Open Access
AİLELERİN MAHREMİYET EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Hatice Özaslan1*, Gülümser Gültekin Akduman2
1Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
2Gazi University, Ankara, Turkey
* Corresponding author: haticedizmanozaslan@yahoo.com

Presented at the 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS2018-Winter), Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

SETSCI Conference Proceedings, 2018, 3, Page (s): 1363-1369 , https://doi.org/

Published Date: 31 December 2018    | 471     13

Abstract

Gelişim ve öğrenmenin hızlı olduğu, kişilik gelişiminin temellerinin atıldığı, temel beceri ve alışkanlıkların kazanıldığı
okul öncesi dönemde çocuğa mahremiyet eğitiminin verilmesi önemlidir. Sağlıklı cinsel kimlik gelişiminde odak noktasını
oluşturan mahremiyet eğitimi, çocuğun mutlu ve huzurlu yetişmesini sağlar. Ayrıca bu eğitim, çocuğu cinsel istismardan
koruyacak en gerekli temel eğitimlerden biridir. Aile çocuğun doğumuyla birlikte ilk karşılaştığı ve onu bedensel, sosyal, bilişsel
ve ruhsal olarak şekillendiren sosyal bir birim olması nedeniyle mahremiyet eğitiminde özel bir öneme sahiptir. Bu nedenle
çalışmada ailelerin mahremiyet eğitimine ilişkin görüşlerinin, karşılaştıkları sorunların ve çözüm önerilerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Bu kapsamda 3-6 yaş çocuğu olan 25 anne çalışma grubuna dahil edilmiştir. Nitel olarak tasarlanan araştırmada,
verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Ebeveynlerle bireysel olarak yapılan görüşmelerde,
daha önceden hazırlanan açık uçlu sorular sorulmuştur. Nitel verilerin analizinde, içerik analizi yöntemi tercih edilmiş ve veriler
temalar halinde düzenlenerek yorumlanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular literatür eşliğinde tartışılmış ve sonuçta
mahremiyet eğitimine ilişkin farkındalık yaratılmasının zorunluluk olduğu ve bu doğrultuda eğitimlerin düzenlenmesinin
gerekliliği ortaya çıkmıştır.  

Keywords - Mahremiyet, eğitim, mahremiyet eğitimi, aile, okul öncesi dönem

References

[1] Şahin, F. T. (2003). Çocuğun Gelişimi ve Eğitiminde Babanın Rolü. Müzeyyen Sevinç (Ed.) Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar içinde(s.459-464). İstanbul: Morpa Kültür
[2] Jago, R., Davison, K. K., Brockman, R., Page, S. A., Thompson, L. J. & Fox, R. K. (2011). Parenting Styles, Parenting Practices, and Physical Activity in 10-to 11- Year Olds. Preventive Medicine, (52), 44-47
[3] Zeybekoğlu Dündar, Ö. (2012). Değişen ve Değiş(e)meyen Yönleriyle Aile: Yapısı, Türleri, İşlevleri. Nurşen Adak (Ed.), Değişen Toplumda Değişen Aile Sosyolojik Tartışmalar (39-64). Ankara: Siyasal Kitabevi
[4] Köksal Akyol, A. (2015). Okul Öncesi Eğitimin Amaçları ve İlkeleri. Aysel Köksal Akyol (Ed.). Okul Öncesi Eğitim Programları. Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim-7 içinde. (s.169-176). Ankara: Hedef.
[5] Güneş, A. (2017). Cinsel İstismar Olgusu ve Mahremiyet Eğitimi. İnsan & Toplum 7(2), 45-70. https://insanvetoplum.org Erişim tarihi: 03.08.2018
[6] Çetin, E. (2015). Sosyal Paylaşım Ağlarında Fotoğraf, Yer/Mekan Bildirim Paylaşımları ve Mahremiyet: Facebook Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,8(41), 779-788.
[7] Budak, H. (2018). Sosyal Medya İletişiminde Mahremiyetin Serüveni. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Journal of the Human and Social Science Researches, 7(1), 146-170.
[8] Güneş, A. (2015). Nezaket ve Zerafet için Mahremiyet Eğitimi. İstanbul: Timaş.
[9] Akcan, E. Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi. Toplumsal Duyarlılık Merkezi Bülteni. https://www.researchgate.net Erişim tarihi: 10.11.2018
[10] Çakır, S. (2015). 4-6 Yaş Aralığındaki Çocuklara Mahremiyet Eğitimi Verilmesinde Din Eğitiminin Rolü (Sivas Örneği) . Yüksek lisans tezi. Cumhuriyet Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
[11] Emin Eraslan, E., Ergüt İ.K., Uysal, T. & Bulut, G. (2017). Mahremiyet Eğitimi Çalıştayı Sonuç Raporu. Ercüment Erbay (Ed.) Yayın No: 06 Ankara: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. https://cocukhizmetleri.aile.gov.tr Erişim tarihi: 05.08.2018
[12] Annells, M. (2006). Triangulation of Qualitative Approaches: Hermeneutical Phenomenology and Grounded Theory. Journal of Advanced Nursing, 56 (1), 55-61.
[13] Yıldırım, A.& Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
[14] Diler, R. (2014). Mahremiyet Eğitimi ve Önemi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(1), 69-98.
[15] Pedagoji Derneği. 2013. Çocukta mahremiyet eğitimi. https://pedagojidernegi.com Erişim tarihi: 04.10.2018

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE