Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4(3) (2019)
ISAS2019-FDAS - 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Fine Arts, Design and Architecture), Ankara, Turkey, Apr 19, 2019

KENT YAKIN ÇEVRESİNİN REKREASYONEL AÇIDAN İRDELENMESİ; BİLECİK PELİTÖZÜ GÖLETİ ÖRNEĞİ
Hilal Kahveci1*, Özlem Candan Hergül2
1Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi  , Bilecik, Türkiye
2Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi  , Bilecik, Türkiye
* Corresponding author: hilal.kahveci@bilecik.edu.tr
Published Date: 2020-08-19   |   Page (s): 304-307   |    940     20

ABSTRACT İnsanların boş zamanlarını değerlendirebilmek, sürekli yaşadıkları ortamlardan uzaklaşmak, doğa ile temas edebilmek, yenilenmek ve daha yüksek motivasyonla günlük yaşamlarına devam edebilmek amacıyla gerçekleştirdikleri rekreasyonel etkinlikler her geçen gün daha büyük önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda özellikle su kıyıları doğal, kültürel, ekonomik ve estetik birçok rekreatif olanaklar sunmaktadır. Su kıyıları doğal yada yapay olsun kent içi ve kent yakın çevresinde flora ve fauna alanı oluşturma, kent ekolojisini iyileştirme ve düzenleme (mikroklimatik etki), kentliye ve ziyaretçilere rekreasyon olanağı sunma gibi çeşitli fonksiyonlara sahip alanlar olarak öne çıkmaktadırlar. Ayrıca geniş su yüzeylerini izlemenin insan üzerindeki olumlu etkisi ile su kıyıları, peyzajı üçüncü boyuta getirerek derinlik ve yansıma veren peyzaj tasarımın başlıca bileşenlerinden olması ile öne çıkmaktadırlar. Bu çalışmada Bilecik kent merkezine 7 km uzaklıkta bulunan Pelitözü Gölü ve yakın çevresinin sunduğu doğal ve kültürel kaynak değerleri ile rekreasyonel olanakları değerlendirilmiştir. Yapılan arazi çalışması ve gözlemler sonucunda çalışma alanının 4 mevsim gündüz ve bazen akşamları kullanıldığı, özellikle sıcak havalarda ve hafta sonu, alan kapasitesinin üzerinde kullanım yoğunluğu olduğu görülmüştür. Pelitözü Gölü ve yakın çevresinin doğal ve kültürel özelliklerinin sürdürülebilir planlama yaklaşımı ve kullanıcı odaklı bütüncül bir biçimde ele alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.
KEYWORDS Kent yakın çevresi, rekreasyon, Bilecik, Pelitözü Göleti, su kıyısı
REFERENCES [1] A Özbilen , Kent İçi Açık Alanlar ve Dağılımı, Tarihi Eserler ve Gelişen Yeni Yapılaşma; Trabzon Kentinde Bir Uygulama Örneği, KTÜ Orman Fakültesi, Genel Yayın No:155, Fakülte Yayın No:17, Trabzon, 1991.

[2] A Karadağ, Kentsel Ekoloji; Kentsel Çevre Analizlerinde Coğrafi Yaklaşım, Ege Coğrafya Dergisi, 18/(1-2), 31-47, İzmir, 2009.

[3] A Gül ve V Küçük, Kentsel Açık-Yeşil Alanlar ve Isparta Kenti Örneğinde İrdelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 27-48, 2001.

[4] I Çınar , Kent parklarının rekreasyonel yönden yeterliliği üzerine Fethiye-Muğla kent parkları örneğinde bir araştırma, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 5(2):33-38, 2008.

[5] F Bekiryazıcı, Kentsel Açık-Yeşil Alanların Sağladığı Ekosistem Hizmetleri, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Y.Lisans Tezi, Trabzon, 2015.

[6] S Öztürk ve Z Özdemir, Kentsel Açık ve Yeşil Alanların Yaşam Kalitesine Etkisi “Kastamonu Örneği”, Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 13 (1): 109-116, 2013.

[7] Y Aksoy, S Çankaya ve M Y Taşmekteplioğlu, The Effects of Participating in Recreational Activities on Quality of Life and Job Satisfaction, Universal Journal of Educational Research 5(6): 1051-1058, DOI: 10.13189/ujer.2017.050619, 2017.

[8] E Can, Boş Zaman, Rekreasyon Ve Etkinlik Turizmi İlişkisi, İstanbul Journal of Social Sciences , Summer: 10, ISSN: 2147 – 3390, 2015.

[9] B Tülek ve M E Barış M E, Kent içi ve Yakın Çevresindeki Su Kıyısı Rekreasyon Alanlarının Ekolojik Kriterler Açısından Değerlendirilmesi: Mavi Göl Örneği, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı 2, 13-26, 2014.

[10] Z Eminağaoğlu , H Surat , A Yavuz Özalp , Y K Yaman, Borçka Barajı Gölü ve Çevresi Rekreasyonel Alan Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi, Kastamonu Uni., Orman Fakültesi Dergisi, 2016, 16 (2): 348-361, 2016.

[11] M T Dokulil, Environmental Impacts of Tourism on Lakes, DOI 10.1007/978-94-007-7814-6_7, SpringerScience+Business Media Dordrecht, p. 81-88, 2014.

[12] A T Polat, S Güngör ve S Adıyaman, Konya Kenti Yakın Çevresindeki Kentsel Rekreasyon Alanlarının Görsel Kalitesi İle Kullanıcıların Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkiler, I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim, Kahramanmaraş, 2012.

[13] A Okuyucu ve S Menteşe, Pelitözü Göleti ve Çevresinin Rekreasyonel Kullanımı Ve Doğal Çevre Üzerine Etkileri , Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 87, Ocak, s. 399-409, ISSN: 2148-2489 Doi Number: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14593, 2019.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology