Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4(3) (2019)
ISAS2019-FDAS - 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Fine Arts, Design and Architecture), Ankara, Turkey, Apr 19, 2019

ÇAĞDAŞ SANATTA DEĞİŞİMLERİN MİMARİDE YANSIMASI
Adnan Aksu1*, Tannaz Ghanian 2
1Gazi University  , Ankara, Turkey
2Gazi University  , Ankara, Turkey
* Corresponding author: azaksu@gmail.com
Published Date: 2020-08-19   |   Page (s): 183-187   |    967     21

ABSTRACT Uygarlığın ilk günlerinden beri sanat ve mimarlık sarmal bir ilişki içinde varolmuştur. Bu sarmal ilişki günümüze kadar, teoride ve pratikte, giderek daha yoğun bir şekilde ortak kavramsal çakışımlar üzerinden inşa edilegelmiştir. Hatta, genelde mimarlık sanatsal bir edim olarak ifade edilmektedir. 20. yüzyılın başıyla çeşitlenen üsluplardan, bilimsel ve teknolojik gelişmelerden etkilenerek yeniden şekillenen mimari ve sanat kavramlarının düşünsel, biçimsel, teknik ve yere/bağlama ilişkin yaratı yöntemlerinin birbirine iyice yaklaştığı öne sürülmektedir. Dolayısıyla her ikisi üzerine yapılan irdelemelerde bağlantılı/karşılaştırmalı değerlendirmelerde bulunmak kaçınılmazdır. Günümüzün dünyasında, özellikle sanatta, ortaya çıkan çoğulluğun kavranabilmesi için varolan kavramların yeniden yapılandırılması veya yeni kavramların üretilmesi zorunludur. 21. Yüzyılda küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve dijital teknolojilerin yaygınlaşmasıyla köklü değişimler gösteren çağdaş dünya sanatını ve mimarlığını kavrayabilmek için öncelikle çağdaşlığın ve çağdaş sanat kavramlarının, buna bağlantılı olarak da çağdaş mimarlığı betimleyen çakışım boyutlarının anlaşılabilmesi gerekir. Modern sanat/mimarlık daha çok üslüplar üzerinden tanımlanmışken, çağdaş sanat/mimarlık kavramlar üzerinden kendisini ifade etmektedir. Yeni çağın getirileriyle birlikte sanatın ve mimarinin iç içe geçmiş yapısının irdelenmesi ve çağdaş sanattaki değişimlerin mimaride nasıl yansıdığının kavramlar üzerinden değerlendirilmesi bu araştırmanın ana kurgusunu oluşturmaktadır. Aynı zamanda çağdaş ve modern arasındaki gelişim, dönüşüm, fark ve çakışma noktaları, seçilmiş örnekler üzerinden, ele alınarak çağdaş sanattaki değişimlerin mimaride yansıması incelenmiştir.
KEYWORDS Sanat, Mimarlık, Modern, Çağdaş, Kavram
REFERENCES [1] İzgi, U., ‘Mimarlıkta Süreç Kavramlar ilişkiler’, YEM Yayınlar, İstanbul, 33-37,85, 180-186, 189, 171, 172, 176, 177, 197-201, 216 (1999).

[2] Öğel, S., ‘Çevresel Sanat’, İTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Yayınları, İstanbul, 8-16 (1997).

[3] Stokstad, M., ‘Art story’, Person Education, New Jersy, giriş 13-15, 37, 38 (2005).

[4] Bermudez, J., (1997), “Cyber(Inter)Sections: Looking into the Real Impact of The Virtual in the Architectural Pro-fession”, Proceedings of the Symposium on Architectural Design Education: Intersecting Perspectives, Identities and Approaches. Minneapolis, MN: College of Architec-ture & Landscape Architecture, p. 57-63..

[5] Conrads, U.; 20. Yüzyıl Mimarisinde Program ve Manifestolar, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları, 1991.

[6] Dostoğlu,N.; “Modern sonrası Mimarlık anlayışları “,Mimarlık- 263,Mayıs 1995.

[7] Aslan, A. Esra, Örgütte Kişisel Gelişim. Nobel Yayın Dağıtım, 330, Ankara,2000.

[8] Yapı Dergisi, 295, Haziran Sayısı, 68, 2006.

[9] Çelik, S., Karacabey, Beckett ve Estetik Şok, Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 43- 145, 2007.

[10] http://www.mimdap.org/w/?p=8048, 25 Mart 2008.

[11] Bürger, P., Avangard Kuramı,, çev. Erol Özbek, Ali Artun, İletişim Yayınları, 14-23, İstanbul, 2003.

[12] Uyar, T., Yeni Dediğimizde, XXI Mimarlık Kültürü Dergisi, 1-9, 2000.

[13] http://www.fosterandpartners.com/Projects/1235/Default.aspx,11 Mayıs 2008.

[14] Güzer, C., Abdi, Dönüştürücü Bir Güç Olarak Teknoloji, XXI Dergisi, 2001.

[15] http://www.arkitera.com/h21966-dunyada-gezi-rotamizi-degistirenya-da- degistirecek-22-bina.html, 15 Mayıs 2008.

[16] Güzer, C., Abdi, XXI, Future Systems, Yeni Arayışlar, cilt 4-5, 160-163, 2000.

[17] http://www.arkitera.com/news.php?action=displayNewsItem&ID=107 83,11 Mayıs 2008.

[18] Bürger, P., Avangard Kuramı,, çev. Erol Özbek, Ali Artun, İletişim Yayınları, 14-23, İstanbul, 2003.

[19] Arkon Sanat Müzesi, XXL Dergisi, Eylül-Ekim, 4-5, 2000.

[20] Şevki, A., Parçalanmış Sanat: Sanat Etkinliklerinin Küresel Kapitalizmin Postmodern Kültür Koşullarındaki Genel Durumu Üzerine Bir Deneme, Hece Dergisi, 2008.

[21] http://www.arkitera.com/h21966-dunyada-gezi-rotamizi-degistirenya-da- degistirecek-22-bina.html, 15 Mayıs 2008.

[22] Schumacher, Patrik, 2006, "The Sky-scraper Revitalized: Differentiation, Interface, Navigation," http://www.patrikschumacher.com/skyscrapers.htm. (Mart 2008)

[23] Schumacher, Patrik, 2004, "Responsive Environments - From Drawing to Scripting" http://www.patrikschumacher.com/AADRLDrawingScripting.html.
(Mart 2008)


[24] Marcuse, P., (1999). Walls of Fear, in Ellin, N. (editör) Architecture of Fear, Princeton Architectural Press, New York, 110-114. Hadid, Z. ve Schumacher, P., (2002), Latent Utopias- Experiments within Contemporary Architecture , Steirischerbst, Graz.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology