Open Access
Kurumsal Yönetim Temelinde Kamuyu Aydınlatma Ve Şeffaflık İlkelerine Uyumun Turizm İşletmelerinde İncelenmesi
Erdal Yılmaz1*, Ruhan Bayrak Oğuz2
1Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
2Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
* Corresponding author: eyilmaz@omu.edu.tr

Presented at the 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences (ISAS WINTER-2019 (SHS)), Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 11, Page (s): 107-118 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.020

Published Date: 23 December 2019    | 1211     15

Abstract

Kurumsal yönetim işletme sahipleri, yöneticileri ve yatırımcıları arasındaki ilişkileri belirleyen kurallar, süreçler ve uygulamalar sistemidir. Kurumsal yönetim ile işletmelerin paydaşlarına tam, doğru, açık bilgileri vermeleri ve şeffaflığı sağlamaları amaçlanmaktadır. Kurumsal yönetimin temel ilkeleri; adil olma, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluktur. Piyasada menkul kıymet fiyatlarının sağlıklı bir şekilde belirlenebilmesi, yatırımcılar arasında bilgi paylaşımı açısından fırsat eşitliğinin sağlanması ve etkin bir piyasanın oluşabilmesi için işletme ile ilgili her türlü bilginin zamanında kamuya açıklanması gerekir. İşletmeye ait tüm önemli bilgilerin zamanında kamuya bildirilmesi, işletme ile ilgili karar verecek paydaşların daha doğru karar vermelerine yardımcı olur. Bu çalışmada, ülke ekonomisinde önemli bir yeri olan işletmelerinin kurumsal yönetim uyum raporlarının kamuyu aydınlatma ve şeffaflık bölümleri incelenmiştir. Çalışma kapsamında Borsa İstanbul’da kayıtlı lokanta ve oteller sektöründeki işletmelerin kurumsal yönetim uyum raporları taranmış ve kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkelerine uyulup uyulmadığı tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, çalışma kapsamındaki işletmelerin büyük bölümünde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesine uydukları tespit edilmiştir. 

Keywords - Kurumsal Yönetim, Turizm İşletmeleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

References

[1] Aktan, C. C. (2013). “Kurumsal şirket yönetimi”. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Araştırmalar Serisi, 5(1), 151-191.
[2] Aktan, C. C. ve Vural, İ.Y. (2007). “Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Uluslararası Kuruluşlar ve Hükümet-Dışı Organizasyonlar Tarafından Sürdürülen Başlıca Girişimler”. Çimento İşveren, 21(3): 4-21.
[3] Arı, M. (2009). “Finansal raporlama skandalları ve mali tabloların güvenirliliği”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23 409-420.
[4] Aydoğan, E., & Uyanık, S. (2018), “Kurumsal yöneticinin avantajı: yönetişim”, 978, 25-28.
[5] Büyükdere, F. (2015). Kurumsal Yönetim ve Firma Performansı Türk Sermaye Piyasası Üzerine Bir İnceleme (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
[6] Coşkun, M., Erdem, S. ve Yörük, N. (2005), “Aile İşletmelerinde Kurumsal Yönetim ve Finansal Performans İlişkisi, 4. Orta Anadolu İşletmecilik Kongre Kitabı”, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara, 394- 406.
[7] Clarke, T. (2011). Corporate governance causes of the global financial crisis. Cambridge:Cambridge University Press.
[8] Demirbaş, M. & Uyar, S. (2006). Kurumsal yönetim ilkeleri ve denetim komitesi (1.baskı). İstanbul: Güncel Yayıncılık.
[9] Duman, K. (2004). “Finansal Krizlere Karşı Politika Tercihleri”. Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (8): 38-61.
[10] Ertuna, B., ve Tükel, A. (2008). “Şirketlerin kamuyu aydınlatma düzeyleri: ortaklık yapısı ve kurumsal yönetimin etkileri”. İMKB Dergisi, 40(10), 1-37
[11] Karayel Mete, (2011), “Türkiye’de Kurumsal Yönetimin Dünü, Bugünü Ve Yarını: İMKB 100 Şirketlerinde Kurumsal Yönetim Derecelendirme Çalışması”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Isparta.
[12] Kavut, L. (2010). “Kurumsal Yönetim, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Çevresel Raporlama: İMKB 100 Şirketlerinin Çevresel Açıklamalarının İncelenmesi”. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü Dergisi, 21(66): 1-36.
[13] Okay E. (2011), "Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Türkiye’de Kurumsal Yeniden Yapılandırma ve Mali Ortamın İyileştirilmesi", Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı 42, 2ss.35-48.
[14] Sönmez, A. ve Toksoy, A. (2011). “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Türkiye’deki Aile İşletmelerine Uygulanabilirliği”. Maliye ve Finans Yazıları, 25(92): 51-90.
[15] TÜSİAD (2005), Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği, (2005). Sermaye Piyasaları İçin Örnek Şirket Yapısı Raporu, Yayın No: TÜSİAD-T/2005-06/403, Haziran.
[16] TKYD (2007), "Nedir Bu Kurumsal Yönetim?",Deloitte Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Ortak Yayını, İstanbul.
[17] Uygun Hilmi (2019), “Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Denetim Kalitesi Üzerine Etkisi: Bıst-100 Şirketleri Üzerine Bir Araştırma”, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE