi.org/

Published Date: 31 December 2018    | 390     8

Abstract

Bu araştırmanın amacı okul öncesi eğitimin, ilkokul birinci sınıftaki okuma yazmayı öğrenme sürecinde etkisini sınıf
öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri ve velilerin bakış açılarına göre tespit etmektir. Araştırmada nitel araştırma
yöntemlerinden olan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışma grubu, 2016-2017 öğretim yılında Ege Bölgesi'nde bir ilde
iki okulda görev yapan 10 birinci sınıf öğretmeni, 10 okul öncesi öğretmeni ve bu okullarda birinci sınıfta çocuğu öğrenim
gören 10 veliden oluşmaktadır. Veriler görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmaya katılan bireylere yarı yapılandırılmış
görüşme formu uygulanmış, elde edilen veriler nitel araştırma teknikleri ile analiz edilmiştir. Araştırmada ilk okuma yazma
öğretimi sürecinde okul öncesi eğitim almayan öğrencilerin daha fazla zorlukla karşılaştıkları bulunmuştur. Okul öncesi eğitim
alan öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor beceriler açısından hazır bulunuşluklarının daha yüksek olduğu sonucuna
varılmıştır. Çizgi çalışmaları, örüntü kurma, dinleme ve ses çalışmalarını okul öncesi eğitimde alan öğrenciler okuma yazma
sürecine daha hızlı adapte olmaktadırlar. Okul öncesi öğretmenleri kurumlarında şehir ve kırsaldaki fırsat eşitsizliğinin
giderilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Okul öncesi eğitim almayan çocukların velileri en fazla harflerin yazımında, hece
oluşturma ve harf tanımada zorlandıklarını belirtmişlerdir. Elde edilen bulgulardan hareketle, okul öncesi eğitiminin ilk okuma
yazmaya geçişte ve ilkokula hazırlıktaki önemi konusunda aileleri bilinçlendirmeye yönelik çalışmaların arttırılması ve okul
öncesi eğitiminin daha etkili hale getirilmesi önerilmektedir.  

Keywords - Okul öncesi eğitim, Okuma-Yazma, Öğretmen, Veli

References

[1] AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı). (1999). 7 ÇOK GEÇ! Erken Çocukluk Eğitiminin Önemi Üzerine Düşünceler ve Öneriler (AÇEV, Çev.).İstanbul: Anne Çocuk Eğitim Vakfı. http://www.acev.org/kaynaklarimiz/arastirmalarimiz-ve-yayinlarimiz adresinden 08.02.2017 tarihinde erişildi.
[2] Akyol, H. ve Temur, T. (2008). Ses temelli cümle yöntemi ve cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin okuma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 80-95.
[3] Ayhan, Ş. (1998). İlkokul öğretmenlerinin okul öncesi eğitimi ile ilgili düşünceleri ve okul öncesi eğitimden beklentileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
[4] Başal, H. A. (1992). Okulöncesi eğitimin bazı değişkenler bakımından etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
[5] Bekman, S., Aksu-Koç, A. ve Erguvanlı-Taylan, E. (2002). Türkiye’de okul öncesi eğitimi: hizmete duyulan ihtiyaçların saptanması ve çocuğun dil yetisi düzeyinin değerlendirilmesi araştırma raporu. AÇEV (Anne-Çocuk Eğitim Vakfı). http://www.acev.org/kaynaklarimiz/arastirmalarimiz-ve-yayinlarimiz adresinden 08.02.2017 tarihinde erişildi.
[6] Çelenk, S. (2007). İlkokuma-yazma programı ve öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
[7] Çelenk, S. (2008). İlköğretim okulları birinci sınıf öğrencilerinin ilkokuma ve yazma öğretimine hazırlık düzeyleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 83-90.
[8] Erkan, S. ve Kırca, A. (2010). Okul öncesi eğitiminin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazırbulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38: 94-106.
[9] Güneş, F. (1997). Okuma-yazma öğretimi ve beyin teknolojisi. Ankara: Ocak Yayınları.
[10] MEB. (2006). Okul öncesi eğitim programı (36-72 aylık çocuklar için). (ed. T. Gürkan ve G. Haktanır). Ankara.
[11] Oral, I., Yaşar, D. ve Tüzün, I. (2016). Her çocuğa eşit fırsat: Türkiye’de erken çocukluk eğitiminin durumu ve öneriler. http://www.acev.org/kaynaklarimiz/arastirmalarimiz-ve-yayinlarimiz adresinden 08.02.2017 tarihinde erişildi.
[12] Özden, M. Y. ve Durdu, L. (2016). Eğitimde üretim tabanlı çalışmalar için nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
[13] Polat, Ö. (2011). Okul öncesinde ilköğretime hazırlık. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
[14] Şenol, M. (1999). Okuma-yazma öğretiminin tasviri bibliyografyası. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
[15] Yangın, B. (2007). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki altı yaş çocuklarının yazmayı öğrenmeye hazırbulunuşluk durumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 294-305.
[16] Yapıcı, M. ve Ulu, F. B. (2010). İlköğretim 1. sınıf öğretmenlerinin okul öncesi öğretmenlerinden beklentileri. Kuramsal Eğitimbilim, 3(1), 43-55.
[17] Yazar, A. (2013). Okulöncesi eğitim programının ilkokula hazırlık açısından etkililiğinin incelenmesi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
[18] Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE