Open Access
Turizmde Sürdürülebilirlik Ve Otel İşletmelerinin Sürdürülebilirlik Çalışmalarının İncelenmesi
Erdal Yılmaz1*, Ruhan Bayrak Oğuz2
1Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
2Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
* Corresponding author: eyilmaz@omu.edu.tr

Presented at the 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences (ISAS WINTER-2019 (SHS)), Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 11, Page (s): 97-106 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.019

Published Date: 23 December 2019    | 1189     21

Abstract

Turizmde sürdürülebilirlik, turizm faaliyetlerinden kaynaklanan sosyal ve ekonomik etkilerin ve sektörün gelişimiyle oluşan çevresel etkilerin bütüncül bir şekilde göz önünde bulundurularak izlenmesi gereken bir yoldur. Buna bağlı olarak bir turizm sektörü olan otel işletmeleri devamlılıklarını sağlayabilmek için, gelecek için bugünden çalışarak çevresel, sosyal ve ekonomik faaliyetlerini bir bütün olarak yerine getirmelidir. Bu araştırmanın amacı otellerin sürdürülebilirlik çalışmaları olarak sundukları sürdürülebilirlik raporlarını inceleyerek, turizmde sürdürülebilirlikle alakalı yapılan faaliyetleri bulmak adına; otel işletmelerinde sürdürülebilirlik için nelerin yapıldığını tespit etmek ve bu bağlamda hangi konulara önem verildiğini gözlemlemektir. Araştırma kapsamında, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm otel işletmelerinin web sayfalarından elde edilen sürdürülebilirlik raporları içerik analizi yöntemi kullanılarak uluslararası raporlama çerçevelerinden Ulusal Raporlama Girişimi (GRI)’ne bağlı kalınarak analiz edilmiştir. Araştırmada içerik analizi için Nvivo12 paket programı kullanılarak raporlarda en çok hangi kelimelerin kullanıldığı tespit edilmiş ve görsel açıdan desteklemek için kelime bulutları sunulmuştur.   Araştırma sonucunda, analiz edilen raporlarda en çok tekrar edilen kelimelerin çevresel faktörlere tabi olduğu tespit edilmiştir. Raporlarda ekonomik ve sosyal anlamda kullanılan kelimelerin az sayıda geçtiği gözlemlenmiştir. Buna göre Türkiye’de bulunan otel işletmelerinin raporlarında sürdürülebilirlik ölçütlerinin tamamının dikkate alınmadığı tespit edilmiştir. 

Keywords - Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik Raporları, Turizm

References

Aksu, C., (2011), “Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre”, Güney Ege Kalkınma Ajansı, ss.33.
Altunbaş, D. (2003). “Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Ekseninde Türkiye'deki Kurumsal Değişimlere Bir Bakış”. Yönetim Bilimleri Dergisi, 103-118.
Aracı, H., & Yüksel, F. (2016). “Sürdürülebilirlik Performansının Ölçülmesi: BİST Sürdürülebilirlik Endeksindeki İşletmelerin Sürdürülebilir Katma Değerinin Hesaplanması”. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 30, 786-801.
Bellu, L.G. (2011). “Development and Development Paradigms: A (Reasoned) Review of Prevailing Visions”, FAO, Italy. McKercher, B. (2003, November). “Sustainable Tourism Development-Guiding Principles for Planning and Management”. In National Seminar on Sustainable Tourism Development (pp. 5-9).
Borsa İstanbul (2014). Şirketler İçin Sürdürülebilirlik Rehberi. Erişim Tarihi:03.11.2019, http://www.borsaistanbul.com/data/kilavuzlar/surdurulebilirlik-rehberi.pdf
Bramwell, B., & Lane, B. (2011). “Critical Research on the Governance of Tourism and Sustainability”. Journal of Sustainable Tourism, 19(4-5), 411-421.
Doğru, E. 2016. "GRI Sürdürülebilirlik Raporlamaları Analizi: İyi Uygulama Örnekleri ve Geliştirme Önerileri", İç Denetim Dergisi, 44.
Engin, E., & Akgöz, B. (2013). “Sürdürülebilir Kalkınma ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Çerçevesinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Değerlendirilmesi”. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 8(1), 85-94.
Gençoğlu, Ü. G., ve Aytaç, A. 2016. “Kurumsal Sürdürülebilirlik Açısından Entegre Raporlamanın Önemi ve BIST Uygulamaları”. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 72: 51- 66.
Keskin, E., & Örgün, E. (2015). “Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Sürdürülebilir Turizm Olgusunun Kavramsal Analizi: Ürgüp Örneği”. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 30-40.
Kocamiş, T. U., & Yildirim, G. (2016). “Sustainability Reporting in Turkey: Analysis of Companies in the BIST Sustainability Index”. European Journal of Economics and Business Studies, 2(3), 41-51.
Kolk, A. (2004). “A Decade of Sustainability Reporting: Developments and Significance”. International Journal Environment and Sustainable Development, 3(1), 51-64.
Özsözgün Çalışkan, A. (2012). “İşletmelerde Sürdürülebilirlik ve Muhasebe Mesleği İlişkisi”. Mali Çözüm (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri), 133-160.
Saban, M., Küçüker, Y. L. H., ve Küçüker, Ö. G. M. (2017). “Kurumsal Sürdürülebilirlik ile İlgili Raporlama Çerçeveleri ve Sürdürülebilirlik Raporlamasında Muhasebenin Rolü”. İşletme Bilimi Dergisi, 5(1), 101-115.
Sancar, G. (2013). “Kurumsal Sürdürülebilirlik Bağlamında Kurumsal Yönetişim: Kavramın Doğuşu, Gelişimi ve Değerlendirilmesi”. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 8(1), 71-84.
Sarıkaya, M., Erdoğan, M., & Kara, F. Z. (2010). “İnternet Ekonomisi ve Kurumsal Sürdürülebilirlik”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi. 31-50.
Signitzer B ve Prexl A (2008) “Corporate Sustainability Communications: Aspects of Theory and Professionalization”, Journal of Public Relations Research, 20, 1-19 Özçelik, F. (2013). “Sürdürülebilirlik Performans Karnesi”. Journal of Yasar University, 8(30).
Şahin, Z., Çankaya, F., ve Karakaya, A. (2018). “Sürdürülebilirlik Raporlarının Sektörlere ve Yıllara Göre Analizi”. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (20), 17-32.
Tıraş, H. H. (2012). “Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre: Teorik Bir İnceleme”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 57-73.
Tokgöz, N., & Önce, S. (2009). “Şirket Sürdürülebilirliği: Geleneksel Yönetim Anlayışına Alternatif”. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1), 249-275.
Tuğun, Ö., & Karaman, A. (2014). “Çekirdek Köylerin Eko Turizme Kazandırılması İçin Sürdürülebilirlik Kavramı Çerçevesinde Bir Model”. Megaron, 9(4).
Uğuz, S., & Uğuz, S. Ç. (2011). “Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Burhaniye’nin Alternatif Turizm Potansiyeli”. Marmara Coğrafya Dergisi, (24), 332-353.
WCED. World Commission on Environment and Development, Our Common Future: the Brundtland Report. Oxford University Press, Oxford; 1987.
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri.(10. Baskı) Ankara: Seçkin Kitabevi. Seçkin Yayıncılık.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE