Open Access
Katı Atık Düzenli Depolama Sahalarında Depo Gazından Elektrik Üretimi: Kayseri Örneği
Ali Durmuş1*, Abdulkadir Dağlı2
1Erciyes University, Kayseri, Turkey
2Erciyes University, Kayseri, Turkey
* Corresponding author: alidurmus@erciyes.edu.tr

Presented at the 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS2018-Winter), Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

SETSCI Conference Proceedings, 2018, 3, Page (s): 1592-1595 , https://doi.org/

Published Date: 31 December 2018    | 511     16

Abstract

Dünyadaki ve Türkiye’deki teknolojik gelişmelere ve nüfus artışına bağlı olarak elektrik enerji tüketimi artmıştır. Bu
artan enerji talebini karşılayabilmek için dünyadaki fosil tabanlı kaynakların yakın gelecekte tükeneceği ve çevreye verdiği
zararlardan dolayı yeni nesil enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi çok daha önemli hale gelmiştir. Dünya nüfusundaki
hızlı artış aynı zamanda büyük bir çöp problemini ortaya çıkarmıştır. Bu çöplerin düzenli bir şekilde toplanması, ayrıştırılması,
geri dönüşümde kullanılması ve yok edilmesi önemli bir problem haline gelmiştir. Eğer çöpler düzenli bir şekilde toplanmazsa
yaydığı kötü kokularla ve içerisindeki kimyasal maddelerin toprağa ya da suya karışması ile ciddi çevre sorunlarına yol açar.
Günümüzde artan enerji talebi ve çöplerin meydana getirdiği çevresel sorunlar göz önüne alındığında çöpler yok edilirken
elektrik enerjisi üretmesi bu iki sorunun ortadan kaldırılması için en ideal yol olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada katı atık
düzenli depolama sahalarında depo gazından elektrik üretimi konusu incelenmiş olup, Kayseri bölgesinde yer alan kentsel katı
atık düzenli depolama ve enerji üretme tesisine ait bilgiler verilmiştir.  

Keywords - Biyogaz, elektrik üretimi, yenil nesil enerji, katı atık

References

[1] (2018) T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı website. [online]. Available:http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocu
ments%2FSayfalar%2FBiyogaz+%C3%9Cretimi+Ak%C4%B1%C5%9F+%C5%9Eemas%C4%B1.pdf
[2] (2018) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İl düzeyinde Çevresel Göstergeler website. [online]. Available: http://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/il-gostergeleri-i-85803
[3] (2018) T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı website. [online]. Available:http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Biyokutle
[4] (2018) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun website. [online]. Available: http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSayfalar%2fYenilenebilir+Enerji+Kaynaklar%C4%B1n%C4%B1n+Elektrik+Enerjisi+%C3%9Cretimi+Ama%C3%A7l%C4%B1+Kullan%
C4%B1m%C4%B1na+%C4%B0li%C5%9Fkin+Kanun+(Kanun+No-+5346).pdf
[5] S. Yinanç, “Organik Rankine Çevrimi Kullanılarak Biyogaz Tesisi Atık Isısından Elektrik Enerjisi Elde Edilmesi,” M. Eng. Thesis, Erciyes Institute of Science, Kayseri, Turkey, August 2017.
[6] (2018) Türkiye Elektrik Enerjisi İstatistikleri website. [online]. Available: http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=88369

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE