Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4(3) (2019)
ISAS2019-FDAS - 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Fine Arts, Design and Architecture), Ankara, Turkey, Apr 19, 2019

Kıyı Alanları Rekreatif Olanağı Sorunları: Trabzon Sahil Yürüyüş Yolu
Elif Bayramoğlu1, Banu Çiçek Kurdoğlu2, Sultan Sevinç Kurt Konakoğlu3*, Mehlika Gizem Demirkır4
1Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
2Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
3Amasya University, Amasya, Turkey
4Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
* Corresponding author: sultansevinckurt@gmail.com
Published Date: 2020-08-19   |   Page (s): 71-74   |    995     26

ABSTRACT Düzensiz kentleĢme ve hızlı nüfus artıĢı özellikle son günlerde yeĢil alanları tahrip etmektedir. Bu durum kent kullanıcısının rekreatif etkinlik olanağını sınırlandırmakta ve kent insanını yeni etkinlik alan fırsatı aramaya itmiĢtir. Oysakiaçık yeĢil alanlar insanların doğal yaĢamlarını sürdürebilecekleri ve kentlerin kimliklerini yansıtabilecek önemli noktalardır.Doğal ve doğala yakın kalmıĢ kıyı alanları ise kentlinin bahar ve yaz aylarında aktif olarak kullandıkları mekânlar olarakkarĢımıza çıkmaktadır. Kıyı alanları ise bu anlamda kentlerin mekânsal tasarım olanaklılığı açısından, flora ve fauna çeĢitliliğive görsel peyzaj değeri açısından zengindir. Ancak nüfus artıĢına bağlı olarak kentleĢmenin hızlanması ile kıyı alanlarındatahribatlar oluĢmuĢtur. Sert zemin yüzeyleri artmıĢ, yeĢil alan kullanımları azalmıĢ ve ekolojik denge bozulmaya baĢlamıĢtır.Bu durum kıyı alanlarındaki rekreatif olanaklılığını da olumsuz etkilemektedir. Kıyı alanlarında oluĢan bilinçsiz kullanımsonucu kullanıcının rekreatif olanağı sınırlanmıĢ ve kıyı kimliği kaybolmuĢtur. Bu çalıĢmada kıyı kenti olan Trabzon sahil yoluve rekreatif alanında mevcut kullanım durumu alana ait her türlü gözlem ve analizler
yapılarak belirlenmiĢtir. Gözlemlermevcut kullanım olanağı tespit edilerek sorun ve sorunlara yönelik çözüm önerileri geliĢtirilmek amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.Mevcut alanda kullanıcı çeĢitliliğine ait gözlemler ve değerlendirmeler yapılarak ele alınmıĢtır. Gözlemler sonucu alandasorunlar ve sorunlara yönelik geliĢtirilmesi düĢünülen öneriler SWOT analizi yapılarak belirlenmiĢtir. ÇalıĢma sonucundaTrabzon kentinin zaten var olan kıyı kimliği geliĢtirilerek, kendisiyle ve çevresiyle uyumlu bir planlama önerileri sunulacaktır. Bu sayede Trabzon kent insanı için sahil yürüyüĢ alanları sorunlarına
yönelik çözüm planları oluĢturulacaktır.
KEYWORDS Kıyı alanı, Kıyı rekreatif alanı, Kıyı rekreatif sorunları, Trabzon
REFERENCES [1] E. Bayramoğlu, Ö. Demirel, B. Ç. Kurdoğlu, E. DüzgüneĢ, Y. Cındık Akıncı, S. Demir, S. S. Kurt Konakoğlu, B. Konakoğlu, M. G. Demirkır, U. Büyükkurt, S. Pouya, Kentsel Altyapı Sistemi Olarak Sürdürülebilir Peyzaj: Trabzon Sahili Örneği, KTÜ Bilimsel AraĢtırma Proje BaĢvuru Formu, Trabzon, 2017.

[2] G. Yaman, H. Doygun, YeĢil Alanların Kent Ekosistemine Katkılarının KahramanmaraĢ Kenti Örneğinde Ġncelenmesi, II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu “Akdeniz Ormanlarının Geleceği: Sürdürülebilir Toplum ve Çevre,” Isparta, Ekim 2014.

[3] V. Novotny, H. Olem, „Water Quality: Prevention, Identification and Management of Diffuse Pollution,‟ Wiley, pp. 1072, 1994.

[4] E. Sert, Enerji Etkin Kentsel Peyzaj Tasarımında Yağmur Suyu, Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Anabilim Dalı, Ġstanbul, 2013.

[5] H. Kinkade-Levario, „Design for water: rainwater harvesting, stormwater catchment and alternate water reuse,‟ New Society Publishers, pp. 237, 2007.

[6] D. Butler, J. Davies, „Urban Drainage,‟ CRC Press, pp. 568, 2004.

[7] V. Müftüoğlu, H. Perçin, „Sürdürülebilir Kentsel Yağmur Suyu Yönetimi Kapsamında Yağmur Bahçesi,‟Ġnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, vol. 5, pp. 27-37, 2015.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology