Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4(3) (2019)
ISAS2019-FDAS - 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Fine Arts, Design and Architecture), Ankara, Turkey, Apr 19, 2019

Geleneksel Kastamonu Evleri’nin Ahşap Yapı Elemanlarında Bozulma
Arzu Çağlar1, Hakan Çağlar2*, Halil Tezel3
1Kastamonu Üniversitesi  , Kastamonu , Türkiye
2Kastamonu Üniversitesi  , Kastamonu , Türkiye
3Kastamonu Üniversitesi  , Kastamonu , Türkiye
* Corresponding author: hcaglar@kastamonu.edu.tr
Published Date: 2020-08-19   |   Page (s): 276-279   |    1014     25

ABSTRACT Kastamonu, Türkiye’nin kuzeyinde Karadeniz’e kıyısı bulunan bir şehridir. Kentin yüzölçümünün yaklaşık %65’ i ormanlarla kaplıdır. Bu coğrafi özellik kentin konutlarına da yansımıştır. Böylelikle ahşap, Geleneksel Kastamonu Evleri’nin inşasında kullanılan önemli bir yapı malzemesi haline gelmiştir. Bu çalışmada; Kastamonu’da bulunan mevcut geleneksel konutların ahşap yapı elemanlarının incelenmesi hedeflenmiştir. Sivil mimari örneği bu yapıların ahşap yapı elemanlarının yerinde incelenerek elemanlarda meydana gelen bozulmalar ve nedenlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Saha araştırması şeklinde yapılan bu çalışma üç aşamalı bir yöntem uygulanarak tamamlanmıştır. İlk aşamada geleneksel Kastamonu evlerinin yapısı incelenmiştir. İkinci aşamada evlerin ahşap yapı elemanları tespit edilmiştir. Üçüncü ve son aşamada ise ahşap yapı elemanlarında meydana gelen bozulmalar ve nedenleri belirlenmiştir. Sonuç olarak ahşap yapı elemanlarının iklimsel, biyolojik, kimyasal, fiziksel ve mekanik etkilerden dolayı bünyelerinde bozulmaların meydana geldiği tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra insan (kullanıcı) kaynaklı bozulmalarında meydana geldiği tespit edilmiştir. Ahşap yapı elemanları fiziksel, kimyasal vb. etmenlerden korunmak için gerekli tedbirler alınmalı, yapı elemanları koruyucu boya veya cilalarla kullanım ömrü uzatılmalıdır. Geleneksel konutların tasarım sürecinde uygun ahşap seçilmelidir. Konutlar uzun süre terk edilmemeli, terk edilmek zorunda kalınması durumunda gerekli tedbirler alınmalıdır.
KEYWORDS Kastamonu, Geleneksel Kastamonu Evleri, ahşap, yapı elemanı, bozulma
REFERENCES [1] E. Kamarlı, “Kastamonu tarihi dokusunda yer alan geleneksel konut yapılarının cephe mimarisi üzerine tipolojik bir araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, pp. 55-62, İzmir, 2008.

[2] A. Çağlar, “Geleneksel Kastamonu Evlerinde kullanılan harman tuğlası özelliklerinin bor atığı katkısı ile iyileştirilmesi üzerine deneysel Araştırma”, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, pp. 98-102, Konya, 2018.

[3] A. Çağlar, H. Çağlar, “Geleneksel konutlarin diş cephelerinde meydana gelen hasarlarin tespiti üzerine bir araştirma; Kastamonu Örneği”, Dicle University, I. International Architecture Symposium, Diyarbakır, pp.1876-1887, 2018.

[4] T. Turgay, P. Buyruk, “Geleneksel Taraklı evleri ve yapılarda bozulma nedenleri”, Journal of Advanced Technology Sciences, vol. 6(2), ss. 35-46.

[5] M.A. Kara, “Ahşap yapı elemanlarının tahribatsız hasar tespit yöntemleriyle incelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, pp. 65-67, İstanbul, 2017.

[6] H. Güler, F.Ş. Sezer, S. Ünlü, “Binalarda yapi fiziği problemleri: Bursa’da bir kamu kurumu örneği”, Uludağ Üniversitesi MühendislikMimarlık Fakültesi Dergisi, vol.15(2), pp. 53-64, 2010.

[7] İBB Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğü (KUDEB) (2009): “Geleneksel Ahşap Yapı Uygulamaları”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi.

[8] O. Bal, “Türkiye'deki geleneksel ahşap yapilarin çevre ve ekoloji kapsaminda değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, pp. 19-22, İstanbul, 2017.

[9] Ö.Y. Karaman, “Geleneksel türk konutunda kullanilan ve kâgir sistemi destekleyen ahşap yapisal elemanlarin önemi ve bozulma nedenleri”, DEÜ Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi vol.12(2) pp. 75-87, 2010.

[10] O. Şimşek, “Yapı Malzemesi II”, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2003.

[11] R. Günay, “Geleneksel Ahşap Yapılar Sorunları ve Çözüm Yolları”, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2002.

[12] Roberts, C. C., http://www.croberts.com/cracksinbuildings.pdf Evaluating cracks in buildings, 2008.

[13] Ertaş, K. “Binalarda buhar difüzyonu olayının irdelenmesi”, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yalıtım Kongresi, Eskişehir-Türkiye, 2001.

[14] Eriç, M. “Yapı Fiziği ve Malzemesi”, Literatür Yayınları, İstanbul, 1994.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology