Open Access
KOSGEB Girişimcilik Destek Programları ve Cinsiyetin Girişimcilik Üzerine Etkisi (KOSGEB Entrepreneurship Support Programs and the Effect of Gender on Entrepreneurship)
İsmail Tuna1*
1Tokat Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey
* Corresponding author: ismail.tuna@gop.edu.tr

Presented at the 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS2018-Winter), Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

SETSCI Conference Proceedings, 2018, 3, Page (s): 1217-1222 , https://doi.org/

Published Date: 31 December 2018    | 517     10

Abstract

KOSGEB Girişimcilik Destek Programları ile başarılı işletmelerin kurulması, girişimciliğin desteklenmesi ve
girişimciliğin yaygınlaştırılmasını amaçlamıştır. Bu çalışmanın amacı, TR83 bölgesinde yer alan Tokat ilinde, KOSGEB
destek programlarından Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ve Yeni Girişimci Desteğinin yeni girişimcilerin ortaya çıkmasında
finansal sorunlar ve cinsiyet bağlamında etkilerini ölçerek ortaya koymaktır. 2012-2017 yılları arasındaki verilerin kullanıldığı
bu çalışmada, finansal sorunların çözümüne katkısı bakımından İGD-İşletme Giderleri Desteği, İKD-İşletme Kuruluş Desteği,
KDMD- Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği, SYD-Sabit Yatırım Desteği ile girişimciliğin
yaygınlaştırılması bakımından kurs sayısı ve nüfus bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Desteklenen firma sayısı cinsiyete
bağlı olarak ayrıştırılarak bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Elde edilen veriler 0-1 aralığında normalize edilerek,
sınıflandırma, tahminleme, optimizasyon, örüntü eşleştirme, zaman serileri analizleri, örüntü tanıma, vb. analizlerde sıkça
kullanılan Yapay Sinir Ağı’nda (YSA) 4 katmanlı 3 adet sinir ağı yapısı kurularak Hassasiyet Analizi Yöntemine analizi tabii
tutulmuşlardır.
Analiz sonuçlarına göre, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verilen kurs sayısının kadın girişimciler üstünde etkisinin daha
yüksek olduğu, bir başka deyişle kadın girişimci sayısının artırılmasında diğer KOSGEB desteklerinden daha etkili olduğu
söylenebilir. Erkek girişimcilerin arttırılmasında ise nüfus, işletme giderleri desteği, işletme kuruluş desteği ve kuruluş dönemi
makine, teçhizat ve ofis donanımı desteğinin daha etkili olduğu söylenebilir. Erkeklerin varolan kültür bakımından sürekli iş
hayatının içinde olması ve aileyi geçindirme rolü verilmesi nedeni ile girişimcilik eğitimi desteği olmadan da yeni girişimde
bulunabileceği ancak verilen ekonomik desteklere daha duyarlı olduğu sonucuna varılabilir.  

Keywords - Girişimci, Girişimci Cinsiyeti, Finansal Sorunlar, KOSGEB destekleri.

References

Aslan, I. ve Guneş, I. (2017). “The role of woman entrepreneurs on economic development: the case of Bingol and Diyarbakir”, PressAcademia Procedia (PAP), 3, p.314-322.
Erkol Bayram G. (2018). Kadın Girişimciler ve Turizm: Mevcut Durum ve Sorunlar Üzerine Sinop İlinde Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, (Journal of Business Research), 10 (2), 56-88.
Güner, H , Korkmaz, A . (2017). Kosgeb Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi-Girişimcilik İlişkisi: Eğitim Alıp İş Kurmayanlar Üzerine Bir Araştırma. İş ve Hayat, 2 (4),
155-182. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/isvehayat/issue/29036/310475
Güngör, C. ve A. Berk, (2006). Money supply and inflation relationship in the Turkish economy.. J. Applied Sci., 6:2083-2087. https://scialert.net/abstract/?doi=jas.2006.2083.2087
Gürol, Yonca; Nuray Atsan, (2006 ), “Entrepreneurial Characteristics Amongst University Students Some İnsights For Entrepreneurship Education And Training İn Turkey”, Education & Training, Vol. 48 No. 1, pp. 25-38, Emerald Group Publishing Limited
Maden Işık S. ve Dulupçu, M.A. (2014). Kobi’leri Desteklemek Firmaların Performansını Ne Kadar Etkiler? Göller Bölgesinde Kosgeb Genel Destek Programından
Yararlanan Firmalar Üzerine Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19 (2), 179-195. Retrieved from
http://dergipark.gov.tr/sduiibfd/issue/20815/222689 Kalashami M. K., Shabanzadeh M., Pakravan M. R. And Alipour H.R. (2014). Examining the gold coin market of
Iran in the rational expectations framework using the artificial neural network, Küçük, Orhan (2005), Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, Ankara, Seçkin Yayıncılık
Sajjad,A.S., Samaneh, T., Shabanzadeh M. And Amın K.P. (2015).Identıfyıng And Sensıtıvıty Analysıs The Effectıve Factors On Maın Formıng Groups Of Iran’s
Inflatıon: The Artıfıcıal Neural Network Approach, Journal Of Management System (Fınancıal Economıcs And Development) 2015 , Volume 9 , Number 31; Page(S) 41 To 56.
Tekin, M. (Tarihsiz). Girişimcilik ve küçük işletme yöneticiliği. (6. Baskı), Konya: Güney Ofset.
Özdemir, Süleyman, H. Yunus Ersöz, H. İbrahim Sarıoğlu (2006), İşsizlik Sorununun Çözümünde KOBİ’lerin Desteklenmesi,İstanbul, İTO Yay.
Robbins, S.P., Coulter, M. (2002), Management. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall International. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=
gts&guid=TDK.GTS.5bf1c10c65da89.60765381 BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE